Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom

Dobrodružství kriminalistiky aneb Dokument, seriál a studie v jednom

Dob r

Stopa. Jed. Bertillonáž. Otisk. Střela. Krev. Rekonstrukce. Tým. Písmo. První detek­tiv­ní sbor. Modus Operandi. Antropologie. Krevní sku­pi­na. Mechanoskopie. Identifikační kres­ba. Paprsek. Pinkertonova detek­tiv­ní agen­tu­ra. Poslední odvo­lá­ní. Pes. Duplikát. Padělek. Hon na roz­hla­so­vých vlnách. Volavka. Portrét duše. Vlas. Neznámý.

Dvacet šest díl­ků sklá­dač­ky. Dvacet šest výle­tů do his­to­rie kri­mi­na­lis­ti­ky. Od tem­ných dob stře­do­vě­ku až do doby nedáv­né. Od počát­ků tra­so­lo­gie a bri­gá­dy De Sûreté po moder­ní psy­cho­lo­gic­ké pro­fi­ly zlo­čin­ců.

Roku 1989 vzni­kl pod tak­tov­kou Antonína Moskalyka cyk­lus Dobrodružství kri­mi­na­lis­ti­ky, kte­rý spo­jil vel­mi úspěš­ně detek­tiv­ní žánr a doku­ment. Cyklus pří­bě­hů, kte­ré mapu­jí vývoj nej­dů­le­ži­těj­ších metod moder­ní kri­mi­na­lis­ti­ky (dak­ty­lo­sko­pie, gra­fo­lo­gie, balis­ti­ka) a to niko­li jako suchý doku­ment, ale kaž­dou pří­mo na kon­krét­ním pří­bě­hu z urči­té his­to­ric­ké epo­chy.

Na jejím kon­ci je vždyc­ky navíc obsa­že­na inform­ce, k čemu kon­krét­ně se epi­zo­da vzta­ho­va­la a zasa­zu­je ji do šir­ší­ho his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu.

Kromě toho­to vyni­ka­jí­cí­ho pro­po­je­ní se jed­ná záro­veň o pře­hlíd­ku hvězd­né­ho obsa­ze­ní, mož­ná toho nejhvězd­něj­ší­ho, jaké moh­la teh­dej­ší čes­ká kine­ma­to­gra­fie nabíd­nout.

Jen jako krát­ká ochut­náv­ka něko­lik jmen – Radek Brzobohatý, Josef Vinklář, Vladimír Dlouhý, Miroslav Moravec, Petr Kostka, Hana Maciuchová, Luděk Munzar, Daniela Kolářová, Karel Heřmánek a mno­zí, mno­zí dal­ší.

Někdy jde o díly vylo­že­ně dra­ma­tic­ké (Písmo, Krev, Modus Operandi), jin­dy čas­to kome­di­ál­ní (Mechanoskopie s Karlem Keřmánkem, Václavem Postráneckým a Ondřejem Vetchým).

Kromě toho vše­ho pova­žu­ji úvod­ní sviž­nou melo­dii za jed­nu z nej­vlezlej­ších v ději­nách fil­mů a seri­á­lů vůbec.

Základ: kri­mi­nál­ní pří­pa­dy popi­su­jí­cí vznik kri­mi­na­lis­tic­kých metod

Navíc:

  • kou­ka­tel­né opa­ko­va­ně
  • hvězd­né obsa­ze­ní čes­ký­mi herec­ký­mi legen­da­mi
  • zněl­ka
  • výpra­va
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01075 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53303 KB. | 20.09.2021 - 03:46:35