Kritiky.cz > Recenze > Dobře placená procházka

Dobře placená procházka

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je zázna­mem obno­ve­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní Semaforu původ­ně z roku 1965. Z toho důvo­du, že před­sta­ve­ní je samo­stat­ným arte­fak­tem, je doce­la vhod­né si na začá­tek říci něco o něm. Původní hra byla psa­ná autor­skou dvo­ji­cí Jiří Suchý (text) – Jiří Šlitr (hud­ba).
Jen rok na to, v 1966 už dělá TV insce­na­ci Miloš Forman s Jánem Roháčem a v roce 2007 reží­ru­je obno­ve­nou diva­del­ní pre­mi­é­ru v Národním diva­dle zase prá­vě Miloš Forman spo­lu se synem Petrem. Veskrze se tahle „komic­ká jaz­zo­vá ope­ra“ neo­do­čká­vá žád­né aktu­a­li­za­ce, ale ani není věr­ným obra­zem své původ­ní ver­ze. Bylo při­dá­no něko­lik pís­ní z dal­ší hry Semaforu Sekta, a pro­to­že se nedo­cho­va­la instru­men­ta­ce z roku 1965, musel ji skla­da­tel a diri­gent Marko Ivanovič zno­vu vytvo­řit.

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je vtip­né, živé vystou­pe­ní a k fil­mu Forman dodal, že humor s časem neu­mí­rá. A prá­vě vtip, nápa­di­tost a nad­ča­so­vost kri­ti­ky drží ochran­nou ruku nad vše­mi taneč­ní­mi čís­ly a zpě­vem, kte­ré by se dnes moh­ly tře­ba zdát sta­ro­mil­nic­ké. Vyprávění se točí kolem man­že­lů Uliho a Vanilky na počát­ku roz­vo­du. Návštěvu své­ráz­né­ho Advokáta v bipo­lár­ním bytě páru ješ­tě víc roz­ho­dí Listonoš, kte­rý nese dopis od boha­té tetič­ky z Liverpoolu. Rozehrává se tak odváž­ný kolo­toč intrik a posu­no­vá­ní názo­rů pod­le toho za kým zrov­na balík peněz míří.

Odrazem fil­mo­vé repor­tá­že Miloše Formana je pak kon­krét­ně něko­lik význa­mo­vých vtíp­ků se zábě­ry do hle­diš­tě, jinak si hlav­ně vší­má samot­né scé­ny. Navzdory fak­tu, že je Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka kome­di­ál­ní kus a před­po­klá­da­lo by se, že bude více kon­takt­ní s pub­li­kem, je záro­veň málo diva­del­ním před­sta­ve­ním, což prá­vě umož­ňu­je sou­stře­dit se hlav­ně na jeviš­tě.
Na diva­del­ní zázna­my, jak se u nás obvykle točí, se v Dobře pla­ce­né pro­cház­ce čas­to mění zábě­ry z cel­ků na polo­cel­ky, i detai­ly, jinak kame­ra zůstá­vá spíš sta­tic­ká, moc se nepře­ost­řu­je. Zážitek z před­sta­ve­ní se neru­ší, což je samo­zřej­mě jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších poža­dav­ků.

Pestrost vyu­ži­tých fil­mo­vých pro­střed­ků je u Formana urči­tě ovliv­ně­na i tím, že samot­né diva­dlo reží­ro­val a má zku­še­nos­ti se star­ším zázna­mem téhož před­sta­ve­ní. Ve výsled­ku tedy diva­del­ní před­sta­ve­ní ješ­tě oži­vu­je o fil­mo­vé zna­ky, čímž se stá­vá pro divá­ka beze­spo­ru atrak­tiv­něj­ší než pou­hé a jinak čas­té doku­men­to­vá­ní.
Kamera se soutře­dí jak na pohyb celé­ho diva­del­ní­ho těle­sa, tak ges­ta a vyjá­d­ře­ní hlav­ních herec­kých osob­nos­tí. Herecké výko­ny napros­to odpo­ví­da­jí prk­nům, na kte­rých se hra ode­hrá­vá. Má smy­sl pou­ká­zat na posta­vu Listonoše, kte­ré­ho ztvár­ňu­je, stej­ně jako dří­ve Jiří Suchý a v jed­né roli se obje­vu­je i sema­for­ská legen­da Jitka Molavcová.
 
Dalším pro­ta­go­nis­tou, na kte­ré­ho se zábě­ry stá­čí, je potom Orchestr Národního diva­dla pod vede­ním Libora Pešeka. Hudba je samo­zřej­mě po herec­kém pro­je­vu dru­hou nej­zá­sad­něj­ší slož­kou Dobře pla­ce­né pro­cház­ky.
Film byl původ­ně zamýš­le­ný pou­ze pro DVD, ale po zpra­co­vá­ní bylo roz­hod­nu­to o jeho nasa­ze­ní do kino­dis­tri­buce. Forman se tak letos do kin pouš­tí s dost rizi­ko­vým pro­jek­tem diva­del­ní­ho zázna­mu, což není fil­mo­vá for­ma, kte­rou by člo­věk dnes v pro­gra­mu běž­ně hle­dal. Na dru­hou stra­nu se tu spo­ju­je věhlas­ná hra Semaforu s Národním diva­dlem a jmé­nem Forman, což samo o sobě před­po­klá­dá jis­tou úro­veň.

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka je jed­no­znač­ně zábav­ným fil­mem. Nedá se samo­zřej­mě nabí­zet něko­mu, kdo nemá rád diva­dlo nebo Suchého humor. Pokud se tímhle nedis­kva­li­fi­ku­je­te, asi hned tak nena­jde­te kva­lit­ně­ji zpra­co­va­ný diva­del­ní záznam, kte­rý navíc sli­bu­je herec­ký i hudeb­ní nad­stan­dard.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka

5. July 2009 - 10:48 — Michal Frýdl

  • Planeta 515. srpna 2011 Planeta 51 Říkám to u každé své recenze na animovaný počin, a ani tentokrát nebudu dělat žádné výjimky, rok od roku takzvaných "animáků" přibývá a často se zapomíná na […] Posted in Recenze
  • seriálu Dexter26. srpna 2008 seriálu Dexter Kriminální drama Dexter, americký seriál založený na knižní předloze Darkly Dreaming Dexter od Jeffa Lindasayho. Showtime začala tento seriál vysílat 1. října […] Posted in Recenze
  • Mamma Mia!19. března 2009 Mamma Mia! // // Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící […] Posted in Recenze
  • Vlkodlak2. července 2009 Vlkodlak Povídka o vlkodlakovi, to je známý děj pro všechny. Na filmovém plátně se objevilo již nespočet adaptací, jenže v posledních letech se, bohužel, nenašla […] Posted in Recenze
  • Zastav a nepřežiješ 28. července 2007 Zastav a nepřežiješ 2 Mark Neverldine a Brian Taylor, tito dva pánové se dali jednoho krásného dne dohromady a pod jejich osobitým pohledem na ztvárnění akčního filmu vznikla roku […] Posted in Recenze
  • Lovecká sezóna 3D14. srpna 2008 Lovecká sezóna 3D Pokud jste chtěli vzít své ratolesti do Imaxu na nějaký ten 3D snímek, ale připadalo vám, že za cenu vstupenky toho film nabídne zhola málo, tak mám pro vás […] Posted in Recenze
  • Battlestar Galactica – Opomenutý skvost sci-fi žánru?28. dubna 2010 Battlestar Galactica – Opomenutý skvost sci-fi žánru? Tento seriál nedávnou vstoupil do své finální, čtvrté série. A jeho kvalita stále stoupá. Ohromuje dokonalým zpracováním velkolepých bitev, ale také […] Posted in Recenze
  • Beowulf14. února 2011 Beowulf // // Z precizních rukou Roberta Zemeckise míří do kin legenda o dávném válečníkovi oděná do […] Posted in Recenze
  • Muž a jeho pes14. února 2010 Muž a jeho pes Velmi zkušený francouzský herec Francis Huster, ale na druhou stranu mince tápající amatér v režisérském postavení. Ovšem podařila se mu jedna naprosto […] Posted in Recenze
  • Divočáci - Wild Hogs21. září 2007 Divočáci - Wild Hogs Čtveřice mužů ve středním věku vyráží na bezstarostnou jízdu setřást chmury všedních stereotypních dnů. Výsledkem je solidní […] Posted in Recenze

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...