Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny

Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny

122110 350 0 fit

Hledáte pro své děti krás­nou kni­hu s milý­mi ilu­stra­ce­mi a tak tro­chu smut­ným pří­bě­hem šne­ka Palmáce? Chcete se dozvě­dět, jak vlast­ně žije hle­mýžď zahrad­ní? Víte kdo všech­no doká­zal pomo­ci Palmácovi? Pojďte se na to se mnou podí­vat. Určitě se vám  toto poví­dá­ní bude líbit a mož­ná vám i tro­chu ukáp­ne slzič­ka. 

Palmác je šnek zahrad­ní a vydal se na ces­tu. Na ní potká mno­ho zví­řá­tek. Slimák vidí, jak je Palmác uta­ha­ný a diví se mu, proč vlast­ně s sebou tahá uli­tu. Poradí mu, ať jí sun­dá a jde se s ním vykou­pat. Jenže to neměl Palmác dělat. Jeho uli­ta se roz­bi­je a tím začne jeho trá­pe­ní. Musí si najít uli­tu novou. Co teď bude vlast­ně dělat? Potká se s mno­ha zví­řát­ky, kte­ří se mu poku­sí pomo­ci. Např. beruš­ka Věruška, hou­sen­ka Boženka, včel­ka Adélka, myš­ka Eliška, tchoř Řehoř, žížal­ka Natálka, holub Jakub a mno­ho dal­ších. Jsou ale zví­řát­ka, kte­rá mu chtě­jí nao­pak ublí­žit. Zvládne Palmác tuto stras­tipl­nou ces­tu? Dokáže najít svůj vysně­ný domov? Kdo mu nako­nec nej­ví­ce pomů­že? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. Palmác už na vás netr­pě­li­vě čeká.

V kni­ze najde­te 12 pří­bě­hů ze živo­ta šne­ka Palmáce.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly autor­ka uvá­dí otáz­ky k pří­bě­hu, poro­zu­mě­ní tex­tu a k roz­vo­ji empa­tie.

Krásný pří­běh, kte­rý vás zahře­je u srdíč­ka a bude­te si ho chtít číst pořád doko­la. Moc se mě líbil a věřím, že se k němu roz­hod­ně vrá­tím. Ilustrace Lucie Velíškové jsou oprav­du pove­de­né. Autorka se věno­va­la růz­ným zví­řát­kům. Chtěla pou­ká­zat na to, že si musí­me vzá­jem­ně pomá­hat,  být na sebe hod­ní, když je někdo smut­ný a potře­bu­je pomoc.

Z kaž­dé­ho pří­bě­hu nám ply­ne pona­u­če­ní. Na kon­ci kaž­dé pohád­ky jsou otáz­ky k tex­tu, o čem pří­běh je, jaká nezná­má slo­va, či situ­a­ce se v kni­ze vysky­tu­jí a kte­ré autor­ka pou­ži­la. Pomohou nám nad kni­hou se zamys­let, jak se máme k ostat­ním cho­vat.

Velkoformátová kni­ha pod­po­ru­je poro­zu­mě­ní tex­tu, jazy­ko­vé myš­le­ní, roz­voj empa­tie, emoč­ní inte­li­gen­ci a také pře­de­vším roz­voj slov­ní záso­bu, kte­rou v dneš­ní době děti nema­jí pří­liš vel­kou. Kniha je urče­na dětem od 3 let.

Kniha je pře­hled­ná, čti­vá, líbí se mě vel­ký for­mát kni­hy i ilu­stra­ce Lucie Velíškové. Co bych pře­de­vším oce­ni­la jsou otáz­ky na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly. Slouží nám ke komu­ni­ka­ci dět­mi, k zamyš­le­ní nad pří­bě­hem i utří­dě­ní myš­le­nek a zážit­ku z čte­ní pří­bě­hu. Opravdu bych kni­hu dopo­ru­či­la nejen rodi­čům, kte­ří hle­da­jí pouč­né čte­ní pro své děti, ale i peda­go­gům, kte­ří hle­da­jí inspi­ra­ci na kni­hu do čte­nář­ských klu­bů či výu­ky čes­ké jazy­ka.

Ukázka z kni­hy:

“ Já jsem hle­mýžď zahrad­ní,

trmá­cím se spous­tu dní.

Ulitu jsem krás­nou měl,

tak moc bych ji zpát­ky chtěl!

Nemám stře­chu nad hla­vou,

mám jen tuhle píseň svou.“

„Ani chví­li kli­du nemám,

nový domov stá­le hle­dám.

Ach, já malý chudá­ček,

vypa­dám jak sli­má­ček.

Nemám stře­chu nad hla­vou, mám jen tuhle píseň svou.“

Zuzana Pospíšilová je dět­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Dříve pra­co­va­la v dět­ském reha­bi­li­tač­ním sta­ci­o­ná­ři, pře­váž­ně s dět­mi s orga­nic­kým poško­ze­ním CNS a pohy­bo­vým posti­že­ním. V době stu­dií se zabý­va­la téma­tem roz­vo­je tvo­ři­vos­ti u dětí mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, nyní píše kni­hy pro děti. Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.

V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Lucie Velíšková má svůj pomy­sl­ný pří­stav na lifesty­lo­vém blo­gu Lucie living, kte­rý vzni­kl v roce 2011. prá­vě díky blo­gu se Lucie před pár lety dosta­la k akva­re­lu a od té doby štět­ce v pod­sta­tě nepus­ti­la z ruky. Svoje díla zpo­čát­ku zve­řej­ňo­va­la prá­vě na blo­gu a díky zájmu čte­ná­řů zača­la tvo­řit na zakáz­ku. Je mamin­kou tří dětí, se svou rodi­nou žije v dom­ku u lesa v malé ves­nič­ce ve střed­ních Čechách. Život poblíž pří­ro­dy a rodi­na jsou hlav­ním zdro­jem inspi­ra­ce pro její malo­vá­ní a psa­ní.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Lucie Velíšková

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2211-0

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78882 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53361 KB. | 18.09.2021 - 00:46:11