Domácí zvířátka - Čtení s babičkou - Rozárce babička čte pohádky o zvířátkách s poučením

113798 350 0 fit

115556

Rozárka měla naro­ze­ni­ny. Těšila se, že při­jde babič­ka. Od ní dosta­la také dárek - kni­hu. Rozárka sice ješ­tě neu­mě­la číst, ale babič­ka jí slí­bi­la, že to spo­lu urči­tě zvlád­nou. Babička čet­la Rozárce pohád­ku o sle­pič­ce. Babička čet­la o tom, že se s Rozárkou šli podí­vat do kur­ní­ku, aby zjis­ti­ly, kolik snes­ly sle­pič­ky vají­ček. Kohout se zatím pro­chá­zel před kur­ní­kem a dohlí­žel na svo­je děv­ča­ta. Rozárka ho sice pozdra­vi­la, ale babič­ka ji varo­va­la, aby ji kohout neklo­vl zobá­kem. Ten však jen odpo­vě­děl Rozárce na pozdrav. Slepice uví­ta­ly babič­ku s tím, že jí snes­ly vajíč­ko. Za to dosta­ly všech­ny odmě­nu a ani kohout nepři­šel zkrát­ka.

Babička čet­la dal­ší pohád­ku, ten­to­krát o pej­sko­vi. To bylo tak. Babiččin Alík spal v bou­dě po obě­dě. Najednou se pro­bu­dil, jeli­kož něco ucí­til - klu­ka za plo­tem. Byl to správ­ný hlí­dač a tak hned zaště­kal. To ho Alík varo­val. Kluk mu ale nero­zu­měl. Natáhl se a str­čil ruku mezi plaň­ky plo­tu. To však neměl dělat. Alík se lekl, ohnal se a kou­sl ho do ruky. Kluk začal bre­čet a ute­kl domů. Alík byl z toho smut­ný. Nechtěl mu ublí­žit a nevě­děl, že kluk není zlý. Kdyby Alík věděl, že není kluk zlý, tak by ho nekou­sl. Doufejme, že se kluk pou­čil a nebu­de příš­tě žád­né­ho pej­ska lekat.

Knížka o zví­řát­kách, pros­tě pohád­ka, tako­vá ta kla­sic­ká, ale s pár roz­dí­ly. Pohádky jsou pouč­né a kaž­dá je dopl­ně­ná tako­vým moud­rem pro děti. Plus jsou k tomu za kaž­dou pohád­kou obráz­ky, aby děti zku­si­li číst pod­le nich. Ilustrace jsou moc pěk­né a obál­ka tako­vá kla­sic­ká pohád­ko­vá. Taky hod­ně pove­de­ná. Kniha má 72 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Marcela Kotová
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 27. 08. 2020

 

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26269 s | počet dotazů: 220 | paměť: 46669 KB. | 17.01.2021 - 00:59:09