Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény

Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény

1 4
1 4

NewGame není nově při­pra­vo­va­ná hra, jak by si mno­zí moh­li mys­let, jed­ná se totiž o fil­mo­vý pro­jekt, kte­rý se nedáv­no obje­vil na webu Startovač.cz. Pokud se tedy auto­ro­vi toho­to pro­jek­tu poda­ří vybrat část­ku nejmé­ně 65 tisíc korun, dočká­me se časosběr­né­ho doku­men­tu, ve kte­rém nahléd­ne­me do záku­li­sí vývo­je počí­ta­čo­vých her u nás.

Za tím­to zají­ma­vým pro­jek­tem sto­jí Aleš Brunclík, stu­dent posled­ní­ho roč­ní­ku magis­ter­ské­ho obo­ru Audiovizuální Tvorby v Opavě, kte­rý se sám ozna­ču­je za vel­ké­ho milov­ní­ka počí­ta­čo­vých her. Cílem pro­jek­tu je pood­ha­le­ní záku­li­sí vývo­je zná­mých počí­ta­čo­vých her. NewGame ovšem nebu­de mapo­vat vývoj všech her v ČR kom­plet­ně, ale zamě­ří se pou­ze na čtve­ři­ci titu­lů, mezi kte­ré pat­ří dlou­ho oče­ká­va­ná hra Samorost 3, jenž je ve vývo­ji již 5 let, dále Space Engineers od spo­leč­nos­ti Keen Software House, uvi­dí­me také vývoj horo­ro­vé hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu od spo­leč­nos­ti Dreadlocks a čtve­ři­ci uza­vře nemé­ně zají­ma­vá hra Phonopolis, kte­rou při­pra­vu­je pou­ze tříčlen­ný tým.

Dokument v sou­čas­né době vzni­ká za pod­po­ry Slezské Univerzity v Opavě, kte­rá hra­dí nákla­dy na ces­tov­né, ostat­ní nákla­dy na štáb, uby­to­vá­ní, nebo tech­nic­ké vyba­ve­ní si pak autor musí hra­dit zce­la ze své­ho. Dle auto­ro­vých slov by finanč­ní pod­po­ra ze star­to­va­če výraz­ným způ­so­bem pod­po­ři­la jak kva­li­tu, tak i kvanti­tu nato­če­né­ho mate­ri­á­lu a tím pádem i celé­ho doku­men­tu. Mohl by prý také se spo­leč­nos­tí Dreadlocks vyra­zit na natá­če­ní pro­sto­rů, kte­ré budou násled­ně mode­lo­vá­ny do jejich při­pra­vo­va­né hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu. Aleš Brunclík by tím­to doku­men­tem chtěl hlav­ně pou­ká­zat na čes­kou vývo­jář­skou scé­nu, kte­rá se pro­sla­vi­la jak u nás, tak ve svě­tě spous­tou kva­lit­ních titu­lů.

Za finanč­ní pod­po­ru Vás samo­zřej­mě čeká spous­ta zají­ma­vých odměn. Za 150 korun dosta­ne­te kom­plet­ní doku­ment v HD kva­li­tě, za pří­spě­vek tří set korun se pak vaše jmé­no obje­ví v titul­cích a za pět set korun dosta­ne­te kro­mě výše uve­de­ných věcí také trič­ko s logem NewGame. Můžete však pod­po­řit i vět­ší část­kou, za deset tisíc korun zís­ká­te onen doku­ment, trič­ko a hrní­ček s logem pro­jek­tu, bonu­so­vé DVD, bude­te uve­de­ni v titul­cích, dále zís­ká­te pozván­ku na pre­mi­é­ru a mož­nost sezná­mit se s jed­ním z vývo­jář­ských týmů pod­le vlast­ní­ho výbě­ru. Za pří­spě­vek 25 tisíc bude vaše jmé­no uve­de­no na začát­ku doku­men­tu jako hlav­ní spon­zor pro­jek­tu, 40 tisí­co­vý pří­spě­vek vám při­ne­se všech­ny výše uve­de­né bonu­sy a navíc také obdr­ží­te všech­ny hry, kte­rým se doku­ment věnu­je, no a za pří­spě­vek 65 tisí­ci pak navíc zís­ká­te mož­nost pro­hlíd­ky celé­ho vývo­jář­ské­ho stu­dia.

V sou­čas­né době má pro­jekt NewGame na star­to­va­či vybrá­no 12 600 korun, do poža­do­va­ných 65 tisíc zbý­vá ujít ješ­tě vel­mi dlou­há ces­ta, ale do kon­ce kam­pa­ně na webu Startovač.cz zbý­vá ješ­tě 57 dní.

Pokud se chce­te podí­vat na trai­le­ry a násled­ně ten­to pro­jekt i pod­po­řit, může­te to udě­lat zde: https://www.startovac.cz/projekty/newgame/

Zdroje: startovac.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72123 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56591 KB. | 25.06.2022 - 21:58:17