Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete

41060523

Milujete kri­mi­nál­ky, kde se tým vyšet­řo­va­te­lů sna­ží dopad­nout pacha­te­le, sklá­dá jed­not­li­vé sto­py, kte­ré je navá­dí ať již blí­že nebo dále od vyře­še­ní otá­zek, a záro­veň máte mož­nost nahléd­nout do pacha­te­lo­vy moti­va­ce, plá­no­vá­ní jed­not­li­vých kro­ků až po spáchá­ní dané­ho činu? Pakliže jste si odpo­vě­dě­li v obou pří­pa­dech klad­ně, pak se smě­le pusť­te do čte­ní této kníž­ky.

Na kri­mi­nál­ní oddě­le­ní skot­ské poli­cie je pře­ve­len fran­couz­ský poli­cis­ta, kte­rý při­chá­zí pří­mo z Interpolu. Už jen samot­né tyto dva fak­ty na oblí­be­nos­ti u tam­ních poli­cis­tů nepři­da­jí, natož když má být i jejich šéfem a vést je. Luca Callanacha před­chá­zí jeho pověst pro­slu­lé­ho, schop­né­ho a šikov­né­ho vyšet­řo­va­te­le. Klasické zvě­da­vé sezná­me­ní pře­ru­ší ozná­me­ní o nále­zu pohře­šo­va­né oso­by. Vyšetřování se roz­bí­há, Luc Callanach se ují­má své role, sesta­vu­je si svůj nový vyšet­řo­va­cí tým, zadá­vá poky­ny a úko­ly a spo­leč­ně se všich­ni vrha­jí do pát­rá­ní a zjiš­ťo­vá­ní stop.

Zatímco má kri­mi­nál­ní oddě­le­ní napil­no, sesta­vu­je hypo­té­zy, mož­nos­ti, hle­dá sou­vis­los­ti a domně­le nepod­stat­né sto­py a pojít­ka, může­me mezi­tím nahléd­nout na odvrá­ce­nou stra­nu činu, do živo­ta muže, kte­rý za sebou tuto sto­pu vedou­cí k nále­zu pohře­šo­va­né oso­by zane­chal. Prožijeme s ním neje­den den, abychom se do jeho myš­le­nek a činů doká­za­li lépe vcí­tit a pocho­pit tak jeho moti­va­ci. Nechá nás nahléd­nout do svých pohnu­tek, minu­los­ti, ale i důklad­né­ho plá­no­vá­ní a zjiš­ťo­vá­ní potřeb­ných infor­ma­cí, aby dosá­hl své­ho cíle, kte­rý si pře­destřel a kte­rý se stal jeho moto­rem, napl­ně­ním živo­ta, ženou­cím ho stá­le vpřed.

Kriminální oddě­le­ní dostá­vá zprá­vu o nahlá­še­ní dal­ší nezvěst­né ženy. Stane se dal­ší obě­tí stej­ně jako prv­ní pohře­šo­va­ná, ze kte­ré se nalez­ly pou­ze mini­mál­ní sto­py doka­zu­jí­cí, že se jed­ná o ní? Jaká exis­tu­je spo­ji­tost mezi obě­ma žena­mi, kdo a proč by mohl mít motiv, jed­ná se o více pacha­te­lů či pou­ze o jed­no­ho? Lze dru­hou pohře­šo­va­nou ženu ješ­tě včas zachrá­nit, či je už dáv­no poz­dě? A hlav­ně, kdo a kdy bude dal­ší?

Nahlédněte na prá­ci kri­mi­na­lis­tů a záro­veň i do „duše“ muže, kte­rý se dopouš­tí trest­ných činů. Detailní vyob­ra­ze­ní urči­tých jed­not­li­vých činů se něko­mu nemu­sí líbit, jsou popsá­ny oprav­du rea­lis­tic­ky, do detai­lů, pro­to asi není vhod­né pro slab­ší pova­hy. Knížka již na počát­ku vtáh­ne svo­ji for­mou do děje a bude­te chtít vědět, jak se bude pří­pad dále vyví­jet a neod­lo­ží­te ji, dokud nedo­čte­te posled­ní strán­ku.


Autor: Helen Fieldsová

Počet stran: 348

Nakladatelství: Plus

Žánr: Kriminálka, thriller

Moje hod­no­ce­ní: 98%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46905 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53310 KB. | 20.09.2021 - 03:32:45