Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dogville

Dogville

Lars von Trier nato­čil film o tako­vé (ne)normální ves­nič­ce v horách, s Nicole Kidman v hlav­ní roli, a já vás můžu ubez­pe­čit, že si ji reži­sér nevy­bral pro­to, aby zakryl fakt, že film sto­jí za sta­rou belu. Kdepak, jde o dal­ší „trie­ro­vi­nu“ s tra­dič­ně hut­ným obsa­hem.

Do zapad­lé­ho hor­ské­ho měs­teč­ka, kam vede pou­ze jed­na ces­ta, při­chá­zí jed­né noci hezká uprch­li­ce Grace (Nicole Kidman). Obyvatelé ves­ni­ce jí dají šan­ci zůstat. Aby byla uži­teč­ná, chce všem dív­ka pomá­hat. Vesničané se zpr­vu zdrá­ha­jí pomoc při­jmout, ale postu­pem času si zvyk­nou a začí­na­jí dív­ku zne­u­ží­vat

Jako obvykle von Trier něko­li­krát pře­kva­pu­je. První pře­kva­pe­ní je hned na začát­ku: Celý film se ode­hrá­vá na plo­še, kde jsou pou­ze nama­lo­vá­ny čáry sym­bo­li­zu­jí­cí stě­ny domu (asi to není jenom kvů­li rela­tiv­ně níz­kým nákla­dům na stav­bu scé­ny). Celou dobu může­me pozo­ro­vat nejen děj v popře­dí, ale i to, co pro­vá­dě­jí i her­ci v poza­dí. Silné je to pře­de­vším u scé­ny zná­sil­ně­ní.

Dogville roz­hod­ně nedo­po­ru­ču­ju kaž­dé­mu divá­ko­vi. V žád­ném pří­pa­dě pak ne tomu, kte­rý by se chtěl sezná­mit s von Trierovým dílem prá­vě pomo­cí Dogville. Film je psy­cho­lo­gic­ky nároč­ný téměř po celou dobu; napří­klad na roz­díl od Idiotů, kte­ří jsou zpo­čát­ku čis­tou kome­dií a tepr­ve potom zařa­zu­je reži­sér scé­ny, na kte­ré zírá­te vyje­ve­ně a bez dechu.

Dogville měli u nás mož­nost vidět zatím jen divá­ci na fes­ti­va­lu v Karlových Varech a něko­lik dal­ších šťast­liv­ců (pro­mí­tá­ní v kině Aero). A teď se dostá­vá do běž­né dis­tri­buce. Ale pozor: film je doce­la dlou­hý, tak­že přijď­te fyzic­ky i psy­chic­ky zre­la­xo­va­ní.

A roz­hod­ně vydrž­te až do kon­ce. Po tak těž­kém jíd­le je pri­ma dát si kou­sek iro­nic­ké­ho mouč­ní­ku.

O filmu:

Oficiální web: Dogville
Režie a scé­nář: Lars von Trier
V hlav­ních rolích: Nicole Kidman, Stellan Skaarsgard, Paul Bettany, Lauren Bacall, Jean-Marc Barr

Rok: 2003


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,83666 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56611 KB. | 29.06.2022 - 12:44:32