Kritiky.cz > Filmové recenze > Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV

Dokument o Bitcoinu a kryptoměnách startuje na Discovery Channel TV

bitcoin dokument televize

Na TV kaná­lu Discovery chan­nel bude uve­den doku­ment o Bitcoinu a kryp­to­mě­nách s názvem Open Source Money. Je to doku­ment o vze­stu­pu kryp­to­měn a o blockcha­i­no­vé spo­leč­nos­ti DragonChain, kte­rou mimo jiné finan­cu­je spo­leč­nost Disney. Premiéra bude uve­de­na 4. čer­ven­ce 2020.

Na co se v dokumentu těšit

Dokumentární serie bude popi­so­vat hrdin­ský pří­běh zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti DragonChain, kte­rá byla zalo­že­na v roce 2017 v USA. Bude popi­so­vat jeho zakla­da­te­le Joe, pod­ni­ka­te­le, kte­rý se sna­ží i přes odpor SECu a ame­ric­ké vlá­dy pro­sa­dit blok­cha­in a Bitcoin tech­no­lo­gii do nor­mál­ní­ho živo­ta. Každá epi­zo­da bude popi­so­vat lidi, kte­ří stá­li v popře­dí vývo­je fir­my DragonChain, Disney nebo Facebook, v doku­men­tu bude napří­klad Patrick Byrne, Peirce Brock, Joe Roetsa a dal­ší.

Startuje i aplikace Raiinmaker

Společně s doku­men­tem se spus­tí i apli­ka­ce Raiinmaker, kte­rá odmě­ní pub­li­kum peněž­ní­mi pro­střed­ky za sdí­le­ní doku­men­tu Open Source Money se svý­mi soci­ál­ní­mi sítě­mi. Cílem je poskyt­nout „pří­le­ži­tost k expo­nen­ci­ál­ně rych­lej­ší­mu růstu zis­ků pro sítě a sou­čas­ně zvý­šit loa­ja­li­tu pub­li­ka“, uvá­dí pro­hlá­še­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti za doku­men­tár­ním fil­mem Vision Tree Media, spo­leč­nost, kte­rá sto­jí za vzni­kem toho­to doku­men­tu pro Discovery. Vision Tree sto­jí  také za nad­chá­ze­jí­cím fil­mem „Atari: Fistful of Quarters“, kte­rý byl finan­co­ván token tZERO, kryp­to­mě­nou ame­ric­ké­ho malo­ob­chod­ní­ho obra Overstock.

První dokument financovaný kryptoměnou?

Open Source Money je prv­ní řada doku­men­tu o kryp­to­mě­nách, kte­rá je plně finan­co­vá­na kryp­to­mě­na­mi a jeho roz­po­čet je více než 1 mili­on USD.

Úspěšné spuš­tě­ní série Open Source Money je roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že pomů­že umís­tit kryp­to­mě­ny a tech­no­lo­gii blockcha­i­nu mezi širo­kou popu­la­ci na kabe­lo­vé tele­vi­zi.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...