Kritiky.cz > Recenze knih > Doktorka Micka. Mlsné kotě

Doktorka Micka. Mlsné kotě

mlsnékote

Pro všech­ny děti, kte­ré si oblí­bi­ly správ­nou dvoj­ku v podá­ní dok­tor­ky Micky a asi­s­ten­ta Buráka v prv­ním díle „Nešikovné ště­ně“, by si zce­la urči­tě nemě­ly nechat ujít i jejich dal­ší skvě­lé dob­ro­druž­ství pod názvem „Mlsné kotě“.

Byl to den jako jiný a dok­tor­ka Micka ordi­no­va­la ve své ordi­na­ci a zrov­na dnes se zamě­ři­la na kon­t­ro­lu úsměvů u zví­řá­tek. A co to zna­me­na­lo? V ten­to „Den záři­vých úsměvů“ se kon­t­ro­lo­va­ly všech­ny zoub­ky, zda jsou v napros­tém pořád­ku. Pacientů bylo hod­ně, a pro­to na Burákovi bylo, aby bed­li­vě stře­žil a  zod­po­věd­ně zapi­so­val všech­ny úda­je o paci­en­tech do „Chlupaté kni­hy prv­ní pomo­ci“.

Při čte­ní řádek se děti sezná­mí, jak to cho­dí ve zví­ře­cí říši u tako­vé­ho zuba­ře, a že se vlast­ně ty kon­t­ro­ly v zása­dě neli­ší od kon­t­rol a návštěv naše­ho zuba­ře. Samozřejmě i dok­tor­ka Micka kla­de důraz na správ­né čiš­tě­ní zoub­ků, a všem, jak zví­řát­kům, tak i dětem při­po­mí­ná, jak se o ně správ­ně sta­rat, pro­to­že:

„Zuby ti nevy­pa­da­jí, když si je budeš čis­tit peč­li­vě.“

Po ordi­nač­ních hodi­nách se naši hrdi­no­vé, Micka spo­lu s Burákem, chys­ta­jí do Bodlákova na slav­nost, a to peče­ní dor­tí­ků. Oba se na tuto vel­ko­le­pou udá­lost straš­ně moc těší, neboť mají zased­nout v poro­tě v sou­tě­ži v peče­ní dor­tí­ků. Už jen ta myš­len­ka, že budou moci ochut­nat všech­ny dor­tí­ky, byla pro ně více méně láka­vá.

Když po pra­cov­ní době poma­lu uklí­ze­li a chys­ta­li si své lékař­ské nástro­je do kvě­ti­no­vé­ho kufří­ku, to kdy­by se náho­dou něco na slav­nos­ti při­ho­di­lo, zazvo­nil tele­fon. Kdopak asi potře­bu­je jejich pomoc ten­to­krát? … Byla to Sněženka, kte­rá se zra­ni­la při peče­ní dor­tí­ků.

„Nepropadej pani­ce, dok­tor­ka Micka jez­dí rych­le, ale vždyc­ky bez­peč­ně.“

A copak se to vlast­ně sta­lo Sněžence? Podaří se to dok­tor­ce Micce dle daných pří­zna­ků paci­ent­ky odha­lit ane­bo nao­pak bude muset Burák zapo­jit svo­je detek­tiv­ní zna­los­ti a doved­nos­ti? Pomůžou jí od akut­ní boles­ti a vše napra­vit tak, aby Sněženka moh­la své dor­tí­ky nako­nec dozdo­bit a úspěš­ně se zúčast­nit sou­tě­že? A k jakým dal­ším neho­dám se schy­lu­je a mož­ná i dojde ješ­tě před samot­nou sou­tě­ží v kuchy­ni? Jste zvě­da­ví?

Tak se nech­te  vést pří­bě­hem až do oka­mži­ku, kdy všich­ni sou­tě­ží­cí hrdě pone­sou své dor­tí­ky před poro­tu, aby svá hoto­vá díla před­sta­vo­va­li a vyčka­li na to, jak budou dor­tí­ky poro­tě chut­nat. A kdo  tuto sou­těž nako­nec vyhra­je, a kdo se posta­rá o všech­ny ty nape­če­né dor­tí­ky? Kdo je sní? Nechte se pře­kva­pit...

A jaké pona­u­če­ní z toho vše­ho v závě­ru kni­hy pro děti vyplý­vá? To, že by se děti nemě­ly pře­jí­dat vel­ké­ho množ­ství slad­ké­ho, aby je pak stej­ně jako zví­řát­ka v Bodlákově nebo­le­la bříš­ka....

mlsnekote2

Knihu „Mlsné kotě“ autor­ka Jane Clarkeová věnu­je svo­jí koč­ce Minervě, jež s lás­kou oslo­vu­je Minnie. Knížka je vhod­ná pře­váž­ně pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť kapi­to­ly jsou krát­ké, psa­né vel­ký­mi pís­me­ny a pro­lo­že­ny vel­kou spous­tou obráz­ků.

Ilustrace jsou vel­mi milé, vyza­řu­jí­cí něhu a lás­ku. Postavičky zví­řá­tek jsou totiž reál­né foto­gra­fie, kte­ré jsou dále dokres­le­ny tak, aby pod­trh­ly aktu­ál­ní děj kníž­ky. Občas se zdá, že kníž­ka pro­střed­nic­tvím těch­to obráz­ků zví­řá­tek si žije svým vlast­ním pří­bě­hem, neboť ilu­stra­ce vypa­da­jí vel­mi věro­hod­ně, a jako­by ta zví­řát­ka jen čeka­la na to, kdy vysko­čí z kníž­ky k vám pří­mo do náru­če.

Příběh je vel­mi jed­no­du­chý, a pozor­né­mu čte­ná­ři neu­jde něko­lik krát­kých pona­u­če­ních jako napří­klad to, že je dob­ré si navzá­jem pomá­hat; že není důle­ži­té vyhrát, ale zúčast­nit se. To, jak pro­bí­há pro­hlíd­ka u zuba­ře, a že není tře­ba se čeho bát. A pokud si bude­te zuby čis­tit peč­li­vě, tak vám jen tak nevy­pa­da­jí... a hlav­ně to, že když se bude­te cpát slad­kým, tak vás urči­tě z toho roz­bo­lí nejen bříško, ale i zuby....

A v závě­ru kníž­ky může­te pro­střed­nic­tvím dvou­stra­ny malin­ko nahléd­nout do dok­tor­či­na  kvě­ti­no­vé­ho, lékař­ské­ho kufří­ku.

mlsnekote3

Doktroka Micka. Mlsné kotě.

Napsala: Jane Clarkeová

Přeložila: Zuzana Švábová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v roce 2019

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní 2019

Pro čte­ná­ře od 7 let

Počet stran: 90

ISBN 978-80-253-4203-9

  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Trollové18. října 2017 Trollové TROLLOVÉ Každá dětská duše, jež miluje pohádky s Trolly, nad knihou Trollové z pohádkové série „Od pohádky k pohádce“, jež vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., zajásá. Pevně věřím, […] Posted in Recenze knih
  • Co má štěně nejradši?6. srpna 2019 Co má štěně nejradši? Hledáte-li knihu, jež by byla jako stvořená pro nejmenšího čtenáře, a která by jej prostřednictvím obrázků seznámila s životem malého štěněte, a navíc by mu umožnila nejen prohlížení, ale […] Posted in Recenze knih
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...