Kritiky.cz > Recenze knih > DOTYK DRAKA

DOTYK DRAKA

DotykDraka1

Milujete-li fan­ta­sy pří­běhy, kde o akci a fan­tas­tic­ké posta­vy není nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kníž­ku s pří­znač­ným názvem „DOTYK DRAKA“, kte­rá je záro­veň prv­ní kni­hou LYSANTHYS sli­bu­jí­cí slib­né pokra­čo­vá­ní v dal­ších dvou dílech.

Kniha Dotyk Draka se ode­hrá­vá v kra­ji­ně s vel­mi tajem­ným názvem Lysanthie. Je to země, kte­rá byla a stá­le je po dlou­hé roky sužo­vá­na a ovlá­dá­na mocí vel­mi kru­té­ho „Temnovládce“. Zároveň je to ale i země, kde žijí nej­růz­něj­ší fan­tas­tic­ké bytos­ti, jež k vám pro­mlou­va­jí svo­jí nespou­ta­nos­tí a tou­hou žít ve svo­bod­né kra­ji­ně bez zla a nási­lí. Všechny tyto fan­ta­zij­ní figur­ky samot­ný děj romá­nu buď zásad­ně ane­bo jen okra­jo­vě ovliv­ňu­jí, což doko­na­le utvá­ří celist­vost dějo­vé linie.

A na jaké posta­vy se může­te těšit? Z jed­not­li­vých strá­nek k vám budou svo­jí sta­teč­nos­tí pro­mlou­vat a bojo­vat za svo­jí kra­ji­nu vlkod­la­ci, med­vě­do­la­ci, okra­jo­vě se setká­te a pozná­te někte­ré ze skřít­ků, víl, a nesmí chy­bět samo­zřej­mě ani jeden zblou­di­lý upír. V jed­nom oka­mži­ku nara­zí­te i na posta­vu, kte­rou bys­te tu jen těž­ko oče­ká­va­li, a to jed­no­o­ké­ho obra „Kyklopa“. O pře­kva­pe­ní tu pros­tě není nou­ze...

DotykDraka3

Krajinu Lysanthys autor vel­mi dob­ře popsal a detail­ně při­blí­žil své­mu čte­ná­ři. Pomocí jed­not­li­vých, před­lo­že­ných útrž­ků si tak vní­ma­vý a pozor­ný čte­nář může dohro­ma­dy posklá­dat cel­ko­vý obraz kra­ji­ny Lysanthys.

Kedysi dáv­no, pred mno­hý­mi rokmi, Lysanthiu ochra­ňo­va­lo spo­le­čen­stvo vlko­la­kov na ich čele s Orwenom, veĺ­majstrom. Vlkolaci dlhé veky strá­ži­li túto zem, no zlo si napriek tomu našlo ces­tu, keď z ďale­ké­ho seve­ru při­šli čer­no­kňaž­ní­ci. Prešli cez kráĺov­stvo škri­at­kov a puto­va­li až do kráľov­ské­ho mes­ta Nelios, hlav­né­ho mes­ta niekdaj­šie­ho Severného kráľov­stva a vša­de, kadi­aľ pre­šli, rozo­sie­va­li smrť a strach. V tých šasoch si ľudia presta­li navzá­jom dove­ro­vať, kra­ji­na zabud­la na časy mie­ru, kto­ré vlko­la­ci tak bed­li­vo strá­ži­li celé veky a čer­no­kňaž­ní­ci pre­bra­li vlá­du nad mes­tom Nelios v prie­be­hu jedi­né­ho dňa...

No v v tej­to zemi isto žijú ľudia, ktorí si pama­tajú legen­dy o ochran­coch. Boli to bojov­ní­ci, ktorí vždy na zači­at­ku svo­jej ces­ty pre­šli zlo­ži­tým výcvi­kom. Potom ich čaká krst. Ide o udá­losť, kedy sa ochr­na­co­via spo­ji­li so samot­nou pří­ro­dou, zís­ka­li moc a s ňou i veľ­kú zod­po­ved­nosť. Ochrancovia vždy doh­li­a­da­li na celú kra­ji­nu, chrá­ni­li ju… Bol to ich dob­ro­voľ­ný údel. Od poči­at­ku línie chrá­ni­li ochran­co­via ľudí pred zlom, vo všet­kých podo­bách.

Ti, co moc fan­ta­zie nema­jí a chtě­jí tro­šič­ku poš­ťouch­nout svo­jí před­sta­vi­vost, mohou nahléd­nout do nakres­le­né map­ky na roz­klá­da­cích des­kách kni­hy, kde si mohou pro­hléd­nout celou zemi Lysanthie v plné krá­se tj. kra­ji­nu se vše­mi její­mi oblast­mi a jed­not­li­vý­mi názvy, s nimiž se při puto­vá­ní hlav­ních hrdi­nů v kni­ze setká­te. A věř­te, že všech­ny uve­de­né názvy jsou auto­rem vel­mi pro­myš­le­né a doslo­va vymaz­le­né jako jsou např. Delgarské vrchy, Elienské moře, Nelios, Ghameron, Zaraugh aj.

Tak troš­ku litu­ji toho, že je map­ka naru­še­ná samot­ným pře­dě­lem vle­pe­né kni­hy, díky čemuž ruší její ply­nu­lost a celist­vost, a mož­nost puto­vat prs­tem po celé mapě, je mapa bohu­žel roz­dě­le­na na dvě čás­ti. A i když je vidět, že si s ní auto­ři dali vel­kou prá­ci, a doslo­va si s ní vyhrá­li, tak to cel­ko­vý dojem malin­ko kazí.

DotykDraka5

Otevřeme-li kni­hu „DOTYK DRAKA“, zjis­tí­me, že je roz­dě­le­na do něko­li­ka krát­kých a věru čti­vých kapi­tol, jež vás vel­mi rych­le vtáh­nou do děje. Každá z těch­to kapi­tol vždy začí­ná kra­tič­kým a geni­ál­ně pro­pra­co­va­ným čty­řver­ším, ať už po strán­ce rýmo­vé či obsa­ho­vé.

Drobné ver­še tak v názna­cích a dosti chytla­vých rýmo­vač­kách před­ur­ču­jí při­bliž­ný děj dal­ší kapi­to­ly; a pozor­né­mu čte­ná­ři tak jis­tě neu­nik­ne, na co se asi tak může při čte­ní násle­du­jí­cích strá­nek těšit.

Krásné, hra­vé, pou­ta­vé a hlav­ně vel­mi ori­gi­nál­ní očís­lo­vá­ní kapi­tol, na kte­ré jsem se já osob­ně vždyc­ky moc těši­la, neboť tyto čty­řver­ší vždy bra­vur­ně dotvo­ři­la dobou atmo­sfé­ru celé­ho pří­bě­hu s krás­ně hra­vým náde­chem. Právě zde může­te vidět geni­ál­ní hru auto­ra se slo­vy a rýmy.

Vnímaj tú moc, tu postoj na chvíľu

Len na tebe je nájsť stra­te­nú silu

Keď sa svet deň za dňom do záhu­by rúti

Ani najmoc­nej­ší z nás neu­nik­nú smr­ti…

Kniha DOTYK DRAKA vyprá­ví o dvou bra­t­rech Drake a Williama, a jejich vnitř­ní pře­mě­ně na pra­hu dospě­los­ti, aby se vli­vem okol­nos­tí sta­li mla­dý­mi a zod­po­věd­ný­mi muži, jež budou strá­žit a ochra­ňo­vat svo­jí rod­nou zem.

DotykDraka4

Hlavním hrdi­nou je Drake, star­ší ze dvou bra­trů, kte­rý ješ­tě done­dáv­na žil pokoj­ným a bez­sta­rost­ným živo­tem. Nyní se ovšem musí při­pra­vit na důle­ži­tou roli „Ochránce“. Dojde Drake sku­teč­ně své­mu před­ur­če­né­mu poslá­ní? Bude u něj zod­po­věd­nost sil­něj­ší než jeho vlast­ní ambi­ce a tou­ha po lás­ce či niko­liv?

Na ces­tě za napl­ně­ním své­ho osu­du jej dopro­vá­zí posled­ní čle­no­vé náro­da vlčích mužů, kte­rým pomá­ha­jí i jiní oby­va­te­lé Lysanthis. Všichni totiž chtě­jí spo­leč­ný­mi sila­mi a neú­nav­ným bojem zabrá­nit zlu ovlád­nout celou zemi, poku­sit se zachrá­nit před zlem kra­ji­nu po kra­ji­ně tak, aby se poz­dě­ji sta­la jejich spo­leč­ným domo­vem, kde vlád­ne pou­ze dob­ro a pokoj­ný mír.

Ovšem aby vše moh­lo dob­ře dopad­nout, musí se nej­pr­ve malý chla­pec Drake, dal­ší z línie Ochránců ochra­ňu­jí­cí Lysanthys a její oby­va­te­lé, cho­pit své­ho poslá­ní, a nabýt tak síly sil­něj­ší a moc­něj­ší, než má samot­ný Temnovládce. Podaří se Drakeovi a jeho spo­lu­bo­jov­ní­kům pora­zit zlo mno­ho­ná­sob­ně vět­ší?

„Pocítil som zúri­vosť a straš­li­vú túž­bu uro­biť nie­čo s tým, čo sa dia­lo. Chcel som bojo­vať s osu­dom, inak to opí­sať nevi­em. Byť ochran­com nie je moj osud,“ šepol Drake so vztý­če­nou hla­vou. „Je to moja voľ­ba…“

Získá Drake nejen sílu, ale i nezbyt­né zku­še­nos­ti důle­ži­té v boji pro­ti zlu? Naučí ho ho živly v podo­bě vody, ohně, vzdu­chu i zemi bojo­vat, aby nako­nec mohl dob­ro­vol­ně a hrdě nést svůj osud, a být nako­nec obda­řen vel­kou a nepo­ra­zi­tel­nou silou? … Toto nie je roz­práv­ka, neča­kaj­te šťast­ný zvo­nec....

V kni­ze kro­mě fas­ci­nu­jí­cí­ho pří­bě­hu plné­ho napě­tí a neo­če­ká­va­ných zvra­tů nalez­ne­te i spous­tu zají­ma­vých myš­le­nek, kte­ré vás nevě­dom­ky donu­tí k dal­ší­mu zamyš­le­ní např.:

„Každý člo­věk by si měl sám sebe vážit, a ne se poni­žo­vat. Na to nikdy neza­po­meň!“

„Sny před­zna­me­ná­va­jí tvou budouc­nost.“

„Nebojácnost není klí­čem k úspě­chu.“

DotykDraka2

Kniha DOTYK DRAKA je vel­mi napí­na­vé čte­ní, jež vás sevře a nepus­tí až do posled­ní strán­ky kni­hy. Je to čte­ní, kde o akce není nou­ze, a vy se roz­hod­ně nudit nebu­de­te, nao­pak bude­te s nedo­čka­vos­tí vyhlí­žet dal­ší díl, abys­te se moh­li pono­řit do dal­ších výji­meč­ných dob­ro­druž­stvích hlav­ních hrdi­nů.

Knížka je vel­mi čti­vě a sro­zu­mi­tel­ně napsá­na a vře­le dopo­ru­ču­ji si jí pře­číst, roz­hod­ně nebu­de­te zkla­má­ní, prá­vě nao­pak, bude­te vel­mi mile pře­kva­pe­ní.

DOTYK DRAKA

Napsal: Stano Fatul

Prebal a vaz­ba: Brian Males

Vydal: TYPIN, s.r.o.

Rok vydá­ní: 2018

ISBN: 978-80-9729644-1-3

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,84298 s | počet dotazů: 233 | paměť: 47033 KB. | 09.03.2021 - 00:13:18