Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Domino - „My name is Domino Harvey. I am a bounty hunter.“

Domino - „My name is Domino Harvey. I am a bounty hunter.“

n200604150009 domino uvod
n200604150009 domino uvod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200604150009_domino-uvodTony Scott se nám uká­zal jako reži­sér s obrov­skou vizu­ál­ní před­sta­vi­vos­tí. Po kli­po­vě stři­že­ném Muži v ohni, ustři­hl Dominu ješ­tě více hek­tič­nos­ti a nato­čil tak podí­va­nou ve kte­ré uka­zu­je, že také není neo­myl­ný.  Film mě, do chví­le, než jsem vychá­zel z kina, bavil. Pak jsem totiž začal pře­mýš­let o čem vlast­ně byl.. Film je nato­lik cha­o­tic­ký, že si z něj vyba­ví­te pou­ze pár scén, ale pří­běh se poně­kud ztrá­cí v zápla­vě fla­shbac­ků ztvár­ně­ných sice hezkou, ovšem dosti cha­o­tic­kou kame­rou, kte­rá vám dělá ve fil­mu spíš zma­tek, než aby vám uleh­či­la jeho strá­ve­ní.

Domino Harvey (Keira  Knightley) je kře­houn­ká dív­ka pochá­ze­jí­cí z boha­té rodi­ny, jenž měla čelit drá­ze model­ky. To ale nebyl její sen. Její duch tou­žil po nezá­vis­los­ti a ne jenom po pose­dá­vá­ní u bazé­nu s boha­tou sme­tán­kou jenž mlu­ví jen o kon­več­ních věcech, uka­zu­jí si své domy, navzá­jem si je obdi­vu­jí a sna­ží se být lep­ší než ti ostat­ní. Táhlo jí to k něče­mu dale­ko zají­ma­věj­ší­mu, kde může mít abso­lut­ní vol­nost. K  prá­ci lov­ky­ně lidí. Choco (Edgar Ramirez) a Ed (Mickey Rourke) ji vez­mou k sobě do par­ty poně­vadž v ní vidí andíl­ka, kte­rý jim může v urči­tých věcech hod­ně pomoc. Ed dosta­ne od Claremonta Williamse (Delroy Lindo)  kšeft, kte­rý roz­je­de film a je tak jeho hlav­ní nápl­ní. Jeho milen­ka v podá­ní Lateesha (Mo’Nique Imes-Jacksonové) totiž potře­bu­je pení­ze (300 000 abych byl přes­ný) na ope­ra­ci své vnuč­ky. Během akce se námi už sle­do­va­ní lov­ci upí­ší do rea­li­ty show, kte­rou řídí coby pro­du­cent Christopher Walken a mode­ru­jí ji sta­ří zná­mí ze seri­á­lu Beverly Hills 90210 Briana Austin Green a Ian Ziering (v Beverly Hills 90210 hrá­li Davida a Stevea). Tady hra­jí sami sebe což roz­hod­ně potě­ší, že roli v Dominu při­ja­li a uká­za­li, že si ze sebe doká­ží udě­lat pořád ješ­tě legra­ci. Malé role si ve fil­mu střih­nou také Lucy Liu jako vyšet­řo­va­tel­ka nebo Tom Waits. Domino je polo fik­tiv­ním fil­mem. Inspirovaný sku­teč­nou Domino Harvey, nebo­li dce­rou her­ce Laurence Harveyho kte­rá se vzda­la luxu­su pro dráhu “lov­ce“ uprch­lí­ků. O zfil­mo­vá­ní její­ho živo­ta se Tony Scott pokou­šel už před 10ti lety, jen­že scé­ná­ře kte­ré vznik­li neby­li to co Tony chtěl. Až Richard Kelly (Donnie Darko) napsal pří­běh, kte­rý Scottovi vyho­vo­val . Natáčení zača­lo 4. říj­na 2004 a skon­či­lo po 62 dnech. Natáčelo se v Los Angeles, Nevadě, Las Vegas atd. .  
Závěrem bych jen řekl: Film mě bavil, jak jsem již řekl v úvo­du. Je v něm pře­krás­ná Keira, ze kte­ré jsem nemohl oči spus­tit, je v něm akce i leh­ký humor . Pouze jsem pak těž­ko vzpo­mí­nal o čem celý film je 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,42361 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58135 KB. | 10.08.2022 - 12:22:24