Kritiky.cz > Recenze knih > Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

Domácí laboratoř - vydejte se do fascinujícího světa vědy

IMG 20181028 103858

Máme doma zví­da­vé dít­ko? Zajímá se náš syn či dce­ra živě o dění kolem sebe? Podpořme dět­skou tou­hu po vědě­ní a ponoř­me se spo­lu s nimi do vzru­šu­jí­cí­ho svě­ta expe­ri­men­tů, jež nadchnou nejen malé, ale i ty vět­ší.

Bohatě ilu­stro­va­ná pub­li­ka­ce s množ­stvím foto­gra­fií budou­cí věd­ce pro­ve­de krok za kro­kem cel­kem 28 zají­ma­vý­mi poku­sy, jež půso­bí tak tro­chu jako kouz­la. Je roz­dě­le­na na čty­ři cel­ky, a to na oddíl ZKOUMÁME JÍDLO, POKUSY  NA DOMA, VODNÍ SVĚTVENKOVNÍ ZÁBAVA.

V prv­ní čás­ti zjis­tí­me, že i kuchyň je skvě­lým mís­tem pro vědec­ké poku­sy. Pomocí běž­ně dostup­ných suro­vin a pomů­cek si děti mohou vypěs­to­vat lízát­ka z jed­lých ros­tou­cích krys­ta­lů, napí­ší taj­nou zprá­vu pomo­cí nevi­di­tel­né­ho inkous­tu, stvo­ří pří­še­ry z pěno­vých bon­bo­nů či vytvo­ří bate­rie pomo­cí pěti cit­ro­nů.

V kapi­to­le POKUSY NA DOMA si vysta­čí­me s tak běž­ný­mi věc­mi, jako je papír, gumič­ka či nafu­ko­va­cí balon­ky. Z papí­ru si budou­cí věd­ci vytvo­ří zda­ři­lý model DNA nebo slo­ží spe­ci­ál­ní papí­ro­vá leta­dél­ka, tře­ba dlou­ze letí­cí kluzák, rych­lou šip­ku či rov­nou akro­ba­tic­ké leta­dlo, jež zatá­čí, stou­pá, kle­sá, a dokon­ce vykrou­ží ve vzdu­chu smyč­ku.

Posloucháme hud­bu na mobi­lu? V tom pří­pa­dě se nám budou hodit repro­duk­to­ry ke smart­pho­nu, vyro­be­né pomo­cí dvou papí­ro­vých kelím­ků a kar­to­no­vé trub­ky. A věř­me nebo ne, hud­ba zní s jejich pomo­cí čis­tě­ji a hla­si­tě­ji.

Víte, jak vytvo­řit mode­ly pla­net z gumi­ček, kalei­do­skop plný barev, rake­to­vé balón­ko­vé auto či tan­čí­cí­ho hada? Tato pří­ruč­ka pře­ky­pu­je udi­vu­jí­cí­mi nápa­dy.

Nejvíce mě zau­jal pokus nazva­ný věž hus­to­ty, v němž si naše rato­les­ti vyzkou­ší, jak rea­gu­jí kapa­li­ny o růz­né hus­to­tě, když do nich vho­dí­me napří­klad malé raj­čát­ko či pin­k­pon­go­vý míček.

U kaž­dé­ho expe­ri­men­tu je uve­den nejen podrob­ný návod s potřeb­ný­mi pomůc­ka­mi, obráz­ky a foto­gra­fie­mi, ale i vysvět­le­ní, jak vše fun­gu­je, a pří­klad ze sku­teč­né­ho svě­ta, v němž se s daným jevem může­me setkat. Je zde vypsá­na též obtíž­nost jed­not­li­vých výzku­mů a čas, potřeb­ný k jejich pro­ve­de­ní. Vše je popsá­no krok za kro­kem tak, aby kaž­dý mohl daný pokus zvlád­nout.

Pomocí této kni­hy si snad­no vytvo­ří­me mýdlo­vou lodič­ku, ros­tou­cí kráp­ník či šumi­vé bom­by do kou­pe­le, jež je mož­né pou­žít jako ori­gi­nál­ní dárek.

Chce si vaše dítě vyro­bit prů­zrač­nou ledo­vou kou­li, džun­g­li v láhvi nebo fan­tas­tic­ké fosi­lie? Není nic jed­no­duš­ší­ho.

Tato nápa­di­tá pří­ruč­ka pra­cu­je s běž­ně dostup­ný­mi potra­vi­na­mi, suro­vi­na­mi či mate­ri­á­lem, a tudíž se do zkou­má­ní může­me pus­tit hned. Je podá­na hra­vou, čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou, jež baví nejen malé, ale i dospě­lé.

Od této pub­li­ka­ce se vaše dít­ko neod­trh­ne, dokud ji nedo­čte a někte­ré poku­sy nevy­zkou­ší. Zaujme i ty, kte­rým věda ve ško­le zatím při­pa­dá nud­ná a nezá­živ­ná, nato­lik, že mož­ná změ­ní názor. Pozor, výpra­va do svě­ta, v němž je mož­né coko­li, prá­vě začí­ná.


Nakladatelství: EDIKA

Datum vydá­ní: 30.8. 2018

Počet stran: 160

Rozměr: 216 x 276 mm

Vydání: 1.

Překlad: Radek Chajda

Vazba: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 9788026612834

EAN: 9788026612834

Hodnocení: 100 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,33785 s | počet dotazů: 217 | paměť: 51338 KB. | 16.05.2021 - 08:43:34
X