Domácí zvířátka - Čtení s babičkou

DomZviratka

Také rádi vzpo­mí­ná­te na doby, kdy vám jako dětem čet­la babič­ka? Že se dneš­ní babič­ce číst nechce? Nebo by ráda čet­la, ale nějak s vaším dít­kem nemů­že najít tu pra­vou kníž­ku? Pokud je dítě­ti tři a více let, může­te vyzkou­šet Domácí zví­řát­ka Marcely Kotové. Čtení s babič­kou. Bavit bude i mlad­ší ško­lá­ky, a to hlav­ně díky akti­vi­tám, kte­ré dopl­ňu­jí jed­not­li­vé pří­běhy.

Začátek kníž­ky je vlast­ně návo­dem, jak dítě kníž­kou obda­ro­vat a jak s ní pra­co­vat. Malá díven­ka (v kníž­ce Rozárka) dosta­ně od babič­ky k naro­ze­ni­nám dárek – kníž­ku. Ačkoli Rozárka ješ­tě číst neu­mí, ubez­pe­čí ji babič­ka, že spo­leč­ně to zvlád­nou. Stačí se jen poho­dl­ně usa­dit a pus­tit se do čte­ní.
Knížka obsa­hu­je deset kapi­tol, nazva­ných pod­le nej­běž­něj­ších domá­cích zví­řá­tek. Přečíst si může­te o sle­pič­ce, pej­sko­vi, kočič­ce, kra­vič­ce, kozič­ce, koní­ko­vi, pra­sát­ku, oveč­ce, kačen­ce a krá­líč­ko­vi.  Krátká pohád­ka, kte­rou čte dospě­lý dítě­ti skrý­vá pou­če­ní, chcete-li prak­tic­kou radu. Například: „Nechoď pří­liš blíz­ko kolem kohou­ta a nedě­lej prud­ké pohy­by, jinak by tě mohl klov­nout!“ nebo „Nikdy nesa­hej na cizí psy! Pejsek tě nezná a mohl by ti ublí­žit!“ Po pou­če­ní násle­du­je kvíz s otáz­ka­mi, týka­jí­cí se dané­ho zví­řát­ka. Děti si ově­ří, jak se říká zví­ře­cím tatín­kům, mamin­kám i mlá­ďa­tům, jaké zvu­ky vydá­va­jí, co mají rádi, kde byd­lí a jak jsou zví­řa­ta uži­teč­ná. Děti jsou vyzvá­ny, aby se ke kaž­dé­mu zví­řát­ku nau­či­ly krát­kou bás­nič­ku o čtyřech ver­ších vět­ši­nou sdru­že­né­ho, pří­pad­ně stří­da­vé­ho rýmu. Básničky jsou lehce zapa­ma­to­va­tel­né i pro malé děti. Součástí kapi­to­ly je také akti­vi­ta, ať už hle­dač­ka (napří­klad v kapi­to­le o pra­sát­ku mají děti na obráz­ku mezi tře­ma pra­sát­ky vybrat to nej­špi­na­věj­ší, v kapi­to­le věno­va­né oveč­ce mají děti pomo­ci babič­ce namo­tat vlnu a dokres­lit klubíč­ka). Poté při­chá­zí reka­pi­tu­la­ce pohád­ky, kdy čtou pří­běh děti, a to pod­le obráz­ků. Malí čte­ná­ři už si samo­zřej­mě hra­vě pora­dí i se samot­ný­mi pohád­ka­mi.

Knížka je dopl­ně­na hez­ký­mi obráz­ky ilu­strá­tor­ky Veroniky Kubáčové, kte­ré pro­bou­ze­jí dět­skou fan­ta­zii.

Domácí zví­řát­ka. Čtení s babič­kou bude hez­kým dár­kem pro děti nejen k naro­ze­ni­nám, ale tře­ba i k Vánocům. Ale nejen pro děti, urči­tě také pro babič­ky…


  • Domácí zví­řát­ka. Čtení s babič­kou
  • Autor: Marcela Kotová
  • Ilustrace: Veronika Kubáčová
  • Vydala: Grada Publishing, a. s. pod znač­kou BAMBOOK
  • Rok vydá­ní: 2020, 1. vydá­ní
  • Počet stran: 72
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada Publishing, a. s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,70581 s | počet dotazů: 206 | paměť: 42844 KB. | 27.11.2020 - 04:54:52