Kritiky.cz > Pro domov > Dost místa pro všechny

Dost místa pro všechny

img a288883 w1996 t1500152623

Při rekon­struk­ci kou­pel­ny bychom měli mys­let hlav­ně na účel­nost. Což ale nezna­me­ná, že naše kou­pel­na bude po našem zása­hu stro­há a nud­ná. Pokud už máme za sebou tu nepří­jem­nou zále­ži­tost, jakou je poklá­dá­ní dlaž­by a insta­la­ce spr­cho­vé­ho kou­tu, čeká nás už jen to pří­jem­né. Můžeme se roz­hléd­nout a posou­dit, kam umís­tí­me skřín­ky. V kou­pel­ně to totiž bez skří­něk nejde. A roz­hod­ně se nemu­sí­me řídit hes­lem – Méně je někdy více. Tady se může­me doslo­va vyřá­dit.
rodinná koupelna
o   Každý člen naší rodi­ny pře­ci bude potře­bo­vat svo­je sou­kro­mí.
o   A pokud jste v minu­lé kou­pel­ně měli všich­ni všech­no pohro­ma­dě, tak tím více budou­cí sou­kro­mí kaž­dý oce­ní.
o   A jestli­že máte malé děti, tak se roz­hod­ně zamys­le­te nad něja­kou skřín­kou, kte­rá bude pově­še­na o něco výše.
-         U těch­to kous­ků nábyt­ku pla­tí jed­na zása­da– muse­jí mít poho­dl­né ote­ví­rá­ní a zaví­rá­ní, aby nám (napří­klad neu­stá­lým šku­bá­ním za úchy­ty) jed­no­ho dne skřín­ka nepři­stá­la na hla­vě.
zrcadla nad umyvadly

Stačí pár triků a bude prostornější

Koupelnové skříň­ky se dají poří­dit v mno­ha designo­vých pro­ve­de­ních. Jedním z mož­ných řeše­ní jsou skřín­ky bez dví­řek. Jsou to tako­vé zastře­še­né domeč­ky. Tato vari­an­ta je vhod­ná pou­ze v tom pří­pa­dě, že je Vaše rodi­na ochot­na dodr­žo­vat strikt­ně pořá­dek.
·        Jestliže jsou zvyklí na sys­tém – ať to dám, kam to dám, hlav­ně, že už je to pryč – tak to bez dví­řek nepů­jde.
Skříňky může­te zavě­sit hori­zon­tál­ně i ver­ti­kál­ně. Fantazii se meze nekla­dou. Jen je důle­ži­tá jed­na zása­da – vše musí být barev­ně doko­na­le sla­dě­né. Přeci jen je kou­pel­na vět­ši­nou men­ší pro­stor, ve kte­rém by nevkus­né zása­hy byly mar­kant­něj­ší. Když už jsme u toho malé­ho pro­sto­ru, tak bychom si moh­li pora­dit s tím, jak ho optic­ky zvět­šit. Zmíněné skříň­ky si pořiď­te se zrca­dly. Prostor Vám nejen optic­ky zvět­ší, ale i Vaši kou­pel­nu osvět­lí. A teď už sta­čí naši sko­ro novou kou­pel­nu vyba­vit nezbyt­ný­mi doplň­ky a může­me si v ní dopřát zaslou­že­nou rela­xa­ci.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com