Kritiky.cz > Pro domov > Dodejte svému domovu pozitivní energii

Dodejte svému domovu pozitivní energii

img a308600 w1993 t1519673226

Slyšeli jste již někdy o uče­ní Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základ­ním prin­ci­pem je život v har­mo­nii s naším život­ním pro­stře­dím. Cílem je tedy dosáh­nout rov­no­váhy v život­ním a pra­cov­ním pro­sto­ru. Dalším cílem je co nej­vět­ší zvý­še­ní vyu­ži­tí poten­ci­á­lu ve všech oblas­tech živo­ta. Prostřednictvím prin­ci­pů Feng Shui je mož­né vytvo­řit šťast­ný a zdra­vý domov, ve kte­rém se bude­te cítit oprav­du dob­ře.
moderní minimalistická ložnice
Vchodové dve­ře je potře­ba udr­žo­vat v co nej­lep­ším sta­vu. Důvod je zce­la zřej­mý. Vchodové dve­ře umož­ňu­jí vstup do celé­ho domu. Jestliže chce­te, aby do vaše­ho domu vstou­pi­la také pozi­tiv­ní ener­gie, je potře­ba, aby byly vstup­ní dve­ře oko­lo ozdo­be­né napří­klad kvě­ti­nou či keřem, a aby byly dob­ře osvět­le­né.
Chodba musí být ukli­ze­ná. Vchodovými dveř­mi pozve­te pozi­tiv­ní ener­gii do vaše­ho domu. Aby však moh­la prou­dit do celé­ho bytu, je potře­ba mít ukli­ze­nou chod­bu. Bundy a boty zavře­te do skří­ní, aby nedo­nu­ti­ly ener­gii stát na mís­tě. Rovněž chod­bu něja­kým způ­so­bem vyzdob­te – živé kvě­ti­ny, osvět­le­ní, zrca­dla… To vše celý pro­stor zútul­ní a umož­ní ener­gii prou­dit dál.
Feng Shui prin­ci­py uplat­ní­te také v kuchy­ni. Nejdůležitější je, aby dřez a spo­rák či var­ná deska neby­ly napro­ti sobě. Docházelo by tak ke špat­né­mu posta­ve­ní důle­ži­tých ele­men­tů, kte­rý­mi jsou voda a oheň. Varná deska by však také nemě­la být pod oknem, ani pří­mo pro­ti dve­řím. Rovněž by nemě­ly být vyu­ží­vá­ny bar­vy čer­ve­ná a čer­ná.
jemný obývák
Obývací pokoj je míst­nost, ve kte­ré se vět­ši­nou schá­zí celá rodi­na. Proto je veli­ce důle­ži­té jeho zor­ga­ni­zo­vá­ní. Nábytek by neměl blo­ko­vat žád­né dve­ře ani pří­stup k oknu. Gauč musí být umís­tě­ný u zdi. Do rohu poko­je, nej­lé­pe dia­go­nál­ně pro­ti dve­řím, je vhod­né umís­tit lam­pu.
Ložnice by měla být neut­rál­ní. Abyste navo­di­li klid­ný spá­nek vaše­mu orga­ni­zmu, musí být lož­ni­ce v neut­rál­ních bar­vách. Čelní deska poste­le by měla být umís­tě­ná ke zdi, na kaž­dou stra­nu poste­le je vhod­né umís­tit noč­ní sto­lek s pěk­ný­mi lam­pič­ka­mi, čímž dosta­ne­te do poko­je tro­chu roman­ti­ky.
cihlový dům
Nezapomeňme ani na kou­pel­nu a toa­le­tu. V rám­ci Fend Shui je potře­ba tyto dvě míst­nos­ti udr­žo­vat v napros­té čis­to­tě. Koupelna i toa­le­ta mohou být vyzdo­be­ny také kvě­ti­na­mi. Dveře by měly být vždy zavře­né. Dokonce je potře­ba při­klá­pět také zácho­do­vé prkén­ko, v opač­ném pří­pa­dě vám totiž unik­ne bohat­ství.


Dodejte svému domovu pozitivní energii
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...