Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Domek u jezera - příběh lásky, která překoná i ten největší smutek

Domek u jezera - příběh lásky, která překoná i ten největší smutek

Lake
Lake

Hledáte sil­ný pří­běh o vel­ké lás­ce? Máte rádi nespou­ta­nou a krás­nou pří­ro­du? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Domek u jeze­ra, kte­rou vydal Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group. Čeká na vás pří­běh lás­ky, kte­rá pře­ko­ná i ten nej­vět­ší smu­tek. 

large 1

Adrian je úspěš­ný spi­so­va­tel po čty­ři­cít­ce, kte­rý se dozví­dá svou váž­nou dia­gnó­zu - rako­vi­na. Nehodlá se s tím jen tak smí­řit a chce si spo­leč­ně se svou ženou Nadiou užít nej­krás­něj­ší dny své­ho živo­ta. Také napí­še pro své­ho kama­rá­da kni­hu, kte­rá mu má pomo­ci z jeho žalu. Se svou ženou žije více než deset let, mají krás­ný vztah plný lás­ky a pro­to chce svou ženu od této infor­ma­ce až do posled­ní chví­le uchrá­nit. Nadia, ale tuší, že se něco děje. Je zdra­vot­ní sest­ra, pomá­há lidem. Po jeho smr­ti se s tím nemů­že vyrov­nat a více než rok sil­ně truch­lí. Po roce dostá­vá psa­ní, v němž ji Adrian odká­zal domek u jeze­ra v krás­né, nespou­ta­né pří­ro­dě. Adrian své­mu kama­rá­do­vi, kte­rý při­šel o svou ženu pře­ne­chá část vel­ké­ho pozem­ku s cha­tou, vyzval ho v dopi­se, ať zde trá­ví mno­ho času a jede sem ryba­řit. Jak tyto dva lidi spo­jí jeden domek u jeze­ra? K jaké­mu nedo­ro­zu­mě­ní vlast­ně dojde? Dokáže se Nadia vyrov­nat se smr­tí své­ho milo­va­né­ho man­že­la? Tak to už se začtě­te do této báječ­né novin­ky, více vám totiž nepro­zra­dím.

Román jsem si uži­la od začát­ku až dokon­ce. Nešlo pros­tě pře­stat číst a měla jsem ho za dva dny pře­čte­ný. Na začát­ku romá­nu vás pohl­tí smrt Adriana. Rakovina je oprav­du zlá nemoc a když při­jde, niko­ho se neptá a pros­tě jed­ná. Můj tatí­nek na ni zemřel sko­ro ve stej­ném věku jako Adrian. Začátek se mně četl mož­ná tro­chu těž­ce, jeli­kož teď měl v minu­lých dnech výro­čí úmr­tí a vždy to těž­ce pro­ží­vám. Možná jsem si říka­la, že kni­hu odlo­žím, ale vytr­va­la jsem a čte­ní si nako­nec uži­la. Kniha je roz­dě­le­na na tři čás­ti, cel­kem 34 kapi­tol, na 328 stra­nách, nechy­bí i závěr. Na obál­ce kni­hy je krás­ná pří­ro­da, jeze­ro a loď­ka se dvě­ma lid­mi. Nádherná sce­né­rie, uklid­ňu­jí­cí záti­ší.

Ukázka z kni­hy:

Když se dru­hý den pro­bu­dím, zno­vu na tera­se najdu ter­mosku - vče­ra jsem mu ji vrá­ti­la. ten­to­krát je u ní i hně­dá papí­ro­vá taš­ka - v ní je prázd­ný ski­cák ze čtvr­tek vhod­ných na akva­re­ly, něko­lik růz­ných sad vodo­vých barev, jako by netu­šil, kte­ré jsou dob­ré a kte­ré ne, tak zkrát­ka vzal ty nej­la­ci­něj­ší a ty nej­draž­ší, a sva­zek růz­ných veli­kos­tí a dru­hů štět­ců. Protože by se mu malíř­ský sto­jan nevešel do taš­ky, polo­žil ho ved­le na tera­su.

Stojan voní...novotou, jako prá­vě uříz­nu­té dře­vo. Skoro to vypa­dá, jako by ho vyro­bil. Vzhledem k tomu, že je tesař, by mě asi nemě­lo pře­kva­po­vat, že mi ho nekou­pil, ale vlast­no­ruč­ně udě­lal, ale stej­ně mě to ges­to dojme.

Okamžitě si sto­jan, ski­cák, džbán vody a bar­vy done­su na molo a vše si při­pra­vím. Zpočátku se zlo­bím, pro­to­že už to nemám v ruce, ale po něko­li­ka nepo­ve­de­ných začát­cích cítím, že se to vra­cí.. jako u Nathana hra­ní na kyta­ru. A nako­nec malu­ju něko­lik hodin v kuse. Ta dokon­če­ná mal­ba je....sice není moje nej­lep­ší, ale jde to poznat, že je to pohled na jeze­ro z mého mola.

Několik slov autor­ce:

Jasinda Wilderová je rodač­ka z Michiganu se sla­bos­tí pro vzru­šu­jí­cí pří­běhy o při­taž­li­vých mužích a sil­ných ženách. Je autor­kou úspěš­ných roman­tic­kých a ero­tic­kých sérií, mezi nimi Stripped nebo the Ever Trilogy. V češ­ti­ně vyšly a obli­bu čte­ná­řů si zís­ka­ly série Falling (Topím se v tobě a Topíme se v sobě) a Alfa (Alfa, Beta a Omega). Její kni­hy se pra­vi­del­ně umís­ťu­jí v žeb­říč­cích best­selle­rů pres­tiž­ních peri­o­dik New York Times beo USA Today. Když Jasinda zrov­na nepí­še, nej­spíš naku­pu­je, peče nebo čte. Žije na far­mě v sever­ním Michiganu s man­že­lem, šes­ti dět­mi a kupou zví­řat.

  • Autor: Jasinda Wilderová
  • Přeložila: Jana Kozdíková
  • Žánr: román pro ženy, belet­rie, roman­ti­ka
  • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
  • Počet stran: 328
  • Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-249-4615-3

 Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,07690 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55896 KB. | 19.05.2022 - 19:58:02