Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dopravní prostředky, které pohnuly světem - ilustrovaná historie dopravy

Dopravní prostředky, které pohnuly světem - ilustrovaná historie dopravy

victoria
victoria

Máte rádi doprav­ní pro­střed­ky? Hledáte zají­ma­vou pub­li­ka­ci pro své děti? Chcete zažít pořád­nou jízdu? Chcete se dozvě­dět, jak to vlast­ně měli naši před­ko­vé? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství B4U Publishing. Cestování je pro něko­ho vášeň, pro jiné nut­né zlo. 

Celkem 29 růz­ných doprav­ních pro­střed­ků je na kaž­dé dvou­stra­ně boha­tě roz­pra­co­vá­no, s růz­ný­mi popis­ky, zají­ma­vost­mi i krás­nou ilu­stra­cí. Úplně máte pocit, že plu­je­te na lodi Tessara - Konteres, jede­te v Orient expre­su či letí­te vrtu­l­ní­kem Bell 47.

0067986601 Dopravni prostredky t 2

Kniha vás pro­ve­de mož­nost­mi, jak naši před­ci ces­to­va­li - léta­li, plu­li či jez­di­li. Dozvíte se o mno­ha vyná­le­zech, tech­nic­kých, vel­ko­le­pých stro­jích, kte­ré změ­ni­ly naše ději­ny a náš svět. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Naši před­ko­vé se pře­mís­ťo­va­li růz­ný­mi doprav­ní­mi pro­střed­ky, ale neby­lo tomu jako dnes. Nebyla to tako­vá samo­zřej­most si vzít auto a jet kam chce­me. Všechny doprav­ní pro­střed­ky si pro­šly obrov­ským vývo­jem.

O jakých doprav­ních pro­stře­dích se může­te něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět? Tak pře­de­vším to, jak vypa­da­la loď Victoria, prv­ní met­ro, luxus­ní leta­dla Concorde, rake­to­plán Columbia a mno­ho dal­ších.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let a nejen jim. Publikaci oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, i uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem při­blí­žit his­to­rii doprav­ních pro­střed­ků.

Publikace se mně moc líbi­la. Je oprav­du hezká, plná zají­ma­vých infor­ma­cí, jak pro děti, tak i pro dospě­lé. Každý si v ní najde to své. Velké pozi­ti­vum této pub­li­ka­ce vidím v tom, že obsa­hu­je hod­ně zají­ma­vos­tí. Všechny doprav­ní pro­střed­ky jsou detail­ně roz­pra­co­va­né, nád­her­né ilu­stra­ce dopl­ňu­jí celý ráz kni­hy. Jelikož máme v mateř­ské ško­le celý kvě­ten s doprav­ní téma­ti­kou, tak kni­ha Dopravní pro­střed­ky, kte­ré pohnu­ly svě­tem, u nás byla veli­ce oblí­be­ná kni­ha. Děti v ní v kaž­dé vol­né chvil­ce lis­to­va­ly a chtě­ly číst dal­ší a dal­ší kapi­to­lu. Nejvíce je zau­ja­la kapi­to­la o vzdu­cho­lo­di Hindenburg a lodi Titanic. S napě­tím poslou­cha­ly a čeka­ly, jak to vlast­ně dopad­ne. Musím říci, že se tato kni­ha nesmír­ně poved­la a roz­hod­ně bude pat­řit mezi skvos­ty dět­ské kni­hov­nič­ky mé i mých synů.

Historie doprav­ních pro­střed­ků od 3. sto­le­tí př. n. l až po rok 1981 Raketoplán Columbia.

Několik slov o auto­rech:

Štěpánka Sekaninová vyrost­la a své dět­ství strá­vi­la v kolín­ských rovi­nách Polabské níži­ny. Ze srd­ce Čech ji osud zavál do srd­ce Moravy. Na FF MU vystu­do­va­la Český jazyk a his­to­rii. Ještě během stu­dií zača­la pra­co­vat v ČT Brno, kde jako redak­tor­ka zpra­vo­daj­ství pro­ces­to­va­la a pozna­la kaž­dý kout Jihomoravského regi­o­nu. Ze zpra­vo­daj­ství poz­dě­ji pře­šla na dra­ma­tur­gii zábav­ných a dět­ských pořa­dů brněn­ské­ho stu­dia. Vzhledem k tomu, že Štěpánka milu­je kni­hy a celý svůj život tou­ží psát, neza­vá­ha­la ani minu­tu, když se jí na její dal­ší život­ní ces­tě naskyt­la pří­le­ži­tost pra­co­vat jako lite­rár­ní redak­tor­ka v Albatros Media. A tak píše, je obklo­pe­na nád­her­ný­mi kni­ha­mi a plní si svůj dět­ský sen…

Tom Velčovský

Tom Velčovský vystu­do­val Audiovizuální tvor­bu na Slezské uni­ver­zi­tě, kde se zamě­řil na tvor­bu scé­ná­řů a sto­ry­bo­ar­dů. Po stu­diu se věno­val rekla­mě, ale poz­dě­ji se roz­ho­dl pro tvor­bu dět­ských knih a kres­le­ní komik­so­vých stri­pů.

 • Autor: Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský
 • Ilustrace: Martin Sodomka
 • Žánr: kni­ha pro děti, ency­klo­pe­die
 • Vydáno: 2020, Nakladatelství B4U Publishing, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
 • Počet stran: 64
 • Vazba kni­hy: váza­ná s pota­hem z jiné­ho mate­ri­á­lu
 • ISBN: 978-80-00-06062-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Libertarias (1996)6. července 2022 Libertarias (1996) 8 let, to je doba, po kterou jsem chtěl tento film vidět. Nakonec jsem se dočkal - a čekání nelitoval. Snímek Libertarias režiséra Arandy nás přivádí na počátek události, která do dějin […] Posted in Retro filmové recenze
 • Svatba – hořící dědictví6. července 2022 Svatba – hořící dědictví Filmfanatic už vám představil pěknou řádku polských filmů. Válečný, kriminální, gangsterský a dokonce i jeden slasher. Na řadu teď přichází komedie, abychom si ověřili, jak blízko k sobě […] Posted in Retro filmové recenze
 • Popelářské pohádky6. července 2022 Popelářské pohádky V knize najdeme 20 povídek se zaměřením na třídění odpadu a nejen to, doplněné o krásné obrázky vystihující dané téma. Děti se tady dozví velmi zábavnou formou, jak třídit odpad, a co vše […] Posted in Recenze knih
 • Pes v lavici6. července 2022 Pes v lavici Spisovatelka Irena Ričlová Lachoutová nyní vydala další knížku pro děti, tentokrát z prostředí školních lavic, kdy v závěru školního roku, si mohou děti každý den přivézt do třídy svého […] Posted in Recenze knih
 • Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva6. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Poslední bitva No, dalo se to. Když začala druhá polovina filmu, tak jsem si sice nemohl vzpomenout, co de dělo v té první, ale pak přišel na řadu náčelník komančů, který byl na svou roli příliš německý […] Posted in TV Recenze
 • Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře5. července 2022 Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře U FILMOVÉ NADACE zabodovaly čtyři scénáře Letos si pět autorů rozdělilo odměnu 730 000 Kč Za 17 let svého trvání podpořila nadace 117 scenáristů částkou bezmála 12,5 milionu Kč Dosud […] Posted in MFF Karlovy Vary
 • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
 • "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi4. července 2022 "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi Mladá dívka putuje pustou postapokalyptickou krajinou a hledá lék pro svého umírajícího otce ve filmu Vesper, novém evropském koprodukčním snímku, který měl tento víkend světovou premiéru […] Posted in Filmové recenze
 • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
 • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61751 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56774 KB. | 07.07.2022 - 00:49:57