Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.

DobaLedova2

Sotva se naši hrdi­no­vé otře­pa­li z vyčer­pá­va­jí­cí­ho stře­tu s šav­lo­zubý­mi tyg­ry, už se na ně řítí dal­ší nebez­pe­čí. A to hned ve dvou vár­kách! Krom toho, že se jim pod­la­mu­je led pod noha­ma v důsled­ku glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a kra­ji jejich bytí hro­zí totál­ní zapla­ve­ní, ješ­tě se na scé­ně obje­vu­jí ost­ro­zu­ba­tí vod­ní tvo­ro­vé, kte­ří se prá­vě pro­bra­li z lehce mra­zi­vé­ho spán­ku… Když jsem před něko­li­ka lety psal recen­zi na ani­mo­va­ný sní­mek Hledá se Nemo, val­nou část tex­tu pohl­ti­la pole­mi­ka na téma pří­pad­né sho­ví­va­vos­ti k počí­ta­čo­vým pohád­kám. Rok se sešel s rokem (resp. tři roky s rokem) a já se teď se cítím jako ten sta­rý, pleša­tý dědu­la, kte­rý si zahří­vá fle­ka u bááá­ru, žvý­ká v ústech dáv­no vyhas­lé cigá­ro a jenž si mumlá pod nos noto­ric­ky zná­mé a pro­tiv­ně otře­pa­né: „Já to říkal, přá­te­lé, já to říkal…“

Samozřejmě pře­há­ním. Ve sku­teč­nos­ti jsem nevy­tu­šil nic pře­vrat­né­ho. Nic z toho, co by při­mě­lo zdat­né kame­ní­ky vyte­sat mé jmé­no do Prachovských skal. Jen jsem si dal všech pět dohro­ma­dy, roz­vi­nul men­ší teo­rii a tu pak střelhbi­tě zapsal do výše avi­zo­va­né­ho tex­tu. Krom toho jsem dále užil výraz­ně kri­tič­těj­ší­ho pří­stu­pu a pro­pral nemác­ký ani­mák tak, jako kdy­by se jed­na­lo o nor­mál­ní, hra­ný sní­mek. Přísnější metr posu­zo­vá­ní se poslé­ze neo­be­šel bez pod­bar­ve­ných reak­cí čte­ná­řů. „Vždyť je to film pro děti a ty jsi dospě­lý!“ slý­chá­val jsem ze všech emai­lo­vých a guest­boo­ko­vých stran.

Dobrá… „film pro děti“ to beze­spo­ru byl, ale to potom…

…to bych potom nemu­sel psát žád­nou recen­zi, když bych v ní musel zohled­ňo­vat scvrk­nu­té man­ti­ne­ly dět­ské­ho vní­má­ní.

Ať už se vám to líbí, nebo ne, doba při­tvr­di­la – a ačko­liv není nikterak ledo­vá (neboj­te, na letoš­ní zimu jen tak neza­po­me­nu), v lec­čems se výraz­ně odklo­ni­la od tři roky sta­ré minu­los­ti. Animáky se již defi­ni­tiv­ně roz­lou­či­ly s pří­vlast­kem „svá­teč­ní­ho výji­meč­na“ a aktiv­ně se podí­le­jí na roz­kvě­tu žán­ru, kte­rý má svou jas­ně defi­no­va­nou for­mu­li a obstoj­ně boha­tou his­to­rii. Dobou roz­maz­le­ný divák se ovšem dáv­no nespo­ko­jí jen s tím, že něja­ký pro­dukt naský­tá hez­ké obráz­ky a roz­to­mi­le vymo­de­lo­va­né posta­vič­ky. Číslic v leto­poč­tu při­bý­vá a spo­leč­ně s nimi se zve­dá i pomy­sl­ná lať­ka poža­do­va­né kva­li­ty. Není tedy divu, že se v sou­čas­nos­ti lpí neje­nom na vizu­ál­ní vybrou­še­nos­ti, ale i na chytla­vém pří­bě­hu a nahuš­tě­něj­ším výsky­tu fórů pro dospě­lé (děti se vždyc­ky něče­mu zasmě­jí, ale co my – dáv­no chlu­pa­tí?).

Z toho­to důvo­du se nemů­že­me vůbec podi­vo­vat nad poně­kud chlad­něj­ším při­je­tím posled­ních ani­mo­va­ných výtvo­rů. Zatímco Madagaskar to slíz­nul ješ­tě doce­la při­ja­tel­ně, Příběh žra­lo­ka zavrá­vo­ral s již mno­hem zna­tel­něj­ším výky­vem a tře­ba tako­vá Karcoolka vyho­ře­la v celém svém roz­sa­hu a na inter­ne­to­vých fórech jí „při­lo­žil“ snad kaž­dý. Skepticismus z toho vyvo­ze­ný se zce­la logic­ky pro­mí­tl i do oče­ká­vá­ní tepr­ve při­chá­ze­jí­cích sním­ků a mezi tak­to posti­že­né se zařa­di­lo pře­de­vším pokra­čo­vá­ní Doby ledo­vé, kte­ré už prv­ní­mi ukáz­ka­mi nazna­či­lo, kudy řeka pote­če. Veverka, žalud, vever­ka, žalud, vever­ka, žalud a až někde vzá­áá­du ostat­ní hrdi­no­vé a jejich stras­tipl­ná sto­ry.

Vzhledem k této maza­né fin­tě „Fň“ („Prozradíme sla­bi­nu pře­dem, aby nebyl plát­ce zkla­mán“) jsem tedy nako­nec nebyl zkla­mán. Navíc si trou­fám říci, že i kdy­by neby­lo oněch toli­ko invenč­ních trai­le­rů, tea­se­rů a pre­te­a­se­rů, stej­ně bych podob­ný výsle­dek oče­ká­val. Vždyť jed­nič­ka byla setsa­kra­ment­sky úspěš­ná, jis­tě něco „málo“ vydě­la­la a krom toho se do dějin kine­ma­to­gra­fie zapsa­la jed­nou z nej­ú­žas­něj­ších postav – hlo­dav­cem Scratem.

Proč tedy něco měnit?

Držíce se výše vyťuka­né věty, poča­li tvůr­ci sta­vět na mís­tě posled­ně polo­že­né cih­ly a pod­le týchž kon­strukč­ních plá­nů jako před tře­mi lety. Vzájemně se popi­chu­jí­cí hrdi­no­vé putu­jí ledem pokry­tým kra­jem, tu a tam jim ces­tu zkří­ží zají­ma­vá zví­ře­cí kre­a­tu­ra a vše je nato­lik idy­lic­ké, až divá­kem clou­má zvý­še­ná dáv­ka zne­po­ko­je­ní. Chvíle napros­té poho­dy mají „naštěs­tí“ znač­ně sní­že­nou dobu trvan­li­vos­ti, a jen co se Sid vyšpl­há na vyso­ký ledo­vec, aby se vysme­kl ze ška­tul­ky „Losera“, nastá­vá v růžo­vou­č­ky ladě­ném pří­bě­hu zlom. Hrdinové berou nohy na rame­na a smí­ře­ni s tím, že se jejich domo­vi­na brzy zapla­ví, vydá­va­jí se rych­lým tem­pem k mís­tu, kde se pod­le supů nachá­zí jaká­si alter­na­ti­va Noemovy archy spá­sy.

V této fázi zís­ká­vá sto­ry napros­to shod­né pod­půr­né ber­lič­ky. Závod s časem, nuce­ná spo­lu­prá­ce s pro­tiv­ný­mi zví­řa­ty (ten­to­krá­te dvo­ji­ce puber­tál­ních vač­natců), slov­ní pře­střel­ky mezi Diegem a Sidem, věč­ně nevr­lý mamut Manfréd a par­tič­ka vyhla­do­vě­lých maso­žrav­ců, děla­jí­cích si zálusk na vše živé a masi­té… Samo sebou, že neab­sen­tu­je ani žalu­do­vý Scrat, jehož dob­ro­druž­ství jsou pra­vi­del­ně pro­klá­dá­na s děním hlav­ním.

Přímočaře narý­so­va­ný a lehce před­ví­da­tel­ný pří­běh tvo­ří zřej­mě nejmé­ně pro­ma­za­né ozu­be­né kolo. Zatímco vše ostat­ní lze s jis­tou dáv­kou sho­ví­va­vos­ti ozna­čit jako dosta­teč­né (v rám­ci prů­kop­nic­ky slab­ších pokra­čo­vá­ní), v pří­pa­dě dějo­vé osno­vy by mě za podob­ný ortel zce­la urči­tě nevy­te­sa­li. Dvojka Doby ledo­vé se totiž až přespří­liš spo­lé­há na úspěš­ný vzo­rec své­ho brat­říč­ka a krom toho, že vyu­ží­vá vel­mi podob­né záplet­ky, rov­něž v sobě klou­bí stej­ně nača­so­va­né a obdob­ně kon­ci­po­va­né situ­a­ce (scé­na s otá­či­vý­mi kame­ny při­po­me­ne někdej­ší eska­pá­dy s lávou, finál­ní doťuk­nu­tí zas dojem­ný závěr z jed­nič­ky). V tom­to smě­ru je Obleva jen jakým­si mír­ně poupra­ve­ným fla­shbac­kem, kte­rý se ori­gi­na­li­tou pro­ka­zu­je jen teh­dy, když se na plát­ně zje­vu­je věč­ně strá­da­jí­cí Scrat.

A tak… byť se z trai­le­rů moh­lo jevit, že „čeho je moc, toho je pří­liš“, nej­ví­ce zába­vy zpro­střed­ko­vá­vá i nyní zná­mý smo­lař z jed­nič­ky. Nutno dodat – Scrata si vychut­na­jí zejmé­na ti, jejichž zrak zůstal abso­lut­ně nedo­tčen štěd­rý­mi ukáz­ka­mi. Právě do nich bylo totiž nastřá­dá­no pade­sát pro­cent z toho, co nabí­zí celý film. Nicméně… hubu neu­třou ani ti méně šťast­ní - trai­le­rů zna­lí. I kdy­by měl sní­mek trvat pou­hých šest minut a měl obsa­ho­vat jen závě­reč­ný pří­chod do Nebe a pasáž, v níž Scrat úřa­du­je s ledo­vým „lím­cem“, pořád by to stá­lo za tu prac­ně vydě­la­nou stov­ku.

A co říci závě­rem?

Oprostíme-li se od sla­bě vysta­vě­né­ho pří­bě­hu a vezmeme-li v úva­hu též výraz­ně vylep­še­ný gra­fic­ký hábit, těch něko­lik málo nará­žek na dospě­lác­ké fil­my (horo­ro­vé scé­ny s vod­ní­mi pří­še­ra­mi, otře­se­ní ve sty­lu Zachraňte vojí­na Ryana), slov­ní šten­kro­vá­ní mezi šes­ti­cí hrdi­nů, neza­po­me­nu­tel­né „I belie­ve, I can fly“ a neo­do­la­tel­né­ho Scrata, pře­ci jen uzná­me, že ač jsme se nese­tka­li s ničím sil­ně nad­prů­měr­ným, roz­hod­ně nás neza­měst­na­lo něco z kate­go­rie „Podprůměrné“. A to je… což uzná snad kaž­dý… doce­la uspo­ko­ji­vý výsle­dek.


Recenze z 2. květ­na 2006

  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […] Posted in Filmové recenze
  • ice27. října 2002 Doba ledová Mamut + tygr + lenochod + šavlozubá veverka na druhou = zachráněné dítě a kopa srandy k potrhání Doba Ledová    Když vznikl propadák Titan A.E. od společnosti 20th Centuty Fox, […] Posted in Filmové recenze
  • Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek8. dubna 2019 Doba ledová - Scrat poprvé hledá svůj ořišek Nic proti jiným dobám, ale doba ledová je prostě doba ledová, to přece víte všichni, ne? A proto ani film přece nemůže být špatný. Hlavní linie příběhu se točí kolem mamuta Mannyho, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 %12. července 2016 Doba ledová: Mamutí drcnutí - 55 % Do letošního horkého léta se dostává chladivá americká animovaná komedie Doba ledová: Mamutí drcnutí. Jejími hlavními hrdiny je opět mamutí rodinka v čele s taťkou Manny, mamku Ellie a […] Posted in Filmové recenze
  • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii.9. března 2021 Raya a drak - Kdysi dávno v zemi Kumandra žili lidé a draci v harmonii. Draci lidi chránili před nebezpečnými Druuni. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35525 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53320 KB. | 28.11.2021 - 05:03:09