Kritiky.cz > Pro domov > Dost místa pro všechny

Dost místa pro všechny

img a288883 w1996 t1500152623

Při rekon­struk­ci kou­pel­ny bychom měli mys­let hlav­ně na účel­nost. Což ale nezna­me­ná, že naše kou­pel­na bude po našem zása­hu stro­há a nud­ná. Pokud už máme za sebou tu nepří­jem­nou zále­ži­tost, jakou je poklá­dá­ní dlaž­by a insta­la­ce spr­cho­vé­ho kou­tu, čeká nás už jen to pří­jem­né. Můžeme se roz­hléd­nout a posou­dit, kam umís­tí­me skřín­ky. V kou­pel­ně to totiž bez skří­něk nejde. A roz­hod­ně se nemu­sí­me řídit hes­lem – Méně je někdy více. Tady se může­me doslo­va vyřá­dit.
rodinná koupelna
o   Každý člen naší rodi­ny pře­ci bude potře­bo­vat svo­je sou­kro­mí.
o   A pokud jste v minu­lé kou­pel­ně měli všich­ni všech­no pohro­ma­dě, tak tím více budou­cí sou­kro­mí kaž­dý oce­ní.
o   A jestli­že máte malé děti, tak se roz­hod­ně zamys­le­te nad něja­kou skřín­kou, kte­rá bude pově­še­na o něco výše.
-         U těch­to kous­ků nábyt­ku pla­tí jed­na zása­da– muse­jí mít poho­dl­né ote­ví­rá­ní a zaví­rá­ní, aby nám (napří­klad neu­stá­lým šku­bá­ním za úchy­ty) jed­no­ho dne skřín­ka nepři­stá­la na hla­vě.
zrcadla nad umyvadly

Stačí pár triků a bude prostornější

Koupelnové skříň­ky se dají poří­dit v mno­ha designo­vých pro­ve­de­ních. Jedním z mož­ných řeše­ní jsou skřín­ky bez dví­řek. Jsou to tako­vé zastře­še­né domeč­ky. Tato vari­an­ta je vhod­ná pou­ze v tom pří­pa­dě, že je Vaše rodi­na ochot­na dodr­žo­vat strikt­ně pořá­dek.
·        Jestliže jsou zvyklí na sys­tém – ať to dám, kam to dám, hlav­ně, že už je to pryč – tak to bez dví­řek nepů­jde.
Skříňky může­te zavě­sit hori­zon­tál­ně i ver­ti­kál­ně. Fantazii se meze nekla­dou. Jen je důle­ži­tá jed­na zása­da – vše musí být barev­ně doko­na­le sla­dě­né. Přeci jen je kou­pel­na vět­ši­nou men­ší pro­stor, ve kte­rém by nevkus­né zása­hy byly mar­kant­něj­ší. Když už jsme u toho malé­ho pro­sto­ru, tak bychom si moh­li pora­dit s tím, jak ho optic­ky zvět­šit. Zmíněné skříň­ky si pořiď­te se zrca­dly. Prostor Vám nejen optic­ky zvět­ší, ale i Vaši kou­pel­nu osvět­lí. A teď už sta­čí naši sko­ro novou kou­pel­nu vyba­vit nezbyt­ný­mi doplň­ky a může­me si v ní dopřát zaslou­že­nou rela­xa­ci.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Dům, který vám bude šetřit19. října 2019 Dům, který vám bude šetřit Rozhodnout se o tom, že chceme stavět vlastní dům, nás stojí mnoho hodin uvažování, debat a plánování. Jakmile však toto máme za sebou, čeká nás zvažování další a to jaký dům vlastně […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]