Kritiky.cz > Filmové recenze > Dobrá smrt - Dobrá smrt, dokument Tomáše Krupy, zachycuje asistovanou sebevraždu.

Dobrá smrt - Dobrá smrt, dokument Tomáše Krupy, zachycuje asistovanou sebevraždu.

DobraSmrt

Eutanazie (z řec. ευ – eu, dob­rá, θάνατος – tha­na­tos, smrt; doslo­va „dob­rá smrt“) je obvykle defi­no­vá­na jako usmr­ce­ní na žádost, tedy se svo­le­ním poško­ze­né­ho, je z hle­dis­ka čes­ké­ho trest­ní­ho prá­va nedo­vo­le­né a je posu­zo­vá­no jako vraž­da.

Jde o sku­teč­ný pří­běh 72 leté ang­li­čan­ky Janette trpí­cí sva­lo­vou dystro­fií. Na letoš­ním fes­ti­va­lu Jeden svět zví­tě­zil film v kate­go­rii Česká sou­těž.

Velká Británie mož­nost euta­na­zie nena­bí­zí, pro­to paci­ent­ka odjíž­dí do Švýcarska, kde dob­ro­vol­ně ukon­ču­je svůj život. Všichni akté­ři doku­men­tu jsou sní­ma­ní od počá­teč­ní­ho roz­hod­nu­tí až po smr­tí­cí injek­ci. Ve fil­mu nevy­stu­pu­jí her­ci, jen auten­tič­tí účast­ní­ci, včet­ně lékař­ky pří­tom­né asis­tu­jí­cí smr­ti.

Zanedbat však nelze ani varo­vá­ní, kte­ré vyslo­vil bos­ton­ský neu­ro­log a psy­chi­atr Leo Alexander, porad­ce a pozo­ro­va­tel na Norimberském sou­du s léka­ři (1946–1947), kde byli sou­ze­ni léka­ři a vyso­cí úřed­ní­ci, kte­ří se význam­ně podí­le­li na zlo­či­nech pošla­pá­va­jí­cích lid­skou důstoj­nost, mimo euta­na­zie např. na nuce­ných ste­ri­li­za­cích či poku­sech na lidech:

„Ať již tyto zlo­či­ny dozna­ly jakých­ko­liv roz­mě­rů, bylo všem, kte­ří je vyšet­řo­va­li, jas­né, že vždy začí­na­ly v nepa­tr­ných počát­cích. Zprvu se jed­na­lo o pou­hý odklon od důra­zu na základ­ní postoj léka­řů. Vše začí­na­lo při­je­tím roz­hod­nu­tí, že totiž exis­tu­je život nehod­ný živo­ta. Tento postoj se zpo­čát­ku týkal pou­ze těž­ce a chro­nic­ky nemoc­ných. Postupně se sfé­ra těch, kte­ří byli zahr­no­vá­ní do téže kate­go­rie, roz­ši­řo­va­la o lidi nepro­duk­tiv­ní, ide­o­lo­gic­ky nežá­dou­cí, raso­vě nežá­dou­cí a nako­nec všech­ny ne-Němce. Ale je tře­ba si uvě­do­mit, že prá­vě oním prv­ním kro­kem, z něhož celý dal­ší způ­sob myš­le­ní zís­kal svůj impulz, byl postoj k nevy­lé­či­tel­ně nemoc­né­mu.

 Žádost o euta­na­zii je vlast­ně výkřik nemoc­né­ho: „Vyslechne mne už koneč­ně někdo? Najde si někdo koneč­ně pro mne čas? Stojí ješ­tě o mne někdo? Má mne ješ­tě někdo rád?“ A my se musí­me nau­čit tyto nevy­slo­ve­né výkři­ky sly­šet. Jde tu taky o bolest, ne těles­nou, ale duchov­ní. Tu dia­gnos­ti­ku­je­me, jen máme-li na nemoc­né­ho čas, když mu naslou­chá­me a když zís­ká­me jeho důvě­ru. Duchovní boles­tí trpí i lidé tzv. nevě­ří­cí. /MUDr. Viola Svobodová/

Hledisek mož­nos­ti pro­ve­de­ní euta­na­zie je vel­ké množ­ství, zva­žu­je se kupří­kla­du, zda o smr­ti paci­en­ta mohou roz­hod­nout jeho pří­buz­ní, či jest­li vyža­du­je jeho vlast­ní sou­hlas. Stejně tak exis­tu­je množ­ství forem euta­na­zie, při pasiv­ní napří­klad paci­ent vysa­dí pře­de­psa­nou medi­ka­ci, čímž se může jeho úmr­tí při­blí­žit. Při aktiv­ní euta­na­zii nao­pak paci­ent uží­vá vět­ší množ­ství léků za stej­ným úče­lem. Při neak­tiv­ní lze napří­klad vypnout pří­stro­je, kte­ré jej drží při živo­tě.

Odtud už pak nebu­de dale­ko k záko­nu dob­ro­vol­né euta­na­zie pro pře­stár­lé, pak povin­né euta­na­zie pro pře­stár­lé, lidi chudé, pak při­jdou na řadu men­tál­ně a fyzic­ky posti­že­ní, a pak tře­ba lidé nesou­hla­sí­cí s „eli­ta­mi“

Tyto otáz­ky film ote­ví­rá, ač není sám hod­no­tí­cí, urču­jí­cí vývoj myš­le­ní; vybí­zí k zamyš­le­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • n200905151024 Poster15. května 2009 Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apokalypse) Když se v roce 2002 objevila filmová podoba kultovní PC hry Resident Evil, málokdo tušil, že se jedná o projekt, který na filmová plátna strhne lavinu zombie filmů. Najednou oživlé mrtvoly […]
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • ILUZIONISTA24. listopadu 2006 ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již viděli nebo jste o nich slyšeli. Zapomeňte na Davieda Copperfielada. Prostě zapomeňte na vše, co […]
  • LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín4. října 2019 LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín Uznávaný filmový, divadelní a televizní herec Ladislav Mrkvička se narodil v Praze, kde absolvoval DAMU. Po škole získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale již v roce 1968 […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […]
  • Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80%3. října 2019 Jiří Suchý – Lehce s životem se prát – Recenze – 80% Dokumentární film Olgy Sommerové (Magický hlas rebelky, Červená), věnovaný osobě a tvorbě Jiřího Suchého, je filmem divácky nesmírně vděčným, což dokládá i Divácká cena, jíž snímek obdržel […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]