Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Doporučované filmy z Fresh Film Fest 2013

Doporučované filmy z Fresh Film Fest 2013

FreshFilm2
FreshFilm2

Apači

Malé měs­teč­ko Porto Vecchi na Korsice je kaž­dé léto plné turis­tů. Ti si uží­va­jí své dovo­le­né, na roz­díl od míst­ní mlá­de­že. Ta svůj čas trá­ví bez­sta­rost­ně a s rados­tí své­ho mlá­dí. Skupinka pěti tee­nage­rů se jed­nou roz­hod­ne strá­vit jeden večer v prázd­né luxus­ní vile. Užijí si bazé­nu a vybou­ří své hor­mo­ny. Na závěr je pak napad­ne odnést dra­hé věci, mezi nimi také vzác­né puš­ky. Tak začí­ná postup­né odha­lo­vá­ní jejich cha­rak­te­rů a povah, vyús­tě­né ve vraž­du.

Pro reži­sé­ra Thierry de Perettiho je ten­to film režij­ní prvo­ti­nou. On sám je půvo­dem z Korsiky, tak­že zná její vlíd­né i nepří­jem­né strán­ky. Filmem Apači chtěl nejen uká­zat sku­teč­nou Korsiku, ale také pou­ká­zat na odliš­nost lidí (Korsičané vs. turis­té) a hlav­ně na por­trét mla­dé gene­ra­ce.

Hnědomodrá

Mladá žena žije se svým otcem a má prá­ci jako instruk­tor­ka létá­ní balo­nu. Při své prá­ci je jed­nou dole a jed­nou naho­ře, zkrát­ka se vzná­ší mezi nebem a zemí. Její budouc­nost se pak jed­no­ho dne změ­ní a ona se s ní postup­ně vyrov­ná­vá.

Film nato­či­la izra­el­ská reži­sér­ka Hila Attias a obje­vu­jí se v něm auto­bi­o­gra­fic­ké rysy.

FreshFilm1   (H.Attias vle­vo)

Led

Film o depre­si, přá­tel­ství a síle vůle nato­či­la fin­ská reži­sér­ka Sanna Liljander, kte­rá má osob­ní zku­še­nos­ti s depre­sí. Je ale hlav­ně o tom, že jed­nou musí člo­věk pro­lo­mit led a tím čelí tem­né a ledo­vé vodě, kte­rá je pod ním.

FreshFilm2   (S.Liljander upro­střed)

Fuck for Forest

Charitativní orga­ni­za­ce Fuck for Forest je veli­ce zvlášt­ní insti­tu­ce. Její čle­no­vé svou čin­nost a jed­ná­ní sta­ví na myš­len­ce, že sex může zachrá­nit svět. Peníze na záchra­nu pří­ro­dy tak zís­ká­va­jí pro­de­jem vlast­ních ero­tic­kých fil­mů a fotek na inter­ne­tu. S prosbou o záchra­nu lesa pro míst­ní kmen se na ně obrá­tí ama­zon­ský zástup­ce. Skupina akti­vis­tů se tak vydá­vá do vni­t­ro­ze­mí, pra­le­sa, se sna­hou nabíd­nout lidem pení­ze k zakou­pe­ní lesa.

Film nato­čil pol­ský reži­sér Michal Marczak. Dokument uka­zu­je myš­len­ky a moti­va­ce akti­vis­tů, jejich plá­ny a život­ní styl. Jejich myš­len­ka je sice skvě­lá, ale rea­li­za­ce jed­not­li­vých plá­nů je vel­mi trni­tá a mnoh­dy komic­ká. V závě­ru fil­mu se pak uka­zu­je nai­vi­ta, ome­ze­nost a hlav­ně i zby­teč­nost toho­to usku­pe­ní.

Gang (The Firm)

Bex pra­cu­je jako rea­lit­ní mak­léř, má ženu a malé­ho syna. Potřebuje se ale také odre­a­go­vat o den­ní ruti­ny. Proto by od něj nikdo neče­kal, že je to moder­ní fot­ba­lo­vý hoo­li­gens. Zpočátku netu­ší­me, že sym­pa­tic­ký otec rodi­ny vyhle­dá­vá nási­lí a hlav­ně má stá­le potře­bu si doka­zo­vat svou chla­pác­kou sílu. Bohužel rvač­ky mezi gan­gy a vyři­zo­vá­ní účtů mezi nimi kon­čí jeho smr­tí.

Film je jed­ním ze tří nej­lep­ších tele­viz­ních fil­mů o násil mla­dých mužů od ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Alana Clarkea. V tom­to fil­mu pak autor uka­zu­je, že fot­bal a fan­dě­ní jsou pou­hou zástěr­kou pro adre­na­li­no­vý koní­ček (rvač­ky), a ani nej­bliž­ší oko­lí (rodi­na) s tím­to pro­blé­mem nic nezmo­hou.

Filmy Alana Clarkea při­je­la před­sta­vit jeho dce­ra Molly Clarke. Vzpomínala na to, jak její otec točil ten­to film a jak si vybí­ral her­ce. Neměl rád vel­ká herec­ká jmé­na, pro­to zpo­čát­ku ani nechtěl, aby hlav­ní posta­vu hrál Gary Oldman. Při kame­ro­vých zkouš­kách ale zjis­til, že role Bexe mu sedí a v nako­nec skvě­le zapa­dl mezi ostat­ní her­ce.

FreshFilm3  (M.Clarke)

Galerie fotek najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,85979 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55934 KB. | 24.05.2022 - 03:11:54