Kritiky.cz > Recenze knih > Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy

Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy

dotkni se mě lasko

Chcete zažít veli­ce emo­tiv­ní pří­běh o nástra­hách živo­ta? Neváhejte a začtě­te se do nové­ho romá­nu slo­ven­ské Danielle Steel, roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. 

Zuzana je veli­ce úspěš­ná žena. V prá­ci se jí vede dob­ře, má kolem sebe okruh přá­tel nejen v zaměst­ná­ní, se kte­rý­mi si dob­ře rozu­mí. Vystudovala vyso­kou ško­lu v Bratislavě. Zuzana si po zná­sil­ně­ní mys­lí, že už jí žád­né štěs­tí neče­ká a při­tom jí má ved­le sebe. Kolik boles­ti musí zažít, aby dosáh­la oprav­do­vé­ho štěs­tí? Skutečnosti, kte­ré zjis­tí ohled­ně Janka, své­ho bra­tran­ce ji zasko­čí a změ­ní jí celý život. Proč jí její mat­ka brá­ní, aby se s Jankem kama­rá­di­la? Ponese si násled­ky zná­sil­ně­ní celý život a doká­že se z této straš­né udá­los­ti sama dostat? Čeká na ní lás­ka a šťast­ná budouc­nost? Kdo jí nej­ví­ce pomů­že? Více už nepro­zra­dím.

Další román od Kataríny Gillerové mě opět nadchl. Už se těším, až si pře­čtu dal­ší. Znásilnění, jehož násled­ky si úspěš­ná Zuzana nese celý život je oprav­du straš­li­vý záži­tek.  To, co se v ženě musí ode­hrá­vat, jak to ovliv­ní její dal­ší vztah k mužům je nepo­psa­tel­né. Román mě chy­tl už od prv­ních strá­nek a nemoh­la jsem se od něj odpou­tat, jako od kaž­dé­ho romá­nu Kataríny Gillerové. Vždy si říkám, že už mě žád­ný z romá­nu nemů­že pře­kva­pit a není tomu tak. Někdy jsme oprav­du zahle­dě­ní do sebe a nevi­dí­me sku­teč­nos­ti kolem sebe, kte­ré nám změ­ní celý život. Rozhodně bych ho dopo­ru­či­la všem ženám, kte­ré o sobě pochy­bu­jí. Po pře­čte­ní toho­to romá­nu urči­tě pře­sta­nou. Díky němu si své hod­no­ty v živo­tě doká­žou v hla­vě srov­nat úpl­ně jinak.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

Autor: Katarína Gillerová

Žánr: román

Vydáno: 2019, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 343

Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1489-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...