Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %

DomLed3
DomLed3

Do letoš­ní­ho hor­ké­ho léta se dostá­vá chla­di­vá ame­ric­ká ani­mo­va­ná kome­die Doba ledo­vá: Mamutí drc­nu­tí. Jejími hlav­ní­mi hrdi­ny je opět mamu­tí rodin­ka v čele s tať­kou Manny, mam­ku Ellie a jejich dce­rou Broskvičkou, kte­ré dopl­ňu­je snou­be­nec Broskvičky Julian. Kromě nastá­va­jí­cí radost­né udá­los­ti, svat­by Broskvičky, je ale čeká ješ­tě pořád­né dob­ro­druž­ství. Do jejich živo­ta neče­ka­ně zasáh­ne vever­čák Scrat, kte­rý nevě­dom­ky spus­tí celý řetě­zec udá­los­tí. K Zemi se totiž blí­ží aste­ro­id, a pokud nějak neza­sáh­nou, čeká je všech­ny smrt. To si ale Manny s ostat­ní­mi zví­řát­ky nechce nechat líbit, a tak se všich­ni spo­leč­ně vydá­va­jí na pouť za záchra­nou pla­ne­ty. Při ces­tě se sezna­mu­jí s dal­ší­mi zví­řa­ty a nepřá­te­li, zaží­va­jí vese­lá i pře­kva­pi­vá dob­ro­druž­ství, a navzá­jem si pomá­ha­jí s úko­lem zachrá­nit celou pla­ne­tu.

DomLed1

Scénář k Mamutímu drc­nu­tí napsa­li Michael J. Wilson a Michael Berg, kte­ří se podí­le­li i na scé­ná­řích k Době ledo­vé (Berg i k Době ledo­vé 3 a 4). Napsali pří­běh s jed­no­du­chou záplet­kou, kte­rý je jas­ný dětem, ale i dospě­lí si při­jdou na své díky vtip­ným hláškám a poznám­kám. Režie fil­mu se ujal Mike Thurmeier, kte­rý reží­ro­val i Dobu ledo­vou 4 (spo­leč­ně se Stevem Martinem). U sním­ku Doba ledo­vá: Obleva půso­bil jako ani­má­tor super­vi­zor a z této pozi­ce se pak vypra­co­val na reži­sér­ský post u dal­ších dílů. Natočit ani­mo­va­ný sní­mek, kte­rý je navíc již něko­li­ká­tým pokra­čo­vá­ním, nemu­sí být úpl­ně jed­no­du­ché, ale Thurmeier to zvlá­dl cel­kem dob­ře.

Po vizu­ál­ní strán­ce film nezkla­mal, zví­řa­ta jsou věro­hod­ná, nové posta­vy zají­ma­vé a barev­né, stej­ně tak jako nová země Geotopie, do kte­ré se „zachrán­ci“ dosta­nou. Jejich vůd­ce, jogín­ský kozel, mi ale svým cho­vá­ním a vizá­ží při­pa­dá jako posta­va ze 60. let, jako  pře­rost­lé kvě­ti­no­vé dítě. Vůbec jsem nepo­cho­pi­la, proč byla tato posta­va vytvo­ře­na a jakou má ve fil­mu roli. Možná, že má půso­bit jako komic­ká posta­va, se svým východ­ním uče­ním a jogín­ským cvi­če­ním. Film je dopl­něn hud­bou, kte­rá sice pod­kres­lu­je děj, ale malou poznám­ku bych měla k pís­nič­kám. Mají rych­lé tem­po a jejich slo­vům bylo málo rozu­mět. Jak tomu moh­ly poro­zu­mět potom děti, oprav­du netu­ším.

DomLed2

Na fil­mu je vidět, že si tvůr­ci pohrá­li s nový­mi posta­va­mi a jejich cha­rak­te­ry, stej­ně tak jako se sna­ži­li obo­ha­tit film o nové pro­stře­dí země Geotopie. Také hudeb­ní a vizu­ál­ní strán­ka je dob­rá. Horší je to ale s vti­pem a nad­sáz­kou, kte­ré byly v před­cho­zích sním­cích ori­gi­nál­něj­ší.   Zkrátka se jed­ná o dal­ší pokra­čo­vá­ní fil­mu, kte­ré niko­ho nepo­bou­ří, ale ani nijak nena­dchne. A pokud se tvůr­ci roz­hod­nou, že toto byl posled­ní díl, nebu­de to žád­ná ško­da.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.21. listopadu 2019 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
  • Moulin Rouge21. června 2022 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. Středem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rakeťák - 100 %15. června 2022 Rakeťák - 100 % Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu […] Posted in Filmové recenze
  • Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem29. března 2022 Série Mission: Impossible nebude pokračovat seriálem Je známo, že filmová série Mission: Impossible vznikla dle seriálu, který běžel v letech 1966-1973. Nyní bylo odhaleno, že studio Paramount chtělo realizovat nový seriál ze světa Mission: […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera14. prosince 2021 Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému životu i životu druhých. Svými vlastnostmi, chováním a komentáři může být hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87391 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56701 KB. | 01.07.2022 - 08:35:22