Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Dobrá matka - nejtěžší rozhodnutí dokáže udělat pouze matka

Dobrá matka - nejtěžší rozhodnutí dokáže udělat pouze matka

dobra matka

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Dobrá mat­ka. Vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2019. Zážitek z kni­hy je oprav­du veli­ce sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný. Jak sil­né je vlast­ně mateř­ské pou­to? Může oprav­du nej­těž­ší roz­hod­nu­tí udě­lat mat­ka? 

Kate je mat­kou tří dětí, osm­nác­ti­le­té­ho Luka, dva­nác­ti­le­té Jess a sed­mi­le­té­ho Bobbyho. Po roz­vo­du se sna­ží vše zvlá­dat. Její býva­lý man­žel si našel o mno­ho let mlad­ší ženu a zalo­žil s  ní rodi­nu. Luk, Jess i Bobby se s tím těž­ko vyrov­ná­va­jí a chtě­jí své­ho otce pros­tě zpět. Pro Kate je to oprav­du slo­ži­té obdo­bí. Další rána na sebe nene­chá dlou­ho čekat. Jess je dia­gnos­ti­ko­vá­na leu­ké­mie. Život se jim obrá­tí vzhů­ru noha­ma a vše se točí kolem nemoc­né Jess. Zvládne celá rodi­na tako­vý obrov­ský nápor pomo­cí dědeč­ka George, kama­rád­ky Chloe, Piper a Maggie? Jak se ke vše­mu zacho­vá Nick, býva­lý man­žel Kate? Může správ­ná věc být i něco, co se zdá na prv­ní pohled nemys­li­tel­né? Více už vám nepro­zra­dím, jeli­kož děj toho­to romá­nu nabe­re vel­ké obrát­ky. Tomu věř­te.

Dobrá mat­ka je dechbe­rou­cí román o mateř­ské lás­ce, nesku­teč­ném vzta­hu mat­ky a dce­ry, o hle­dá­ní smys­lu živo­ta, o obrov­ské odva­ze jed­né mat­ky.

Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Přečetla jsem si ano­ta­ci a dal­ší ohla­sy na ní. Byly tak nějak smí­še­né. Zajímalo mě, jak na mě ten­to román zapů­so­bí. Pocity mám ješ­tě dnes smut­né a vím, že jí budu dlou­ho vstře­bá­vat. Z této kni­hy oprav­du mra­zí, pro­to­že rako­vi­na je zlá, nevy­lé­či­tel­ná nemoc, kte­rá vás doká­že zni­čit v někdy krát­ké době. Mám zku­še­nost v rodi­ně. Můj otec zemřel ve svých nedo­ži­tých 43 letech. Byla jsem malá hol­ka a dodnes na to mám špat­né vzpo­mín­ky. Při čte­ní kni­hy Dobrá mat­ka se mě čas­to vra­ce­ly vzpo­mín­ky na mého otce a tak nějak se mě nechtě­lo dál číst. Touha, jak to vše dopad­ne byla ale sil­něj­ší a doká­za­la jsem i toto pře­ko­nat.

Dohromady má kni­ha 52 kapi­tol, cel­kem 464 stran a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Grafické zpra­co­vá­ní kni­hy se mě líbi­lo.

Děj měl spád, autor­ka sáhodlou­ze nepo­pi­so­va­la růz­né dějo­vé linie, ale veli­ce věc­ně a struč­ně se věno­va­la jed­not­li­vých posta­vám, což vůbec neby­lo na ško­du.

Titulní strán­ka kni­hy je nesku­teč­ně krás­ná. Je na ní mat­ka s dce­rou, kte­ré se vzá­jem­ně objí­ma­jí. Vyjadřuje to oprav­do­vý cit a nesku­teč­nou mateř­skou lás­ku.

„Mateřství: Tam začí­ná i kon­čí veš­ke­rá lás­ka.“

                                                                       Robert Browning

Sinéad Moriarty se naro­di­la a vyrost­la v Dublinu. Její mat­ka je autor­kou dět­ských kní­žek, a tak malá Sinéad vyrost­la mezi kni­ha­mi. Sama říká, že jako malá pozo­ro­va­la svo­ji mat­ku, jak píše u kuchyň­ské­ho sto­lu kni­hy, a už teh­dy se roz­hod­la, že napí­še román. Po uni­ver­zi­tě žila v Paříži a poté v Londýně, kde pra­co­va­la jako novi­nář­ka. V té době zača­la svůj vol­ný čas trá­vit tvůr­čím psa­ním a po něko­li­ka letech, kdy si pohrá­va­la s něko­li­ka námě­ty na kni­hy, vyda­la svou prv­ní kni­hu The Baby Trail. Ta zazna­me­na­la obrov­ský úspěch a sta­la se svě­to­vým best­selle­rem.

Autor: Sinéad Moriarty

Žánr: román

Vydáno: 2019, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 464

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3854-7

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39819 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53920 KB. | 31.07.2021 - 02:22:54