Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Dost podivné trendy

Dost podivné trendy

crocs

Občas i poměr­ně kon­zer­va­tiv­ní­mi čes­ký­mi uli­ce­mi pro­sviští něja­ký ten svě­ží závan mód­ních tren­dů. Chceme ale tohle váž­ně vidět? Nebyla by šedo­čer­ná nuda vlast­ně lep­ší? Kterých výkři­ků módy bychom se radě­ji v čes­kém podá­ní zřek­li?

1. Desigual

Španělská znač­ka svou pes­t­ros­tí a neza­mě­ni­tel­ným moti­vem kru­hu napros­to reflek­tu­je jižan­ský tem­pe­ra­ment. Upřímně, Češky mají svým zalo­že­ním do ohni­vých Španělek tro­chu dale­ko. Desigual kabá­ty k dží­nám, barev­né kabel­ky ke kec­kám... Proč? Chápe tohle někdo? Kde se tohle v našich kon­či­nách vza­lo? Chcete-li se vyma­nit z barev­né nudy, oprav­du není řeše­ním bez­hla­vě vyu­žít pro změ­nu všech­ny odstí­ny, kte­ré se nabí­ze­jí.

2. O bag

Tohle k nám pro změ­nu dora­zi­lo z Itálie. Nechápeme, proč k nám svět infil­tru­je podob­né podiv­nos­ti. Je za tím něja­ké taj­né spik­nu­tí? Kabelka je pod­le své­ho výrob­ce ze „spe­ci­ál­ní­ho” sili­ko­nu. Asi je prak­tic­ká, ale pořád to vypa­dá jako plast. Kdo chce mít plast za cenu kva­lit­ní a nad­ča­so­vé kože­né kabel­ky? Byť nebu­de zrov­na prud­ce znač­ko­vá. Omyvatelnost je sice fajn, ale snad ani mamin­ky malých dětí je nepůj­ču­jí běž­ně svým rato­les­tem na hra­ní.

3. Crocs

Tohle obu­tí se k nám dosta­lo pro změ­nu z USA. Nehodí se to do lesa, ani na ven­če­ní psa. Nehodí se to v pod­sta­tě nikam. Prostě to nenos­te. A už vůbec ne do měs­ta mezi lidi. Jediný smys­lu­pl­ný důvod, kte­rý vidí­me, je díky omy­va­tel­nos­ti a snad­né­mu schnu­tí jako hygi­e­nic­ká obuv do sprch v kem­pech, veřej­ných bazé­nech a jiných atrak­cích s vyso­kou kon­cen­t­ra­cí lidí, kde hro­zí zdra­vot­ní kom­pli­ka­ce. Praktičnost je jedi­ný klad toho­to pro­duk­tu.

4. Guess

Guess sám je v tom v pod­sta­tě nevin­ně. Umí nabí­zet i hez­ké věci. V zahra­ni­čí navíc zda­le­ka nemá punc exklu­zi­vi­ty, ale jed­ná se o běž­nou znač­ku pro střed­ní tří­du. V našich kon­či­nách se kýčo­vi­té a pře­plá­ca­né mode­ly sta­ly mimo­řád­ně oblí­be­ný­mi mezi vše­mi sleč­na­mi, kte­ré baží po znač­ko­vé kabel­ce. Dámy, vzdej­te to a kup­te si tako­vou, kte­rá vám vydr­ží mno­ho let, ač na sobě nebu­de mít obří logo.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88535 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54820 KB. | 29.07.2021 - 21:11:15