Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %

DSC 5158

Tak se k nám dosta­nou i zají­ma­vé komiksy. Nejen z ame­ric­ké pro­duk­ce, ale i z evrop­ské. Evropskou, spí­še fran­couz­skou, ško­lu zastu­pu­je Dobrodružství Jeronýma Moucherota.

Je to uni­kát­ní komiks, kte­rý při­ná­ší vel­kou alter­na­ti­vu k ostat­ním dílům. Celá kni­ha se sklá­dá ze tří čás­tí (původ­ních komik­so­vých seši­tů), Žralok domá­cí, Hrr na Nepředvídatelno! a Pepitová pohro­ma.

První a tře­tí komik­so­vý sešit obsa­hu­je jeden vel­ký pří­běh a dru­hý se slo­žen z komik­so­vých krát­kých pří­bě­hů, kte­ré občas dosa­hu­jí i mini­mál­ní veli­kos­ti jed­né stra­ny. Příběhy, jak del­ší, tak i krát­ké jsou dosta­teč­né humor­né na to, aby se člo­věk dost dob­ře poba­vil, tedy pokud má smy­sl pro ulít­lý humor.

François Boucq, scé­na­ris­ta i malíř, své­ho pojiš­ťo­vá­ka Jeronýma Moucherota obsa­dil do fik­tiv­ní­ho svě­ta, kte­rý je plný fan­ta­zie a návštěv z jiných pohád­ko­vých svě­tů. V pří­bě­zích se obje­ví jak sedm trpas­lí­ků, tak Šmoulové a dal­ší, co fan­ta­zie tvůr­ce povo­li­la. Je toho doce­la hod­ně, co tvůr­ce napadlo. Je vidět, že je z Francie, tak do svých cha­rak­te­ris­tic­kých kre­seb nakres­lil mno­ho fran­couz­ských  paměti­hod­nos­tí, kte­ré se ve spo­ji­tos­ti s fan­ta­zií Françoise Boucqa, obje­ví v nepřed­ví­da­tel­ných mís­tech.

Jestli se oprav­du chce­te poba­vit jiným sty­lem humo­ru, než oče­ká­vá­te ve stan­dard­ním komik­su, tak je to přes­ně kni­ha pro Vás, kaž­dá strán­ka poba­ví, nena­jde­te žád­nou strán­ku, kte­rá by neby­la svým způ­so­bem k poba­ve­ní. Na roz­díl od vět­ši­ny komik­sů jsou strán­ky i více uke­ca­né, a tak si člo­věk i tro­cha počte.

Pro mě to je pros­tě dost zábav­ná kni­ha, kte­rá se sice nemu­sí líbit všem, ale mně jo. Evropský, hlav­ně fran­couz­ský komiks je pros­tě jiný, než od komik­su čeká­me.


 • Scénář: Francois Boucq
 • Kresba Francois Boucq
 • Překlad: Richard Podaný
 • Počet stran: 200
 • Formát: 191x260 mm, bro­žo­va­ná s chlop­ně­mi
 • Rok vydá­ní: 2017

Knihu si může­te kou­pit na Crew.cz ve sle­vě za 530 Kč.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […] Posted in Recenze knih
 • Malý Mikuláš - Původní komiks30. září 2018 Malý Mikuláš - Původní komiks Malý Mikuláš je kluk k nezaplacení. Nejen že je zvídavý a aktivní, ale dokáže kolem sebe vytvořit akční atmosféru plnou humoru a ještě svým duchovním otcům dokáže zajistit slávu i peníze. […] Posted in Recenze knih
 • Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče.24. října 2018 Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče. Možná také už delší dobu hledáte pro své děti knížku pohádek, které by byly tak akorát dlouhé, abyste je stihli přečíst před spaním dříve, než usnou děti, případně vy. Aby to byly pohádky, […] Posted in Recenze knih
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...