Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Dovetail Games Euro Fishing CZ

Dovetail Games Euro Fishing CZ

vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1
vlcsnap 2016 06 09 21h32m36s457 1

Chcete oprav­du něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v oko­lí máte ryb­ník a k tomu rybář­ský lís­tek nebo si chy­tá­ní ryb může­te pus­tit na svém PC. Vývojáři ze stu­dia Dovetail se roz­hod­li udě­lat dal­ší simu­lá­tor věcí, co může­te v kli­du dělat ve svém živo­tě.

Já měl zku­še­nos­ti s chy­tá­ní ryb pou­ze ve hře Sims 3, ve kte­ré může­te chy­tat při vol­né chví­li ryby. Simulátor chy­tá­ní ryb je tou pro někte­ré hrá­če vel­mi záživ­nou věcí. Přijdete na ryb­ník, najde­te si svo­je oblí­be­né mís­to, naho­dí­te prut a čeká­te, jest­li se na váš prut s háč­kem chyt­ne něja­ký ten kapřík.

Já jsem si pro­šel čás­ti tuto­ri­á­lu, abych v kli­du mohl jít na svo­je jeze­ro a sin­glepla­ye­ro­vé čás­ti věděl jak chy­tat. Poprvé jsem bohu­žel chy­tl vel­ký kulo­vý, zapo­mněl jsem na to, že by k chy­tá­ní ryb měl slou­žit háček, tak jsem svůj háček s návnadou zapo­mněl na konec vlas­ce při­po­jit. Ale po hodi­ně pře­mýš­le­ní, v čem vlast­ně dělám chy­bu, jsem na to při­šel, háček jsem při­po­jil a ihned měl prv­ní malou rybu.

Simulovat chy­tá­ní ryb na ryb­ní­ku, malém jezír­ku, je úkol pro zku­še­né pro­gra­má­to­ry. Co vypus­tit, co nahra­dit, čím odmě­nit hrá­če, aby se ke hře vra­ce­li. Tak odmě­nou pro ty hrá­če, kte­ří umí chy­tat ryby zís­ká­vá­ní her­ní měny, za kte­rou si můžou kupo­vat své pří­slu­šen­ství. Pruty, návna­dy a háč­ky a dal­ší čás­ti, kte­ré jim pomů­žou lépe chy­tat ryby. Postupně vylep­šo­vat, až budou mít svůj prut doko­na­lý.

Při návštěvě jeze­ra si může­te v kli­du zabrat něko­lik hodin své­ho času. Chytání ryb je zjed­no­du­še­no, a tak naho­dí­te, kam dle zku­še­nos­tí víte kam naho­dit a čeká­te, až se ryba chy­tí. Jakmile se vám poda­ří ryby chy­tit, tak pomo­cí myši postup­ně vla­sec naví­jí­te, pro­střed­nic­tvím pro­střed­ní­ho tlačítka/rollovátka nasta­vu­je­te odpor vlas­ce, abys­te v kli­du moh­li svo­ji chy­ce­nou ryby postup­ně dostá­vat k sobě. Tato část je nej­zá­bav­něj­ší z celé hry, pro­to­že sle­du­je­te odpor vlas­ce, aby se Vám nepře­tr­hl a ryba neu­tek­la. Zbytek hry je pou­ze o naha­zo­vá­ní háč­ků pru­tem, chce to šikov­nost, a  čeká­ní na to, až Vám ryba chyt­ne.

Máte sin­glepla­yer, kte­rým si vydě­lá­vá­te pro­střed­nic­tvím chy­tá­ní ryb na lep­ší pří­slu­šen­ství a mul­tipla­yer, ve kte­rém porov­ná­vá­te svo­ji šikov­nost s ostat­ním inter­ne­to­vým svě­tem. Po chvil­ce čeká­ní, když si mul­tipla­yer zvo­lí­te, se při­po­jí­te k jeze­ru a chy­tá­te s ostat­ní­mi, kte­ré vidí­te a sle­du­je­te jejich šikov­nost a porov­ná­vá­te veli­kost a počet úlov­ků.

Když se vez­me cel­ko­vá hra, tak po gra­fic­ké strán­ce se jed­ná o stě­ží prů­měr, vše je zjed­no­du­še­né a i já na svém rela­tiv­ně výkon­ném PC hra­ji pou­ze na prů­měr­nou kva­li­tu. Procesor se pěk­ně zapo­tí, samo­zřej­mě i gra­fi­ka, pro­to­že hra není dost kva­lit­ně opti­ma­li­zo­va­ná. To, že je gra­fic­ká strán­ka hry dost prů­měr­ná, to se dá v cel­ku pře­žít, simu­lá­tor není o gra­fic­ké strán­ce, ale je o poci­tech, ale to, že na načte­ní leve­lu (ryb­ník) čeká­te doce­la dlou­ho dobu, to už je tro­cha pro­blém. Na gra­fi­ce není tolik co načí­tat, co by mělo pro­dlu­žo­vat čeká­ní na to, až se vám obje­ví Váš oblí­be­ný ryb­ník.

Jedná se o simu­lá­tor chy­tá­ní ryb, to přes­ně dělá a nic více. Má sin­glepla­yer i mul­tipla­yer, měl by spl­ňo­vat vše, bych měl oče­ká­vat od hry. Ale gra­fi­ka je slab­ší, opti­ma­li­za­ce ješ­tě hor­ší, a tak moc kva­lit­ní hra to není. Fanoušci simulátorů/rybaření si svůj čas najdou. Je to hra na dlou­hé veče­ry, kdy nemá­te váž­ně nic dělat a v kli­du může­te čekat, až Vám ryba sko­čí na háček. Pro ostat­ní hrá­če to váž­ně není. Je ale pro hrá­če vel­kou výho­dou, že je hra v češ­ti­ně (cca z 90 %), a tak pro hra­ní nepo­tře­bu­je znát žád­ný cizí jazyk, stá­čí pou­ze češ­ti­na.

[adro­ta­te banner=„43“]

https://www.youtube.com/watch?v=WWme202rrzs

https://www.youtube.com/watch?v=qz0QVyjECKU

https://www.youtube.com/watch?v=L9YijIDPDy8

https://www.youtube.com/watch?v=0HFGjLhOu9U

https://www.youtube.com/watch?v=c0u--TIQdjU


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70852 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56658 KB. | 02.07.2022 - 03:26:17