Dokumenty nominované na Českého lva jsou ke zhlédnutí na DAFilms.cz

02 1

Tisková zprá­va 1. 3 2017

Na por­tá­lu DAFilms.cz pro­bí­há do 12. břez­na tra­dič­ní stre­a­mo­vá­ní čes­kých doku­men­tár­ních fil­mů nomi­no­va­ných na Českého lva. V rám­ci této akce s podti­tu­lem Český lev doku­men­tár­ní mohou divá­ci zhléd­nout čty­ři z nomi­no­va­ných doku­men­tů za uply­nu­lý rok. Portál zpřístup­nil doku­men­ty Zkáza krá­sou Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny, debut Petry Nesvačilové Zákon Helena, Bratříček Karel od pol­ské reži­sér­ky Krystyny Krauze a film Miroslava Janka Normální autis­tic­ký film. Poplatek za zhléd­nu­tí nomi­no­va­ných sním­ků se pohy­bu­je od 1.99 EUR a 60 % ze zapla­ce­né část­ky jde na pod­po­ru samot­né­ho doku­men­tár­ní­ho fil­mu.

„Tyto čty­ři sil­né autor­ské sním­ky opět stvr­zu­jí výji­meč­né posta­ve­ní doku­men­tár­ní­ho fil­mu v čes­ké kine­ma­to­gra­fii a pře­kva­pu­jí fil­mař­skou růz­no­ro­dostí i schop­nos­tí vtáh­nout divá­ky,“ říká ředi­tel­ka DAFilms.cz Nina Numankadić. Portál se věnu­je popu­la­ri­za­ci a dis­tri­buci čes­kých i zahra­nič­ních doku­men­tár­ních fil­mů a 14 dní s nomi­no­va­ný­mi doku­men­ty na České lvy pořá­dá již pode­vá­té. Do nedě­le 12. břez­na zde bude mož­né zhléd­nout sním­ky tvůr­ců jako jsou Helena Třeštíková a Jakub Hejna, Petra Nesvačilová, Krystyna Krauze a reži­sér Miroslav Janek. Ti nabí­ze­jí ve svých fil­mech oso­bi­tý pohled na čes­kou sou­čas­nost i nedáv­nou minu­lost. Dokumenty je mož­né zhléd­nout za popla­tek od 1.99 EUR, či v rám­ci měsíč­ní­ho před­plat­né­ho. Včetně nomi­no­va­ných sním­ků je na por­tá­lu k vidě­ní dal­ších 1 500 úspěš­ných čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů.

O doku­men­tech:

Helena Třeštíková a Jakub Hejna ve Zkáza krá­sou vyu­ži­li jako základ­ní sta­veb­ní mate­ri­ál šesti­ho­di­no­vé inter­view, kte­ré Třeštíková s hereč­kou Lídou Baarovou rea­li­zo­va­la v jejím rakous­kém exi­lu v roce 1995. Pomocí toho­to roz­ho­vo­ru, sestři­hů z Baarové fil­mů a dal­ších archiv­ních mate­ri­á­lů tvůr­ci bez příkras a bul­va­ri­za­ce zachy­cu­jí život­ní pří­běh čes­ké hereč­ky v době její nej­vět­ší slá­vy až po její tra­gic­ký pád.

Portrétní je rov­něž film Bratříček Karel pol­ské doku­men­ta­rist­ky Krystyny Krauze. Jedná se o cit­li­vou výpo­věď o Karlu Krylovi, čes­kém pís­nič­ká­ři, bás­ní­ko­vi a před­sta­vi­te­li pro­ti­re­žim­ní­ho hnu­tí. Krauze nato­či­la sní­mek v česko-polské kopro­duk­ci a otví­rá zde pro mno­hé nezná­mé sku­teč­nos­ti z Krylova živo­ta, jako jsou jeho čas­té návštěvy Polska, blíz­ké vzta­hy s tam­ní­mi muzi­kan­ty, fil­ma­ři a novi­ná­ři.

Do nedáv­né čes­ké minu­los­ti se ve svém debu­tu obra­cí reži­sér­ka a hereč­ka Petra Nesvačilová. V doku­men­tu Zákon Helena pát­rá po sto­pách pore­vo­luč­ní­ho pod­svě­tí a to zejmé­na po sou­vis­los­tech zná­mé kau­zy Berdychova gan­gu. Hlavní prů­vod­ky­ní se jí stá­vá elit­ní poli­cist­ka Helena Kahnová, kte­rá posla­la za mří­že desít­ky Berdychových lidí.

Co nebo spí­še kdo je vlast­ně nor­mál­ní? Dokumentarista Miroslav Janek ve fil­mu Normální autis­tic­ký film před­sta­vu­je svět pěti hlav­ních pro­ta­go­nis­tů – dospí­va­jí­cích dětí s autis­tic­kou poru­chou. Praha divá­ky nabá­dá, aby feno­mén autis­mu pře­sta­li vní­mat jako lékař­skou dia­gnó­zu a poku­si­li se mu poro­zu­mět spí­še jako fas­ci­nu­jí­cí­mu, byť čas­to jen obtíž­ně roz­luš­ti­tel­né­mu způ­so­bu myš­le­ní.

Akce Český lev doku­men­tár­ní pro­bí­há od 27. úno­ra do 12. břez­na. Více infor­ma­cí na por­tá­lu DAFilms.cz O DAFilms.cz Portál DAFilms.cz pat­ří k nej­star­ším webo­vým fil­mo­vým por­tá­lům na svě­tě, byl zalo­žen v roce 2006, ve stej­ném roce jako napří­klad strán­ka Youtube. Jeho poslá­ním je popu­la­ri­zo­vat čes­kou i mezi­ná­rod­ní doku­men­tár­ní kine­ma­to­gra­fii a vytvo­řit uni­kát­ní veřej­ně pří­stup­nou video­té­ku, v níž se dnes nachá­zí přes 1 500 peč­li­vě vybra­ných fil­mo­vých titu­lů.

Na dra­ma­tur­gii por­tá­lu se podí­lí 7 pres­tiž­ních evrop­ských doku­men­tár­ních fes­ti­va­lů. Českým zástup­cem v tom­to sdru­že­ní je MFDF Ji.hlava, kte­rý por­tál před více než dese­ti lety zalo­žil.

Seznam uve­de­ných sním­ků:

Zkáza krá­sou (režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna)

Zákon Helena (režie: Petra Nesvačilová)

Bratříček Karel (režie: Krystyna Krauze) -spe­ci­ál­ní uve­de­ní pou­ze v obdo­bí koná­ní akce

Normální autis­tic­ký film (režie: Miroslav Janek) - spe­ci­ál­ní uve­de­ní pou­ze v obdo­bí koná­ní akce.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,39715 s | počet dotazů: 206 | paměť: 43067 KB. | 04.12.2020 - 12:56:38