Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda

Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda

IMG 20171114 130356 kopie

Skvělý nápad: vzít čis­tou stu­de­nou vodu a ovo­ce, zele­ni­nu, bylin­ky a květiny….Vodu s vylu­ho­va­ný­mi snít­ky máty zná snad kaž­dý, ale tady se celý nápad roz­ví­jí do nád­her­né křiš­ťá­lo­vé čis­to­ty. A není to jen krás­nou obál­kou kni­hy, řek­la bych….

Celý ten nápad je tak svě­ží, že bude­te mít oka­mži­tě chuť si něja­ký tako­vý nápoj vyma­ce­ro­vat. Čistá voda osvě­ží na těle i na duchu.

Je nejen naší sou­čás­tí, ale i pře­na­še­čem infor­ma­cí…

To je také sta­rá zná­má prav­da. Voda v sobě umí nosit ener­gie toho, co do ní bylo vlo­že­no. Ne vždy máme k dis­po­zi­ci vodu z čis­té „studán­ky“, nebo měk­kou dobrou vodu, na kte­ré si pochut­ná­te, ale v tako­vém pří­pa­dě si může­te její kva­li­tu ener­ge­tic­ky vylep­šit prá­vě tím, co do ní při­dá­te.

Obohacená o bylin­ky, vůně kvě­tin, ovo­ce, zele­ni­ny a aro­ma­tic­ké­ho koře­ní z celé­ho svě­ta, ach – už jen ta před­sta­va. Na jaře pam­pe­liš­ky, v létě levan­du­le, na pod­zim sko­ři­ce a v zimě hře­bí­ček a kří­ža­ly… Nebylo těž­ké v jed­né větě pro­le­tět letem svě­tem celý sou­bor recep­tů od Radmily Zrůstkové. Část se jich totiž nesma­za­tel­ně zary­je do hla­vy a máte co dělat, abys­te netruch­li­li nad tím, že teď asi zrov­na kom­bi­na­ci borůvek a levan­du­le nezku­sím. No co, ale je to důvod, proč se těšit na léto!

Každé roč­ní obdo­bí!

V kni­ze je zastou­pe­no kaž­dé roč­ní obdo­bí, tak­že pro kaž­dý roč­ní cyk­lus tu je nabíd­ka voňa­vých a láka­vých recep­tů. Takže si může­te vytvo­řit spous­tu dob­rot na zimu! Vlastně už i na jaro, čas neu­vě­ři­tel­ně letí a s touhle kni­hou se bude­te těšit na chu­tě a vůně jara i léta i pod­zi­mu…

Nejvíce mne potě­ši­la autor­ka tím, že nám dává vol­nou ruku k vlast­ní tvor­bě. Její recep­ty jsou tudíž inspi­ra­cí, kte­rá roz­jíž­dí fan­ta­zii nesku­teč­ným způ­so­bem….

…mlsa­vě bude­te hle­dět na nej­růz­něj­ší chu­ťo­vé a voňa­vé kom­bi­na­ce a už se hla­vou začnou honit nej­růz­něj­ší vlast­ní vymyš­le­né kom­bi­na­ce. Takže mi v pamě­ti zůsta­la kom­bi­na­ce levan­du­le a borůvek – a tady bych se nebá­la z toho klid­ně udě­lat i smo­o­thie. Také aro­nie, čer­ný rybíz a květ měsíč­ku lékař­ské­ho – tady bych se asi smo­o­thie troš­ku bála, pře­ce jen dře­vi­tá sil­ná vůně měsíč­ku… no i když… nemá­lo času jsem strá­vi­la úva­ha­mi nad tím, jest­li se to náho­dou k té divo­ké vůni rybí­zu nebo aro­nie neho­dí napros­to doko­na­le. Vidíte to? Už se vám honí hla­vou nápa­dy.

A zrov­na tako­vé­to pře­mýš­le­ní je táááák slast­né… Nechte se nalá­kat!

O autor­ce:

Radmila Zrůstková se věnu­je výtvar­né čin­nos­ti, vytvá­ří hed­váb­né mód­ní doplň­ky a spo­le­čen­ské šaty a oděvy pod znač­kou Rakay Original. Dlouhodobě se zají­má o zdra­vý život­ní styl a raw food, kte­ré jí význam­ně zlep­ši­ly zdra­vot­ní stav a psy­chic­kou poho­du. Věnuje se před­náškám, kur­zům pří­pra­vy raw food a orga­ni­zu­je vegan­ské veče­ře v Novém Boru a České Lípě.

Napsala kuchař­ku syro­vých recep­tů Zdravě a syro­vě a s MUDr. Davidem Frejem prů­kop­nic­ké dílo Štávy a mícha­né nápo­je z pří­ro­dy. Vedle pra­vi­del­ných rubrik Raw food a Životadárné nápo­je se v měsíč­ní­ku Regenerace podí­le­la na spe­ci­á­lech Biostrava, Prameny omla­ze­ní, Biostrava v zimě, Jak žít s cuk­rov­kou nebo Osvěžující a léči­vé nápo­je a pokr­my.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,05299 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53355 KB. | 21.09.2021 - 16:31:32