Kritiky.cz > Recenze knih > Dopravní prostředky, které pohnuly světem - ilustrovaná historie dopravy

Dopravní prostředky, které pohnuly světem - ilustrovaná historie dopravy

victoria

Máte rádi doprav­ní pro­střed­ky? Hledáte zají­ma­vou pub­li­ka­ci pro své děti? Chcete zažít pořád­nou jízdu? Chcete se dozvě­dět, jak to vlast­ně měli naši před­ko­vé? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství B4U Publishing. Cestování je pro něko­ho vášeň, pro jiné nut­né zlo. 

Celkem 29 růz­ných doprav­ních pro­střed­ků je na kaž­dé dvou­stra­ně boha­tě roz­pra­co­vá­no, s růz­ný­mi popis­ky, zají­ma­vost­mi i krás­nou ilu­stra­cí. Úplně máte pocit, že plu­je­te na lodi Tessara - Konteres, jede­te v Orient expre­su či letí­te vrtu­l­ní­kem Bell 47.

0067986601 Dopravni prostredky t 2

Kniha vás pro­ve­de mož­nost­mi, jak naši před­ci ces­to­va­li - léta­li, plu­li či jez­di­li. Dozvíte se o mno­ha vyná­le­zech, tech­nic­kých, vel­ko­le­pých stro­jích, kte­ré změ­ni­ly naše ději­ny a náš svět. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Naši před­ko­vé se pře­mís­ťo­va­li růz­ný­mi doprav­ní­mi pro­střed­ky, ale neby­lo tomu jako dnes. Nebyla to tako­vá samo­zřej­most si vzít auto a jet kam chce­me. Všechny doprav­ní pro­střed­ky si pro­šly obrov­ským vývo­jem.

O jakých doprav­ních pro­stře­dích se může­te něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět? Tak pře­de­vším to, jak vypa­da­la loď Victoria, prv­ní met­ro, luxus­ní leta­dla Concorde, rake­to­plán Columbia a mno­ho dal­ších.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let a nejen jim. Publikaci oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, i uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem při­blí­žit his­to­rii doprav­ních pro­střed­ků.

Publikace se mně moc líbi­la. Je oprav­du hezká, plná zají­ma­vých infor­ma­cí, jak pro děti, tak i pro dospě­lé. Každý si v ní najde to své. Velké pozi­ti­vum této pub­li­ka­ce vidím v tom, že obsa­hu­je hod­ně zají­ma­vos­tí. Všechny doprav­ní pro­střed­ky jsou detail­ně roz­pra­co­va­né, nád­her­né ilu­stra­ce dopl­ňu­jí celý ráz kni­hy. Jelikož máme v mateř­ské ško­le celý kvě­ten s doprav­ní téma­ti­kou, tak kni­ha Dopravní pro­střed­ky, kte­ré pohnu­ly svě­tem, u nás byla veli­ce oblí­be­ná kni­ha. Děti v ní v kaž­dé vol­né chvil­ce lis­to­va­ly a chtě­ly číst dal­ší a dal­ší kapi­to­lu. Nejvíce je zau­ja­la kapi­to­la o vzdu­cho­lo­di Hindenburg a lodi Titanic. S napě­tím poslou­cha­ly a čeka­ly, jak to vlast­ně dopad­ne. Musím říci, že se tato kni­ha nesmír­ně poved­la a roz­hod­ně bude pat­řit mezi skvos­ty dět­ské kni­hov­nič­ky mé i mých synů.

Historie doprav­ních pro­střed­ků od 3. sto­le­tí př. n. l až po rok 1981 Raketoplán Columbia.

Několik slov o auto­rech:

Štěpánka Sekaninová vyrost­la a své dět­ství strá­vi­la v kolín­ských rovi­nách Polabské níži­ny. Ze srd­ce Čech ji osud zavál do srd­ce Moravy. Na FF MU vystu­do­va­la Český jazyk a his­to­rii. Ještě během stu­dií zača­la pra­co­vat v ČT Brno, kde jako redak­tor­ka zpra­vo­daj­ství pro­ces­to­va­la a pozna­la kaž­dý kout Jihomoravského regi­o­nu. Ze zpra­vo­daj­ství poz­dě­ji pře­šla na dra­ma­tur­gii zábav­ných a dět­ských pořa­dů brněn­ské­ho stu­dia. Vzhledem k tomu, že Štěpánka milu­je kni­hy a celý svůj život tou­ží psát, neza­vá­ha­la ani minu­tu, když se jí na její dal­ší život­ní ces­tě naskyt­la pří­le­ži­tost pra­co­vat jako lite­rár­ní redak­tor­ka v Albatros Media. A tak píše, je obklo­pe­na nád­her­ný­mi kni­ha­mi a plní si svůj dět­ský sen…

Tom Velčovský

Tom Velčovský vystu­do­val Audiovizuální tvor­bu na Slezské uni­ver­zi­tě, kde se zamě­řil na tvor­bu scé­ná­řů a sto­ry­bo­ar­dů. Po stu­diu se věno­val rekla­mě, ale poz­dě­ji se roz­ho­dl pro tvor­bu dět­ských knih a kres­le­ní komik­so­vých stri­pů.

 • Autor: Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský
 • Ilustrace: Martin Sodomka
 • Žánr: kni­ha pro děti, ency­klo­pe­die
 • Vydáno: 2020, Nakladatelství B4U Publishing, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
 • Počet stran: 64
 • Vazba kni­hy: váza­ná s pota­hem z jiné­ho mate­ri­á­lu
 • ISBN: 978-80-00-06062-0

 • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
 • Saw 620. června 2021 Saw 6 Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v odkazu svého mentora Skládačkového vraha (Tobin Bell), jenž před léty zvrácené hry odstartoval. Tentokrát o svůj život musí bojovat pojišťovák […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel.20. června 2021 Hra z Anglie - V čase probíhajícího šílenství okolo fotbalového EURA je fajn si připomenout odkud tento sport vlastně vzešel. Cesty u fotbalu jsou vlastně dvojí. Jednak je to lidová zábava datovaná už do středověku, kdy se různé vesnice či městské čtvrti utkaly o míč. Hra snad s prapůvodními kořeny kdesi ve […] Posted in TV Recenze
 • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
 • Deník Bridget Jonesové20. června 2021 Deník Bridget Jonesové Taky se Vám někdy zachtělo mít život jako v pohádce a v ruce držet flašku tekutého štěstí pro všechny příležitosti? Tak přesně takhle to nevypadá u Bridget Jones. Třicátnice, bezdětná, bez […] Posted in Retro filmové recenze
 • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
 • Princezna Nevěsta16. června 2021 Princezna Nevěsta Dívka jménem Buttercup (Robin Wright) po domnělé smrti svého milého Westleyho (Cary Elwes) padne do oka princi Humperdinckovi (Chris Sarandon), který si jí hodlá vzít za ženu. Ale než […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yooka-Laylee and the Impossible Lair16. června 2021 Yooka-Laylee and the Impossible Lair První Yooka -Layle hra byla ve stylu moderní 3D grafiky s krásným prostředím a animacemi. Velice se povedla a zaslouženě patří k velice kvalitním titulům pro dlouhé hodiny zábavy. Kdo […] Posted in Recenze her
 • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
 • Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími15. června 2021 Nástroje proti úzkosti – staňte se psychicky odolnějšími Máte sklony vytvářet si negativní očekávání? Obáváte se vždy toho nejhoršího? Těžce snášíte kritiku okolí? Pokud ano, je možné, že můžete trpět některým z typů úzkosti. Alice Boyesová, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,90927 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53071 KB. | 21.06.2021 - 09:18:45