Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Doctor Strange

Doctor Strange

d44c851f31 103593677 o2
Až dva dny po pre­mi­é­ře jsem scho­pen napsat recen­zi na asi nej­lep­ší super­hr­din­ský film stu­dia Marvel vůbec, kte­rý v mých očích pře­ko­nal i před­cho­zí feno­me­nál­ní Občanskou vál­ku.
Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) je špič­ko­vý neu­ro­chi­rurg, kte­rý svou nesmír­nou aro­gan­cí roz­či­lu­je celé své oko­lí. Zesměšňuje své kole­gy a čas­to­krát je ztra­p­ňu­je. Pak však jed­nou ve svém dra­hém spor­tov­ním autě hava­ru­je při ces­tě na neu­ro­lo­gic­kou kon­fe­ren­ci a po dlou­hé ope­ra­ci ztra­tí cit v prs­tech. Všechna léč­ba selže a tak se Strange i přes námit­ky své býva­lé pří­tel­ky­ně (Rachel McAdams) vypra­ví do Nepálu a hle­dá zde jiný způ­sob uzdra­ve­ní. Do uče­ní si jej vez­me tajem­ná Prastará (Tilda Swinton) a Stephen postup­ně zís­ká­vá nové schop­nos­ti, kte­ré násled­ně musí pou­žít k záchra­ně svě­ta.
Film sto­jí pře­de­vším na fan­tas­tic­kém výko­nu Benedicta Cumberbatche, kte­rý se z aro­gant­ní­ho zmet­ka změ­ní na člo­vě­ka, kte­rý časem krom schop­nos­tí zís­ká i poko­ru. Celá pře­mě­na jeho posta­vy je neu­vě­ři­tel­ně pou­ta­vá a divák se snad ani nemů­že během ní začít nudit. Benedict tou­to rolí defi­ni­tiv­ně doká­zal celé­mu svě­tu, že není jen Sherlock.
Cumberbatchovi ve fil­mu sekun­du­jí i dal­ší herec­ké hvězdy. Tilda Swinton zde hra­je posta­vu, kte­rá byla v komik­su muž­ské­ho rodu, což pro ni při pohle­du na její fil­mo­gra­fii není žád­ný pro­blém. Prastará celý film plní roli jakési men­tor­ky hlav­ní­ho hrdi­ny a při zpět­ném ohléd­nu­tí si nedo­ká­ži v této roli před­sta­vit něko­ho jiné­ho.
Hlavního zápo­rá­ka Kaecilia si stři­hl dán­ský herec Mads Mikkelsen, muž, jenž nikdy neza­hrál špat­nou roli. Kaecilius v jeho podá­ní je „čaro­děj­ný tero­ris­ta“ s nesmír­nou mocí, již chce vyu­žít ke zni­če­ní Prastaré. Z Mikkelsena úpl­ně sálá cha­risma, stej­ně jako u rolí v Jensenových fil­mech, v Casino Royale, či v novém Souboji Titánů.
Mads Mikkelsen opět nezkla­mal.
Vizuální strán­ka fil­mu je nesmír­ně půso­bi­vá, čas­to­krát se zde ces­tu­je dimen­ze­mi, lítá vesmí­rem, pro­chá­zí růz­ný­mi por­tá­ly a na těch­to úžas­ných efek­tech je vidět, že Marvel umí utra­tit vyso­ké roz­počty u svých fil­mů za nej­mo­der­něj­ší CGI tech­no­lo­gie, jež jsou k dis­po­zi­ci.
Dále se musím ješ­tě zmí­nit, že ten­to film skvě­le zapa­dá do pří­bě­hu mar­ve­lác­ké tře­tí fáze, pro­to­že spous­ta nará­žek uka­zu­je, jak by mohl pří­běh pokra­čo­vat.
Jediné, co mi na Doctoru Strangeovi vadi­lo, je kla­sic­ký mar­ve­lác­ký humor, jenž je někdy pou­ží­ván abso­lut­ně nevhod­ně i ve vel­mi váž­ných scé­nách. Osobně dou­fám, že se někdy dočkám erko­vé­ho fil­mu od stu­dia Marvel.
I přes tuto drob­nou výtku je film o čaro­děj­ném učni, jenž se dostal až na pozi­ci nej­vyš­ší­ho zem­ské­ho mága vyni­ka­jí­cím dílem, kte­ré roz­hod­ně pat­ří do zla­té­ho fon­du komik­so­vých adap­ta­cí.
Hodnocení: 95%
Foto: Disney
P.S. Když vyra­zí­te do kina, dopo­ru­ču­ji 3D, kte­ré ješ­tě umoc­ní váš záži­tek.
P.P.S. Nedcházejte před skon­če­ním titul­ků.
P.P.P.S. Stan Lee se ve fil­mu obje­ví.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,43068 s | počet dotazů: 234 | paměť: 54885 KB. | 04.08.2021 - 09:07:12