Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině

Dobrodružství Bílého tesáka v angličtině

0049466542 KEJ566 velka

Rádi bys­te se zdo­ko­na­lo­va­li v cizím jazy­ce, jak v posle­chu, tak v poro­zu­mě­ní tex­tu, ale záro­veň se vám nechce do „nud­né­ho“ čte­ní či posle­chu učeb­ni­co­vých tex­tů a růz­ných cvi­če­ní? Pak je prá­vě pro vás ide­ál­ní tato dvoj­ja­zyč­ná kníž­ka se zrca­dlo­vým pře­kla­dem, kde si může­te ihned ově­řit zda­li rozu­mí­te správ­ně čte­né­mu tex­tu. A kdo by neznal slav­ný pří­běh Bílého tesá­ka od Jacka Londona?

Čtivý zrca­dlo­vý pří­běh je psán for­mou pří­bě­hu, dopl­něn hez­ký­mi ilu­stra­ce­mi. Na začát­ku se dozví­te ve struč­nos­ti spo­leč­ně s obra­zo­vým vyob­ra­ze­ním struč­nou cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých „postav“, se kte­rý­mi se v prů­bě­hu čte­ní pří­bě­hu bude­te sezna­mo­vat. Závěr kníž­ky pro­vě­ří vaše poro­zu­mě­ní pře­čte­né­ho tex­tu a pocho­pe­ní jed­not­li­vých kon­tex­tů, kde si vyzkou­ší­te odpo­vě­dět na zada­né otáz­ky, správ­ně nebo chyb­ně, v dal­ším cvi­če­ní pospo­ju­je­te jed­not­li­vé čás­ti dohro­ma­dy, aby vytvo­ři­ly obsa­ho­vě správ­nou větu, kte­rá odpo­ví­dá pře­čte­né­mu pří­bě­hu. Z dal­ších cvi­če­ní si může­te dopl­nit prázd­ná políč­ka ve větách či opra­vit ve větě něco, co je napsá­no špat­ně, nebo dopl­nit chy­bě­jí­cí pís­me­na ve slo­vě. Vaše odpo­vě­di a úspěš­nost si tak ově­ří­te v úpl­ném závě­ru kníž­ky, kte­rá obsa­hu­je nezbyt­ný klíč k zada­ným cvi­če­ním.

Osobně si nejsem jis­tá, jest­li je tak­to napsa­ný pří­běh vhod­ný zrov­na pro začá­teč­ní­ky, voli­la bych spí­še pro mír­ně pokro­či­lé. Je tam plno slo­ví­ček, kte­rým mnoh­dy nebu­de rozu­mět ani mír­ně pokro­či­lý, natož začá­teč­ník. Na dru­hou stra­nu vždyc­ky máte mož­nost podí­vat se do čes­ké­ho tex­tu. Jinak for­mát kníž­ky je sym­pa­tic­ky „kapes­ní“, může­te si ho vzít kam­ko­liv s sebou a pří­běh čti­vý, tak­že může­te hra­vou for­mou pro­cvi­čo­vat poro­zu­mě­ní ang­lic­ké­mu tex­tu.

Ke kníž­ce je samo­zřej­mě i zvu­ko­vá nahráv­ka, tak­že si kro­mě poro­zu­mě­ní čte­né­ho tex­tu může­te tří­bit i vaše posle­cho­vé doved­nos­ti. Nebo si ke čte­ní pus­tit sou­čas­ně i nahráv­ku, abys­te záro­veň čet­li a sly­še­li zada­ný pří­běh. I když musím říct, že začá­teč­ník bude mít asi hod­ně vel­ký pro­blém nahráv­ce rozu­mět a stí­hat její tem­po. Ale i tak pova­žu­ji ten­to způ­sob pro­cvi­čo­vá­ní ang­lic­ké­ho jazy­ka za dob­rý.


Autor: Jack London, Dana Olšovská

Žánr: dvoj­ja­zyč­né kni­hy, ang­lic­ký jazyk

Nakladatelství: Edika

Počet stran: 80

Hodnocení: 92 %

  • Diamantová sekera B1/B224. června 2018 Diamantová sekera B1/B2 Rádi se učíte anglicky a nejlépe na anglickém textu? Nyní přináší nakladatelství Edika další knížku zrcadlových textů, které jsou u těch, co se učí anglicky, značně oblíbené. Poměrně […] Posted in Recenze knih
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […] Posted in Recenze knih
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […] Posted in Recenze knih
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...