Kritiky.cz > Pro domov > Dodejte svému domovu pozitivní energii

Dodejte svému domovu pozitivní energii

img a308600 w1993 t1519673226

Slyšeli jste již někdy o uče­ní Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základ­ním prin­ci­pem je život v har­mo­nii s naším život­ním pro­stře­dím. Cílem je tedy dosáh­nout rov­no­váhy v život­ním a pra­cov­ním pro­sto­ru. Dalším cílem je co nej­vět­ší zvý­še­ní vyu­ži­tí poten­ci­á­lu ve všech oblas­tech živo­ta. Prostřednictvím prin­ci­pů Feng Shui je mož­né vytvo­řit šťast­ný a zdra­vý domov, ve kte­rém se bude­te cítit oprav­du dob­ře.
moderní minimalistická ložnice
Vchodové dve­ře je potře­ba udr­žo­vat v co nej­lep­ším sta­vu. Důvod je zce­la zřej­mý. Vchodové dve­ře umož­ňu­jí vstup do celé­ho domu. Jestliže chce­te, aby do vaše­ho domu vstou­pi­la také pozi­tiv­ní ener­gie, je potře­ba, aby byly vstup­ní dve­ře oko­lo ozdo­be­né napří­klad kvě­ti­nou či keřem, a aby byly dob­ře osvět­le­né.
Chodba musí být ukli­ze­ná. Vchodovými dveř­mi pozve­te pozi­tiv­ní ener­gii do vaše­ho domu. Aby však moh­la prou­dit do celé­ho bytu, je potře­ba mít ukli­ze­nou chod­bu. Bundy a boty zavře­te do skří­ní, aby nedo­nu­ti­ly ener­gii stát na mís­tě. Rovněž chod­bu něja­kým způ­so­bem vyzdob­te – živé kvě­ti­ny, osvět­le­ní, zrca­dla… To vše celý pro­stor zútul­ní a umož­ní ener­gii prou­dit dál.
Feng Shui prin­ci­py uplat­ní­te také v kuchy­ni. Nejdůležitější je, aby dřez a spo­rák či var­ná deska neby­ly napro­ti sobě. Docházelo by tak ke špat­né­mu posta­ve­ní důle­ži­tých ele­men­tů, kte­rý­mi jsou voda a oheň. Varná deska by však také nemě­la být pod oknem, ani pří­mo pro­ti dve­řím. Rovněž by nemě­ly být vyu­ží­vá­ny bar­vy čer­ve­ná a čer­ná.
jemný obývák
Obývací pokoj je míst­nost, ve kte­ré se vět­ši­nou schá­zí celá rodi­na. Proto je veli­ce důle­ži­té jeho zor­ga­ni­zo­vá­ní. Nábytek by neměl blo­ko­vat žád­né dve­ře ani pří­stup k oknu. Gauč musí být umís­tě­ný u zdi. Do rohu poko­je, nej­lé­pe dia­go­nál­ně pro­ti dve­řím, je vhod­né umís­tit lam­pu.
Ložnice by měla být neut­rál­ní. Abyste navo­di­li klid­ný spá­nek vaše­mu orga­ni­zmu, musí být lož­ni­ce v neut­rál­ních bar­vách. Čelní deska poste­le by měla být umís­tě­ná ke zdi, na kaž­dou stra­nu poste­le je vhod­né umís­tit noč­ní sto­lek s pěk­ný­mi lam­pič­ka­mi, čímž dosta­ne­te do poko­je tro­chu roman­ti­ky.
cihlový dům
Nezapomeňme ani na kou­pel­nu a toa­le­tu. V rám­ci Fend Shui je potře­ba tyto dvě míst­nos­ti udr­žo­vat v napros­té čis­to­tě. Koupelna i toa­le­ta mohou být vyzdo­be­ny také kvě­ti­na­mi. Dveře by měly být vždy zavře­né. Dokonce je potře­ba při­klá­pět také zácho­do­vé prkén­ko, v opač­ném pří­pa­dě vám totiž unik­ne bohat­ství.


Dodejte svému domovu pozitivní energii
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]