Kritiky.cz > Pro domov > Dodejte svému domovu pozitivní energii

Dodejte svému domovu pozitivní energii

img a308600 w1993 t1519673226

Slyšeli jste již někdy o uče­ní Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základ­ním prin­ci­pem je život v har­mo­nii s naším život­ním pro­stře­dím. Cílem je tedy dosáh­nout rov­no­váhy v život­ním a pra­cov­ním pro­sto­ru. Dalším cílem je co nej­vět­ší zvý­še­ní vyu­ži­tí poten­ci­á­lu ve všech oblas­tech živo­ta. Prostřednictvím prin­ci­pů Feng Shui je mož­né vytvo­řit šťast­ný a zdra­vý domov, ve kte­rém se bude­te cítit oprav­du dob­ře.
moderní minimalistická ložnice
Vchodové dve­ře je potře­ba udr­žo­vat v co nej­lep­ším sta­vu. Důvod je zce­la zřej­mý. Vchodové dve­ře umož­ňu­jí vstup do celé­ho domu. Jestliže chce­te, aby do vaše­ho domu vstou­pi­la také pozi­tiv­ní ener­gie, je potře­ba, aby byly vstup­ní dve­ře oko­lo ozdo­be­né napří­klad kvě­ti­nou či keřem, a aby byly dob­ře osvět­le­né.
Chodba musí být ukli­ze­ná. Vchodovými dveř­mi pozve­te pozi­tiv­ní ener­gii do vaše­ho domu. Aby však moh­la prou­dit do celé­ho bytu, je potře­ba mít ukli­ze­nou chod­bu. Bundy a boty zavře­te do skří­ní, aby nedo­nu­ti­ly ener­gii stát na mís­tě. Rovněž chod­bu něja­kým způ­so­bem vyzdob­te – živé kvě­ti­ny, osvět­le­ní, zrca­dla… To vše celý pro­stor zútul­ní a umož­ní ener­gii prou­dit dál.
Feng Shui prin­ci­py uplat­ní­te také v kuchy­ni. Nejdůležitější je, aby dřez a spo­rák či var­ná deska neby­ly napro­ti sobě. Docházelo by tak ke špat­né­mu posta­ve­ní důle­ži­tých ele­men­tů, kte­rý­mi jsou voda a oheň. Varná deska by však také nemě­la být pod oknem, ani pří­mo pro­ti dve­řím. Rovněž by nemě­ly být vyu­ží­vá­ny bar­vy čer­ve­ná a čer­ná.
jemný obývák
Obývací pokoj je míst­nost, ve kte­ré se vět­ši­nou schá­zí celá rodi­na. Proto je veli­ce důle­ži­té jeho zor­ga­ni­zo­vá­ní. Nábytek by neměl blo­ko­vat žád­né dve­ře ani pří­stup k oknu. Gauč musí být umís­tě­ný u zdi. Do rohu poko­je, nej­lé­pe dia­go­nál­ně pro­ti dve­řím, je vhod­né umís­tit lam­pu.
Ložnice by měla být neut­rál­ní. Abyste navo­di­li klid­ný spá­nek vaše­mu orga­ni­zmu, musí být lož­ni­ce v neut­rál­ních bar­vách. Čelní deska poste­le by měla být umís­tě­ná ke zdi, na kaž­dou stra­nu poste­le je vhod­né umís­tit noč­ní sto­lek s pěk­ný­mi lam­pič­ka­mi, čímž dosta­ne­te do poko­je tro­chu roman­ti­ky.
cihlový dům
Nezapomeňme ani na kou­pel­nu a toa­le­tu. V rám­ci Fend Shui je potře­ba tyto dvě míst­nos­ti udr­žo­vat v napros­té čis­to­tě. Koupelna i toa­le­ta mohou být vyzdo­be­ny také kvě­ti­na­mi. Dveře by měly být vždy zavře­né. Dokonce je potře­ba při­klá­pět také zácho­do­vé prkén­ko, v opač­ném pří­pa­dě vám totiž unik­ne bohat­ství.


Dodejte svému domovu pozitivní energii
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Feng shui na zahradě27. prosince 2019 Feng shui na zahradě Klid a harmonie v zahradě, která je vytvořena s pomocí čínského učení Feng Shui, je samotným balzámem pro duši již při pohledu na tuto zahradu. Takto vybudovaná zahrada nám bude přinášet […]
  • Nejlepší prevencí je investice13. prosince 2019 Nejlepší prevencí je investice I když jsme pojištěni, což je taková naše jistota, abychom se alespoň částečně zahojili, dáte mi jistě za pravdu, že v našem zájmu je, aby ke vstupu cizích osob do našeho domova, vůbec […]
  • Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály13. listopadu 2019 Stavba rodinného domu: hlídejte pozemek, rozpočet i materiály Zvlášť pokud máte nebo čekáte rodinu, je stavba domu pravděpodobně největším rozhodnutím, které v životě uděláte. Proto je důležité si nejenom všechno dobře promyslet, ale také […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]