Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

Dobrodružství Marka Twaina - Adventures of Mark Twain, The

Díky Anifestu jsem se podí­val na fil­my, kte­ré neby­ly vůbec v čes­ku vidě­né. V sobot­ním pro­gra­mu v par­ku zám­ku v Duchcově byla pro­jek­ce fil­mu od brit­ské­ho tvůr­ce Willa Vintona, kte­rý je čle­nem poro­ty. 
Je veli­ce zají­ma­vé sle­do­vat i ani­ma­ce jiných zemí, než Česka, pro­to­že na kaž­dém z fil­mů je vidět otisk své země. Zrovna film Dobrodružství Marka Twaina je jed­no­znač­ně brit­ský film, pro­to­že pod­le mých infor­ma­cí je prv­ní vel­ký film, ve kte­rém se obje­vi­la prv­ní ani­ma­ce tvo­ře­na z mate­ri­á­lu plas­te­lí­ny. Tento film sto­jí za to znát, pro­to­že je před­chůd­ce prv­ní zná­mé brit­ské tvůr­čí díl­ny Aardman, kte­rá sto­jí za Gromittem, pří­pad­ně za ten­to rok pre­mi­é­ro­vý­mi Piráty.
Ohledně začát­ku pří­bě­hu sto­jí znát, že Mark Twain je spi­so­va­tel, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi díly Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna. Nejen, že je spi­so­va­tel, ale film vtip­ně vyu­ží­vá i toho, že Halleyova kome­ta je kome­ta, kte­rá při­šla blíz­ko v země den naro­ze­ní i smr­ti spi­so­va­te­le.
Animovaný film si tedy vzal posta­vy z děl spi­so­va­te­le a Halleyovu kome­tu a vytvo­řil leh­ký nekro­log o spi­so­va­te­li a o tom, co napsal. Ale film není o tom, co spi­so­va­tel napsal, ale je tvo­řen pro dospě­lé, kte­rý sná­ze pocho­pí aso­ci­a­ce fil­mu, než děti. Nejen vyprá­vě­ní Adama a Evy, jejich vyhná­ní z ráje, ale i o smys­lu živo­ta, kte­rý film neu­stá­le pro­chá­zí. Příběh Adama a Evy ve fil­mu je oprav­du zají­ma­vý, pro­to­že veli­ce vtip­ně porov­ná­vá názo­ry muže a ženy. V krát­kos­ti je to o tom, že žena je aktiv­ní a všech­no v ráji pojme­no­vá­vá a muž je ten, kte­rý jen tak leno­ší.
Druhý tako­vý film ve fil­mu je pří­běh se smr­tí, kte­rá svě­ří dětem mož­nost výro­by nové­ho svě­ta, kte­rý je nako­nec zni­čen závis­tí.
Vezmu li to v pohle­du dospě­lé­ho, tak ten­to film je moc hez­ký, nemá jenom dět­ské myš­len­ky, i když to z prv­ní­ho pohle­du vypa­dá. Vypráví nejen o půvo­du svě­ta, ale i o smr­ti a o tom, co si člo­věk správ­ně zvo­lí. Nejen Mark Twain, kte­rý se svým dru­hým já svo­jí smrt najde ve chvos­tu Halleyovi kome­ty, ale i jeho zná­mý, kte­rý se po smr­ti omy­lem dosta­ne do mimo­zem­ské­ho nebe, kde pocho­pí, že je ve špat­ném mís­tě – je tam pař­ba. Sice se nako­nec dosta­ne do správ­né­ho nebe, ale v rám­ci nábo­žen­ství dosta­ne jenom sva­tozář, har­fu a dal­ší věcí, kte­ré vyu­ži­je v chrá­mu nebe, kde se vůbec nesmí, bohu­žel, rušit.
Z pohle­du dítě­te je film ze začát­ku veli­ce zábav­ný, ihned se dítě zto­tož­ní s hlav­ní­mi posta­va­mi Tomem Saeyerem a Hucleberrym Finnem, kte­ří se taj­ně nalo­dí na loď Marka Twaina spo­lu se svo­jí kama­rád­kou. Velice snad­no pocho­pí roz­díl mezi Adamem a Evou, ale nepo­cho­pí potom dal­ší sou­vis­los­ti, kte­ré sou­vi­sí s živo­tem a se smr­tí a smí­ře­ní se s ní.
Je veli­ká ško­da, že ten­to film bohu­žel žád­ná čes­ká tele­vi­ze bohu­žel nedá­va­la, asi mož­ná jenom v něja­kém brit­ském dlou­hém pro­fi­lu. Je dob­ré vidět, že ani­ma­ce není jen čes­ká, kte­rá je na vel­ké úrov­ni, ale i brit­ská, kte­rá je též na vel­ké úrov­ni. Film z roku 1986 je film, kte­rý za to vidět, nejen že má vel­ké myš­len­ky, ale je vel­mi dob­ře na ani­mo­ván v rám­ci prv­ní­ho pou­ži­tí plas­te­lí­no­vé ani­ma­ce v brit­ské ani­ma­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44884 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55892 KB. | 22.05.2022 - 02:18:11