Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > Doom - Kultovní 3d hra!

Doom - Kultovní 3d hra!

Doom
Doom

V době, když vzni­ka­la Česká repub­li­ka, v době, kdy si vět­ši­na lidí moh­la o počí­ta­či jenom zdát, v době, kdy počí­tač byl za cenu auta, byl Doom prv­ní oprav­do­vou 3D stří­leč­kou pro hrá­če z vlast­ní­ho pohle­du.

Byl taky vel­mi pře­lo­mo­vý a zábav­ný, a tak měl vel­mi vel­ký úspěch a někte­ří hrá­či si nene­cha­jí na hru sáh­nout. Vzniká samo­zřej­mě mno­ho modi­fi­ka­cí, kte­ré původ­ní hru vylep­šu­jí, mění a upra­vu­jí. Objevují se modi­fi­ka­ce, kte­ré mění hru ješ­tě bru­tál­ně­ji, našel jsem i úpra­vu, kte­rá změ­ní gra­fi­ku podob­nou „malo­vá­ní“, vytvá­ře­jí se nové mapy, noví mutan­ti a hlav­ně se fanouš­ci před­há­ně­jí, kdo daný level pro­běh­ne co nej­rych­le­ji.

Rok po prv­ní hře se Doom vrá­til v díle dru­hém. Stále počí­ta­če nemě­li tolik výko­nu, aby se styl změ­nil. V roce 1994 tak vyšel s nový­mi mapa­mi a mutant­ní­mi pří­še­ra­mi. Třetí díl jsme hrá­li až v 21. sto­le­tí, kdy se auto­ři pře­ko­na­li. Na sta­rých Pentiích 4 doká­za­li upéct obvo­dy. V té době to byla jed­na z nej­lep­ších her po strán­ce gra­fi­ky. Grafika byla pře­lo­mo­vá, ty hrát­ky se svět­lem, vyob­ra­ze­ní nepřá­tel a dal­ší věci na hře před­stih­ly dobu.

Doom se postup­ně dostal na kon­zo­le, na mobil­ní tele­fo­ny a tře­ba i na hodin­ky. Jak je svět moder­ní, tak tak sta­rá hra jde hrát i na vše­mož­ných dal­ších gad­ge­tech, pro­to­že i ty malé pro­ce­so­ry, kte­ré máte tře­ba i led­nič­ce, jsou výkon­něj­ší než PC před čtvrt sto­le­tím.

V roce 2013 vyšla ree­di­ce všech Doom her ve ver­zi BFG, kte­rá při­nes­la prv­ní dva Doomy, ve sta­ré čtve­reč­ko­va­né gra­fi­ce a vylep­še­nou 3. hru, vč. DLC.

Před týd­nem měla pre­mi­é­ru na PC (i nových kon­zo­lích) nej­no­věj­ší ver­ze. Doom 2016! A jme­nu­je se Doom. Autoři pros­tě chtě­jí začít zno­va. V minu­lých letech si Bethesda ově­ři­la, že se může vrá­tit ke sta­rým hrám. Wolfenstein: The New Order a 2. Díl The Old Blood byl pokus­ný krá­lík, kte­rý se vyda­řil a návrat k zave­de­né znač­ce je tím správ­ným smě­rem.

Doom v nové ver­zi je také správ­ný návrat. Tvůrci už mají ově­ře­no, co jim fun­gu­je a teď je jenom o to, aby se původ­ní hrou doká­za­li inspi­ro­vat, zane­cha­li to vyni­ka­jí­cí a vylep­šo­va­li to dob­ré. Nástroje na to mají.

Doom je hlav­ně o tom, že si hráč sebou táh­ne desít­ku růz­ně sil­ných zbra­ní, od jed­no­du­ché bro­kov­ni­ce, přes rake­to­met s rotač­ním kulo­me­tem, po ulti­mát­ní zbra­ně, kte­ré zabi­jí vše­chen život kolem něj. Je to také o zabí­je­ních mutan­tů, nemrtvých a pří­še­rách z pek­la. Ty to dvě nej­dů­le­ži­těj­ší věci zůsta­ly zacho­vá­ny.

Ve tře­tím díle jste na povrch Marsu při­le­tě­li, zaži­li pří­let pekel­ných bytos­tí a prv­ních deset minut byla hra v cel­ku poho­do­vá, a tak se mohl hráč kochat základ­nou, podí­vat se na sebe na zácho­dě v zrca­dle a zahrát něja­ké mini­hry, než se mu do ces­ty posta­vi­li nepřá­te­lé.

V letoš­ním rebo­ot díle je vrh­nut pří­mo mezi mutan­ty a musí se ihned činit, aby jed­no­du­še pře­žil. Příšer, jak mutan­tů, tak vyslan­ců z pek­la, na něj čeká mno­ho. Vrací se pře­váž­ná vět­ši­na nepřá­tel z před­cho­zích dílů a výzvou jsou bos­so­vé, kte­ré neza­bi­je­te ihned na popr­vé, ani na podru­hé, musí­te do nich vyprázd­nit celý arze­nál svých zbra­ní.

Souboje jsou pro Vás při­pra­ve­ny v bitev­ních aré­nách, kde na Vás čeka­jí pří­še­ry, kte­ré jsou lač­né po zabi­tí a vyma­zá­ní z dějin. Občas i v těch­to aré­nách najde­te pomoc v růz­ných chvil­ko­vých vylep­še­ních, napří­klad zabí­je­ní pří­šer jed­ním úde­rem ruky, zná­so­be­ní účin­nos­ti zbra­ní a dal­ší. Mezi sou­bo­jo­vý­mi aré­na­mi hle­dá­te ces­tu kam vlast­ně dál. Najít klíč, někde scho­va­ný mezi mrt­vo­la­mi, ruku, či oko od vstup­ní­ho sen­so­ru a i nale­ze­ní vypí­na­če, kte­rý je vlast­ně úpl­ně naho­ře v horách mezi mra­ky.

Při vol­né chví­li odde­chu hle­dá­te skry­té pro­sto­ry, kde najde­te nové zbra­ně, vylep­še­ní ští­tů a dobi­tí zdra­ví přes maxi­mál­ní limit. Objevíte i vtíp­ky, když sbí­rá­te malou hrač­ku a retro kos­tič­ko­va­né leve­ly, kte­ré si může­te při vol­ných chví­lích, kdy se nudí­te a nechce se Vám hlav­ní pří­běh hrát, pus­tit a čeka­jí pro vás dal­ší nepřá­te­lé ve sta­ré 3D gra­fi­ce s původ­ním plo­ši­no­vý­mi objek­ty.

Tím, že se postup­ně obje­vu­jí stá­le nebez­peč­něj­ší nepřá­te­lé, tak si může­te svo­ji posta­vu­ju vylep­šo­vat. Vylepšujete kou­sek po kous­ku své maxi­mál­ní zdra­ví, své maxi­mál­ní brně­ní a účin­nost zbra­ní. Tyto věci se vylep­šu­jí ener­gií, kte­rá nachá­zí v kufrech během ces­ty. Vylepšujete i zbra­ně. Body pro vylep­še­ní dostá­vá­te během ces­ty za zabi­té nepřá­te­le a za spl­ně­ní úko­lů.

V menu během hry na Vás samo­zřej­mě čeká i tro­cha infor­ma­cí, co vás vlast­ně ve hře čeká, k jed­not­li­vým nepřá­te­lům, zbra­ním i k mapě dosta­ne­te dosta­teč­né infor­ma­ce, co máte čekat a jaké má vlast­nos­ti. V menu najde­te i pře­hled­nou 3D mapu, kte­rou si může­te otá­čet a najít si ces­tu k cíli mapy. Postupně ji obje­vu­je­te, a pokud zakop­ne­te na ces­tě o správ­né tla­čít­ko, tak si může­te celou mapu stáh­nout.

Nesmím zapo­me­nout na to, že nemu­sí­te zabí­jet jenom zbra­ně­mi na dál­ku.  Je pro vás při­pra­ve­no dobi­tí nepřá­te­le na blíz­ko. U sla­bých cílů si nemu­sí­te čer­pat nábo­je a ty zabi­je­te holý­ma ruka­ma na popr­vé. U sil­něj­ších pro­tiv­ní­ků je může­te dodě­lat, až když jsou těs­ně před umře­ním. Tím, že je lékár­ni­ček ces­tou straš­ně málo, tak dobi­tí nepřá­tel rukou vám při­lep­ší na zdra­ví a kou­sek tro­cha nábo­jů. Nejsnazší ces­tou, jak oži­vit své tělo na blíz­ko smr­ti a mini­mem zásob, je řetě­zo­vá pila, kte­rou když pou­ži­je­te a roz­čtvr­tí­te nej­bliž­ší­ho mutan­ta, tak vám dobi­je vše na maxi­mum. Je ale tro­cha žíz­ni­vá a náplň do své pily ihned tak nedo­sta­ne­te. Kanystrů ben­zí­nu zas ces­tou moc není a vyčer­pá­vá se straš­ně rych­le. Tak své uplat­ně­ní má jenom občas, kdy je pros­tě nut­né dobít své záso­by.

Jak asi pocho­pí­te, tak prin­cip hry není o tom, kem­po­vat a čekat, až k vám něja­ká pří­še­ra dojde na dostřel, pokud chce­te pře­žít, tak musí­te být akč­ní, zabí­jet mutan­ty a démo­ny po desít­kách, občas něko­ho ruč­ně dodě­lat, abys­te pře­ži­li. Nesmíte se dostat do rohů, kde by vás smrt rych­le dostih­la, nej­lep­ší ces­tou jak pře­žít je vyu­žít veš­ke­ré­ho vol­né­ho pro­sto­ru a uhý­bat před smr­tí a do pro­tiv­ní­ka stří­let hla­va nehla­va. Jakmile bude blíz­ko smr­ti, tak jej ruč­ně zmlá­tit na kous­ky.

Tak bychom měli sin­glepla­yer, kte­ré­ho mám ode­hrá­no více než 8 hodin, baví mně a pokud jsem chyt­rý, tak i v kli­du pře­ží­vám, a to jsou na mně při­pra­ve­ni čím dál těž­ší pro­tiv­ní­ci. Multiplayer, kte­rý hra obsa­hu­je také, zas tolik nehra­ji. Se svý­mi zku­še­nost­mi hra­ní pro­ti živým pro­tiv­ní­kům, zas tolik šan­cí na zába­vu nemám. Jsem vždy na chvos­tu tabul­ky,  jakmi­le se mul­tipla­ye­ro­vé aré­ně obje­vím, tak se ihned válím mrt­vý na zemi.

Svoji posta­vu v mul­tipla­ye­ru postup­ně vylep­šu­je­te, shá­ní­te nové prv­ky brně­ní, nové bar­vy a nové vylep­še­ní, kte­rá vám vylep­šu­jí vlast­nos­ti a umož­ňu­jí lépe sbí­rat při­dě­lo­va­né body.

Třetí část ve hře je inte­gro­va­ný edi­tor leve­lů, o tom rad­ši moc psát nebu­du, je vel­mi jed­no­du­chý, ale zatím jsem nevy­tvo­řil žád­nou při­ja­tel­nou mapu, za kte­rou bych se nesty­děl.

Doom se pove­dl, vše co fanouš­ci oče­ká­va­li, se spl­ni­lo. Dokonce mně i hra pře­kva­pi­la svo­jí zábav­nou sin­glepla­ye­ro­vou kam­pa­ní. Demo (jenom mul­tipla­yer) bylo zkla­má­ní, ale zřej­mě tvůr­ci chtě­li vyzkou­šet hru, jak bude šla­pat v růz­ných počí­ta­čo­vých kon­fi­gu­ra­cích, aby hra­ní v plné hře bylo co nej­ví­ce opti­ma­li­zo­va­né. Hra se poved­la a i za cenu pře­kra­ču­jí­cí 1 000 Kč dopo­ru­ču­ji, aby si ji hrá­či kou­pi­li. Dostanou pekel­ně dobrou hru, kte­rá má za svo­ji cenu dosta­teč­ný obsah. Zábavný sin­glepla­yer, opti­ma­li­zo­va­ný mul­tipla­yer a edi­tor úrov­ní, kte­rý když se nau­čí­te ovlá­dat, vytvo­ří uni­kát­ní mapy, kte­ré nesdí­lí­te po celém inter­ne­to­vém svě­tě.

90 %

Foto: id Software & Bethesda Softworks


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • One Shot – střílečka na jeden zátah29. dubna 2022 One Shot – střílečka na jeden zátah Možná bych to nenazval přímo renesancí, ale žánr akčních stříleček skutečně prochází minimálně obrozením. Vše začal v r. 2015 John Wick, který se dočkal už 3 dílů a Filmfanatic by z tohoto […] Posted in Filmové recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla17. dubna 2022 Mass Effect: Andromeda – výprava do jiné galaxie se moc nepovedla V březnu 2017 vyšel spin off titul z univerza Mass Effect, který je zasazen do galaxie Andromeda. Studio Bioware se tak velmi chytře vyhnulo nutnosti navázat na události z původní série a […] Posted in Recenze her
  • Furioza – tvrdá škola polského chuligánství13. dubna 2022 Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. Před časem vám Filmfanatic představil opus Jak jsem se stal gangsterem, který jsem bez rozmyslu […] Posted in Filmové recenze
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
  • Mothergunship22. března 2022 Mothergunship Čas na recenzi hry Mothergunship. Musím uznat, že jsem si hraní užíval. Proto vám nyní vysvětlím, proč byste si ji měli vyzkoušet.   Základní informace: Hra vznikla v roce […] Posted in Recenze her
  • Overload - Descent remake7. března 2022 Overload - Descent remake Kdo zapátrá v historii a vrátí se až do roku 1994 jistě si vzpomene na hru s názvem Descent. Šlo tehdy o jednu z prvotin tzv. opravdových 3D her v plném prostoru. Byl to takový klon hry […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30906 s | počet dotazů: 245 | paměť: 55944 KB. | 22.05.2022 - 19:54:40