Kritiky.cz > Recenze her > Doom - 95 %

Doom - 95 %

vlcsnap 2016 05 19 06h33m09s523

Tak čím tak začít recen­zi? Má to vůbec cenu si kou­pit Dooma? Ve ver­zi 2016? To je otáz­ka.

Doomovi je teď 23 let.  V době, když vzni­ka­la Česká repub­li­ka, v době, kdy si vět­ši­na lidí moh­la o počí­ta­či jenom zdát, v době, kdy počí­tač byl za cenu auta, byl Doom prv­ní oprav­do­vou 3D stří­leč­kou pro hrá­če z vlast­ní­ho pohle­du.

Byl taky vel­mi pře­lo­mo­vý a zábav­ný, a tak měl vel­mi vel­ký úspěch a někte­ří hrá­či si nene­cha­jí na hru sáh­nout. Vzniká samo­zřej­mě mno­ho modi­fi­ka­cí, kte­ré původ­ní hru vylep­šu­jí, mění a upra­vu­jí. Objevují se modi­fi­ka­ce, kte­ré mění hru ješ­tě bru­tál­ně­ji, našel jsem i úpra­vu, kte­rá změ­ní gra­fi­ku podob­nou „malo­vá­ní“, vytvá­ře­jí se nové mapy, noví mutan­ti a hlav­ně se fanouš­ci před­há­ně­jí, kdo daný level pro­běh­ne co nej­rych­le­ji.

Rok po prv­ní hře se Doom vrá­til v díle dru­hém. Stále počí­ta­če nemě­li tolik výko­nu, aby se styl změ­nil. V roce 1994 tak vyšel s nový­mi mapa­mi a mutant­ní­mi pří­še­ra­mi. Třetí díl jsme hrá­li až v 21. sto­le­tí, kdy se auto­ři pře­ko­na­li. Na sta­rých Pentiích 4 doká­za­li upéct obvo­dy. V té době to byla jed­na z nej­lep­ších her po strán­ce gra­fi­ky. Grafika byla pře­lo­mo­vá, ty hrát­ky se svět­lem, vyob­ra­ze­ní nepřá­tel a dal­ší věci na hře před­stih­ly dobu.

Doom se postup­ně dostal na kon­zo­le, na mobil­ní tele­fo­ny a tře­ba i na hodin­ky. Jak je svět moder­ní, tak tak sta­rá hra jde hrát i na vše­mož­ných dal­ších gad­ge­tech, pro­to­že i ty malé pro­ce­so­ry, kte­ré máte tře­ba i led­nič­ce, jsou výkon­něj­ší než PC před čtvrt sto­le­tím.

V roce 2013 vyšla ree­di­ce všech Doom her ve ver­zi BFG, kte­rá při­nes­la prv­ní dva Doomy, ve sta­ré čtve­reč­ko­va­né gra­fi­ce a vylep­še­nou 3. hru, vč. DLC.

Před týd­nem měla pre­mi­é­ru na PC (i nových kon­zo­lích) nej­no­věj­ší ver­ze. Doom 2016! A jme­nu­je se Doom. Autoři pros­tě chtě­jí začít zno­va. V minu­lých letech si Bethesda ově­ři­la, že se může vrá­tit ke sta­rým hrám. Wolfenstein: The New Order a 2. Díl The Old Blood byl pokus­ný krá­lík, kte­rý se vyda­řil a návrat k zave­de­né znač­ce je tím správ­ným smě­rem.

Doom v nové ver­zi je také správ­ný návrat. Tvůrci už mají ově­ře­no, co jim fun­gu­je a teď je jenom o to, aby se původ­ní hrou doká­za­li inspi­ro­vat, zane­cha­li to vyni­ka­jí­cí a vylep­šo­va­li to dob­ré. Nástroje na to mají.

Doom je hlav­ně o tom, že si hráč sebou táh­ne desít­ku růz­ně sil­ných zbra­ní, od jed­no­du­ché bro­kov­ni­ce, přes rake­to­met s rotač­ním kulo­me­tem, po ulti­mát­ní zbra­ně, kte­ré zabi­jí vše­chen život kolem něj. Je to také o zabí­je­ních mutan­tů, nemrtvých a pří­še­rách z pek­la. Ty to dvě nej­dů­le­ži­těj­ší věci zůsta­ly zacho­vá­ny.

Ve tře­tím díle jste na povrch Marsu při­le­tě­li, zaži­li pří­let pekel­ných bytos­tí a prv­ních deset minut byla hra v cel­ku poho­do­vá, a tak se mohl hráč kochat základ­nou, podí­vat se na sebe na zácho­dě v zrca­dle a zahrát něja­ké mini­hry, než se mu do ces­ty posta­vi­li nepřá­te­lé.

V letoš­ním rebo­ot díle je vrh­nut pří­mo mezi mutan­ty a musí se ihned činit, aby jed­no­du­še pře­žil. Příšer, jak mutan­tů, tak vyslan­ců z pek­la, na něj čeká mno­ho. Vrací se pře­váž­ná vět­ši­na nepřá­tel z před­cho­zích dílů a výzvou jsou bos­so­vé, kte­ré neza­bi­je­te ihned na popr­vé, ani na podru­hé, musí­te do nich vyprázd­nit celý arze­nál svých zbra­ní.

Souboje jsou pro Vás při­pra­ve­ny v bitev­ních aré­nách, kde na Vás čeka­jí pří­še­ry, kte­ré jsou lač­né po zabi­tí a vyma­zá­ní z dějin. Občas i v těch­to aré­nách najde­te pomoc v růz­ných chvil­ko­vých vylep­še­ních, napří­klad zabí­je­ní pří­šer jed­ním úde­rem ruky, zná­so­be­ní účin­nos­ti zbra­ní a dal­ší. Mezi sou­bo­jo­vý­mi aré­na­mi hle­dá­te ces­tu kam vlast­ně dál. Najít klíč, někde scho­va­ný mezi mrt­vo­la­mi, ruku, či oko od vstup­ní­ho sen­so­ru a i nale­ze­ní vypí­na­če, kte­rý je vlast­ně úpl­ně naho­ře v horách mezi mra­ky.

Při vol­né chví­li odde­chu hle­dá­te skry­té pro­sto­ry, kde najde­te nové zbra­ně, vylep­še­ní ští­tů a dobi­tí zdra­ví přes maxi­mál­ní limit. Objevíte i vtíp­ky, když sbí­rá­te malou hrač­ku a retro kos­tič­ko­va­né leve­ly, kte­ré si může­te při vol­ných chví­lích, kdy se nudí­te a nechce se Vám hlav­ní pří­běh hrát, pus­tit a čeka­jí pro vás dal­ší nepřá­te­lé ve sta­ré 3D gra­fi­ce s původ­ním plo­ši­no­vý­mi objek­ty.

Tím, že se postup­ně obje­vu­jí stá­le nebez­peč­něj­ší nepřá­te­lé, tak si může­te svo­ji posta­vu­ju vylep­šo­vat. Vylepšujete kou­sek po kous­ku své maxi­mál­ní zdra­ví, své maxi­mál­ní brně­ní a účin­nost zbra­ní. Tyto věci se vylep­šu­jí ener­gií, kte­rá nachá­zí v kufrech během ces­ty. Vylepšujete i zbra­ně. Body pro vylep­še­ní dostá­vá­te během ces­ty za zabi­té nepřá­te­le a za spl­ně­ní úko­lů.

V menu během hry na Vás samo­zřej­mě čeká i tro­cha infor­ma­cí, co vás vlast­ně ve hře čeká, k jed­not­li­vým nepřá­te­lům, zbra­ním i k mapě dosta­ne­te dosta­teč­né infor­ma­ce, co máte čekat a jaké má vlast­nos­ti. V menu najde­te i pře­hled­nou 3D mapu, kte­rou si může­te otá­čet a najít si ces­tu k cíli mapy. Postupně ji obje­vu­je­te, a pokud zakop­ne­te na ces­tě o správ­né tla­čít­ko, tak si může­te celou mapu stáh­nout.

Nesmím zapo­me­nout na to, že nemu­sí­te zabí­jet jenom zbra­ně­mi na dál­ku.  Je pro vás při­pra­ve­no dobi­tí nepřá­te­le na blíz­ko. U sla­bých cílů si nemu­sí­te čer­pat nábo­je a ty zabi­je­te holý­ma ruka­ma na popr­vé. U sil­něj­ších pro­tiv­ní­ků je může­te dodě­lat, až když jsou těs­ně před umře­ním. Tím, že je lékár­ni­ček ces­tou straš­ně málo, tak dobi­tí nepřá­tel rukou vám při­lep­ší na zdra­ví a kou­sek tro­cha nábo­jů. Nejsnazší ces­tou, jak oži­vit své tělo na blíz­ko smr­ti a mini­mem zásob, je řetě­zo­vá pila, kte­rou když pou­ži­je­te a roz­čtvr­tí­te nej­bliž­ší­ho mutan­ta, tak vám dobi­je vše na maxi­mum. Je ale tro­cha žíz­ni­vá a náplň do své pily ihned tak nedo­sta­ne­te. Kanystrů ben­zí­nu zas ces­tou moc není a vyčer­pá­vá se straš­ně rych­le. Tak své uplat­ně­ní má jenom občas, kdy je pros­tě nut­né dobít své záso­by.

Jak asi pocho­pí­te, tak prin­cip hry není o tom, kem­po­vat a čekat, až k vám něja­ká pří­še­ra dojde na dostřel, pokud chce­te pře­žít, tak musí­te být akč­ní, zabí­jet mutan­ty a démo­ny po desít­kách, občas něko­ho ruč­ně dodě­lat, abys­te pře­ži­li. Nesmíte se dostat do rohů, kde by vás smrt rych­le dostih­la, nej­lep­ší ces­tou jak pře­žít je vyu­žít veš­ke­ré­ho vol­né­ho pro­sto­ru a uhý­bat před smr­tí a do pro­tiv­ní­ka stří­let hla­va nehla­va. Jakmile bude blíz­ko smr­ti, tak jej ruč­ně zmlá­tit na kous­ky.

Tak bychom měli sin­glepla­yer, kte­ré­ho mám ode­hrá­no více než 8 hodin, baví mně a pokud jsem chyt­rý, tak i v kli­du pře­ží­vám, a to jsou na mně při­pra­ve­ni čím dál těž­ší pro­tiv­ní­ci. Multiplayer, kte­rý hra obsa­hu­je také, zas tolik nehra­ji. Se svý­mi zku­še­nost­mi hra­ní pro­ti živým pro­tiv­ní­kům, zas tolik šan­cí na zába­vu nemám. Jsem vždy na chvos­tu tabul­ky,  jakmi­le se mul­tipla­ye­ro­vé aré­ně obje­vím, tak se ihned válím mrt­vý na zemi.

Svoji posta­vu v mul­tipla­ye­ru postup­ně vylep­šu­je­te, shá­ní­te nové prv­ky brně­ní, nové bar­vy a nové vylep­še­ní, kte­rá vám vylep­šu­jí vlast­nos­ti a umož­ňu­jí lépe sbí­rat při­dě­lo­va­né body.

Třetí část ve hře je inte­gro­va­ný edi­tor leve­lů, o tom rad­ši moc psát nebu­du, je vel­mi jed­no­du­chý, ale zatím jsem nevy­tvo­řil žád­nou při­ja­tel­nou mapu, za kte­rou bych se nesty­děl.

Doom se pove­dl, vše co fanouš­ci oče­ká­va­li, se spl­ni­lo. Dokonce mně i hra pře­kva­pi­la svo­jí zábav­nou sin­glepla­ye­ro­vou kam­pa­ní. Demo (jenom mul­tipla­yer) bylo zkla­má­ní, ale zřej­mě tvůr­ci chtě­li vyzkou­šet hru, jak bude šla­pat v růz­ných počí­ta­čo­vých kon­fi­gu­ra­cích, aby hra­ní v plné hře bylo co nej­ví­ce opti­ma­li­zo­va­né. Hra se poved­la a i za cenu pře­kra­ču­jí­cí 1 000 Kč dopo­ru­ču­ji, aby si ji hrá­či kou­pi­li. Dostanou pekel­ně dobrou hru, kte­rá má za svo­ji cenu dosta­teč­ný obsah. Zábavný sin­glepla­yer, opti­ma­li­zo­va­ný mul­tipla­yer a edi­tor úrov­ní, kte­rý když se nau­čí­te ovlá­dat, vytvo­ří uni­kát­ní mapy, kte­ré nesdí­lí­te po celém inter­ne­to­vém svě­tě.

  • AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.23. října 2019 AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra. Nová hra je na Steamu. Sice ještě stále v předběžném přístupu, ale je to československá. Slovenští tvůrci se rozhodli udělat hru o přežití. Je to opravdu těžká hra, prozatím jsem dvakrát […] Posted in Recenze her
  • n200907271203 Rh 33. srpna 2009 Robin Hood: Legenda Sherwoodu Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor, […] Posted in Recenze her
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […] Posted in Recenze her
  • n200905131037 BHD30. května 2009 Delta Force - Black Hawk Down: Team Sabre Datadisk k válečné 3D akci Delta Force: Black Hawk Down od společnosti Novalogic, který nabídne dvě nové singleplayerové kampaně.   SAS vznikla jako skupina dobrovolníků, vesměs bývalých […] Posted in Recenze her
  • Fallout 415. listopadu 2015 Fallout 4 Tak zas vyšla úspěšná hra. Není to pokračování GTA, ale je to postapokalyptický svět ve světě Fallout. První Fallout vyšel v roce 1997. Poslední díl vyšel tento listopad. Co nás čeká? […] Posted in Recenze her
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […] Posted in Recenze her
  • Dovetail Games Euro Fishing CZ12. června 2016 Dovetail Games Euro Fishing CZ Chcete opravdu něco dělat? Máte doma prut a síť na ryby? Buďto v okolí máte rybník a k tomu rybářský lístek nebo si chytání ryb můžete pustit na svém PC. Vývojáři ze studia Dovetail se […] Posted in Recenze her
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […] Posted in Recenze her
  • n200911191153 030. listopadu 2009 Playboy: The Mansion Kdo by neslyšel o časopisu Playboy? Krásné dívky, peníze, večírky a zábava jako pracovní náplň. Pokud máte tuhle představu, možná se až tak nemýlíte. Faktem ovšem je, že i tohle muselo […] Posted in Recenze her
  • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com