Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doctor Strange - 80 %

Doctor Strange - 80 %

Str01

Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na fil­my je vel­mi plod­ná. Každý rok nám do svě­ta při­jdou dva nové fil­my. Už ani nepa­ma­tu­ji, kdy šel prv­ní Iron man, ale posled­ní, zatím, je Doktor Strange. Další pokus o pře­ve­de­ní komik­so­vé posta­vy do fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní.

Doktor Strange je vel­mi chyt­rý neu­ro­chi­rurg, kte­rý při své aro­gan­ci ztra­tí vše, co uměl. Jeho šikov­né ruce jsou těž­ce poško­ze­ny a během hle­dá­ní řeše­ní své­ho pro­blé­mu, kdy už nemů­že vyko­ná­vat svo­ji oblí­be­nou prá­ci, při­jde jak o aro­gant­nost, tak i o před­sta­vy, že jeho život je jed­no­du­chý. V tibet­ském chrá­mu, kte­ré­mu vlád­ne „pra­sta­rý“, zís­ká nad­po­zem­ské, magic­ké schop­nos­ti, kte­ré ho utvr­dí, že je jenom člo­věk a za zís­ka­ný­mi zku­še­nost­mi sto­jí vel­ké odří­ká­ní a hlav­ně vel­ká zod­po­věd­nost.

str02

Producenti Marvelu pro ztvár­ně­ní magic­ké­ho Dr. zvo­li­li novou herec­kou hvězdu. Benedict Cumberbatch je tím novým her­cem. Po loň­ském roce, kdy byl před­sta­ven Ant-man se v Americe obje­vil dal­ší nad­po­zem­ský hrdi­na, kte­rý má správ­né před­po­kla­dy, i za cenu své­ho zni­če­ní, zachrá­nit svět. Herec se pros­tě pro tuto roli naro­dil. Zdárně mu sekun­du­jí dal­ší slav­ní her­ci, kte­ří se nemuse­jí říkat o mili­o­no­vý hono­rář, ale za jejich herec­tvím sto­jí vel­ká zku­še­nost. Mezi nimi vyční­vá Tilda Swinton  a Mads Mikkelsen. Jako mis­tr a její učeň, zka­že­ný. Herecké osa­ze­ní dopl­ňu­jí dal­ší her­ci, od kte­rých se zku­še­nost oče­ká­vá, jako napří­klad Chiwetel Ejiofor a Rachel McAdams.

Není to jenom o her­cích, ale i reži­sér dá fil­mu svůj pod­pis. Tímto reži­sé­rem je Scott Derrickson, kte­rý má za sebou hod­ně zají­ma­vé fil­my. Jeho nej­zná­měj­ším fil­mem je rema­ke kla­si­ky z 60. let - Den, kdy se zasta­vi­la Země. Samozřejmě se stej­ným názvem.

str03

Film je kla­sic­ky Marvelovský, dělá přes­ně to, co mám od Marvelu rád. A dokon­ce v rám­ci reži­sé­ra a her­ců, kte­ří jsou zku­še­ný­mi har­cov­ní­ky, se jed­ná o jeden z lep­ších fil­mů. Má dokon­ce i dost hod­ně scén k zapa­ma­to­vá­ní, pro­to­že vyu­ží­vá mno­ho magic­kých prv­ků při sou­bo­jích a občas si bere vzor i Nolanův Počátek.

Poslední věcí, na kte­rou se dá ten­to­krát spo­leh­nout, je hud­ba. Dvorní skla­da­tel Abramse Michael Giacchino, slo­žil koneč­ně soun­d­track, kte­rý je jiný než u ostat­ních Marvelovek. Je ale znát, že jej sklá­dá tvůr­ce nové­ho Star Treku a nové­ho Jurského par­ku, a tak jsou hudeb­ní moti­vy podob­né. Přesto je to důstoj­ný part­ner her­cům v magic­kém svě­tě.

Film je oprav­du pove­de­ný, mož­ná, že to není film roku, ale pat­ří mezi fil­my, kte­ré jsou mezi prv­ní­mi.  Sice na 3. Kapitána Ameriku, Strážce gala­xie, ani na Ant-mana nemá, ale v kon­ku­ren­ci ostat­ních fil­mů ten­to rok pat­ří mezi lep­ší fil­my.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07483 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54220 KB. | 18.06.2021 - 17:06:05