Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

Pan Peabody je nej­do­ko­na­lej­ší pes na svě­tě a spo­leč­ně se svým nezbed­ným syn­kem Shermanem pou­ží­vá stroj času nazý­va­ný ČASOMAT, aby spo­leč­ně zaži­li nesku­teč­ná dob­ro­druž­ství, kte­rá si člo­věk nebo pes doká­že sotva před­sta­vit. Ale když Sherman vez­me svou kama­rád­ku Penny, na kte­rou chce udě­lat dojem, na divo­kou pro­jížď­ku ČASOMATEM, nechtě­ně způ­so­bí trh­lin­ku ve vesmí­ru a v nej­dů­le­ži­těj­ších udá­los­tech svě­to­vých dějin napáchá spoušť. Pan Peabody jim musí při­spě­chat na pomoc a zachrá­nit je, než navždyc­ky změ­ní minu­lost, pří­tom­nost a budouc­nost, a nako­nec sám čelí skli­ču­jí­cí­mu úko­lu: musí při­jít na to, jak se stát rodi­čem. Společně se toto trio zapí­še do dějin.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA je 3D ani­mo­va­nou dob­ro­druž­nou kome­dií, kte­rá nabí­zí sci-fi, ces­to­vá­ní v čase, bizar­ní posta­vy a chyt­rý dia­log, to vše svá­za­né neče­ka­ným vzta­hem dvou ústřed­ních postav - psa a jeho syn­ka.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMAN A je v pod­sta­tě pří­bě­hem o vzta­hu otce a syna. „Pan Peabody ado­p­to­val Shermana a vycho­val ho, jak nej­lé­pe uměl,“ vysvět­lu­je reži­sér fil­mu Rob Minkoff, mezi jehož před­cho­zí hity pat­ří oblí­be­ný ani­mo­va­ný film Lví králMyšák Stuart Little, ve kte­rém reži­sér zkom­bi­no­val živou hra­nou akci se CG ani­ma­cí. „Jako v kaž­dé rodi­ně, věci se mohou zkom­pli­ko­vat, tak­že oba musí vyrůst a pou­čit se z vlast­ních chyb, aby se nako­nec sta­li lep­ší rodi­nou.“

Pokud jde o rodi­čov­ství, i prvotříd­ní génius jako pan Peabody, se má co učit. „Pan Peabody musí uznat, že ne vždy své­mu syno­vi rozu­mí,“ dodá­vá pro­du­cent­ka Alex Schwartzová. „Peabody zjiš­ťu­je, že vzdát se dozo­ru nad dět­mi, je nej­vět­ší výzvou, kte­ré musí rodi­če čelit.“

Některá Peabodyho pona­u­če­ní o výcho­vě dětí pra­me­ní z dost netra­dič­ních výchov­ných metod. Například když Peabody vez­me Shermana s sebou na ces­ty v čase a pro­ži­jí neu­vě­ři­tel­ná dob­ro­druž­ství. Cestování v čase je pře­svěd­či­vým pojmem, kte­rý dodá­vá pou­ta­vý roz­měr tomu­to vzru­šu­jí­cí­mu pří­bě­hu. Postavy ze sou­čas­nos­ti ve fil­mu komu­ni­ku­jí s nemé­ně zábav­ný­mi slav­ný­mi osob­nost­mi z his­to­rie a vzni­ká tak dyna­mi­ka, kte­rá nabí­zí pře­kva­pi­vé, nové momen­ty a nesčet­né kul­tur­ní stře­ty.

Během puto­vá­ní napříč his­to­rií se musí dodr­žo­vat celá řada pra­vi­del: např. nikdy se nese­tkat sám se sebou nebo mini­mál­ně ovliv­ňo­vat minu­lost, jak to jen půjde.

Pan Peabody a Sherman mají pří­stup do neko­neč­ných zákrut his­to­rie díky úžas­né­mu vyná­le­zu jmé­nem ČASOMAT. Tento jedi­neč­ný výtvor pochá­zí z díl­ny nej­vět­ší­ho svě­to­vé­ho vyná­lez­ce a bys­tré­ho pej­ska, pana Peabodyho, kte­rý pří­stroj sesta­vil, aby Shermanovi umož­nil osob­ně a zblíz­ka pro­ží­vat ději­ny.

ČASOMAT je mno­hem víc než jen doprav­ní pro­stře­dek; je to po záslu­ze posta­va jako všech­ny ostat­ní a stá­vá se nedíl­ným akté­rem v dob­ro­druž­stvích pana Peabodyho a Shermana.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52915 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56811 KB. | 03.07.2022 - 14:25:34