Kritiky.cz > Recenze knih > Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami

Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami

Kouzelní delfíni mensi

Je to jako kom­bi­na­ce pohád­ko­vé­ho svě­ta, kte­rý vám oži­je před oči­ma. Stejně tak si může­te nad tou­to kni­hou i mini­a­tur­ní­mi kar­tič­ka­mi snít, jako si s nimi zce­la váž­ně pohrá­vat a hle­dat v nich odpo­vě­di na své otáz­ky. Navíc, kdo z nás, vni­t­ro­zem­ců, sucho­zem­ců, vůbec tuší, jak fas­ci­nu­jí­cí a mystic­ký je svět mýtic­kých moř­ských bytos­tí. Na chví­li se může­me odklo­nit od bájí a pověs­tí, i když z těch čas­to cha­rak­te­ris­ti­ky vychá­zí ve svém zákla­du, a může­me se zasnít ješ­tě víc. Snad až pohád­ko­vě. Kdo se navíc rád zabý­vá ezo­te­ric­kým poje­tím karet, ten se dosta­ne ješ­tě do šir­ších sou­vis­los­tí. Ale i opa­tr­ný laik se může s těmi­to kar­ta­mi vel­mi dob­ře ska­ma­rá­dit, pro­to­že jsou milé na pohled, ako­rát do ruky a popis­ky, kte­ré na nich jsou, vám umož­ní si dát dvě a dvě dohro­ma­dy téměř oka­mži­tě.

Kniha se potom detail­ně­ji zabý­vá sym­bo­li­kou kaž­dé kar­ty a posel­stvím, kte­ré může­te s kaž­dou moř­skou bytos­tí dostat. Je to jako bys­te si s nimi podí­va­li, vel­mi pří­jem­né a něž­né čte­ní. Když jsem pře­mýš­le­la, pro jaké pří­le­ži­tos­ti se něco tako­vé­ho může hodit, napadly mne ty pří­jem­né pod­zim­ní veče­ry, kdy v tlustých ponož­kách s hrn­kem hor­ké čaje tou­ží­te i po hor­kém hla­di­vém medo­vém čaji i pro duši. A prá­vě to je ono. Malé pono­ře­ní se do hlu­bin mystic­ké­ho pohád­ko­vé­ho svě­ta, záro­veň však s hlu­bo­kým posel­stvím pro vás samé. Individuálně namí­cha­ný mix.

A tak jsem to zku­si­la. Autorka dopo­ru­ču­je kar­ty pou­ží­vat pro inspi­ra­ci ve vzor­ci – minu­lost – pří­tom­nost – budouc­nost a kaž­dá z pozic může před­sta­vo­vat cca tři měsí­ce. Takže konec léta, začá­tek pod­zi­mu máme v minu­los­ti, čas do Vánoc máme na pozi­ci pří­tom­nost a posled­ní kar­ta nás pro­ve­de časem zim­ním zhru­ba do jara. Super, jde­me na to.

kouzelni_delfini-mensi img_20161019_111227

MINULOST: Příliv pro­spe­ri­ty

Váš život oplý­vá novým bohat­stvím a vzru­šu­jí­cí pří­le­ži­tost­mi. Takže ten, kdo se nyní ptá mě v minu­lých třech měsí­cích pře­ce jen troš­ku úspěš­né obdo­bí pře­de­vším v tom, že v men­ší či vět­ší míře dostá­val pří­le­ži­tos­ti. Nabídy od osu­du, od živo­ta. Něco při­jal, něco ne – jak to tak bývá. Něco viděl, něco ne. Ale tyhle nabíd­ky tam pros­tě byly.

PŘÍTOMNOST: Zvažte své mož­nos­ti

A tady si vez­mu na pomoc kníž­ku: „Nastal čas poo­hléd­nout se po jiných mož­nos­tech: Je vhod­ná doba uči­nit změ­ny.“

Někdy si mys­lí­me, že věci jsou pros­tě tako­vé, jaké jsou, a jiné mož­nos­ti nevi­dí­me. Vytažením této kar­ty vás Nebesa žáda­jí, abys­te se zamys­le­li nad kaž­dou situ­a­cí, o kte­ré si mys­lí­te, že se nedá změ­nit. Představte si, že vám kou­zel­ná moř­ská víla spl­ní tři přá­ní. Můžete si přát coko­liv? Co to bude? Věřte, že nee­xis­tu­je nic, co bys­te nemoh­li mít, a tato kar­ta vás žádá, abys­te pro­zkou­ma­li všech­ny své mož­nos­ti. Nejprve tak může­te uči­nit men­tál­ně, napří­klad během den­ní­ho sně­ní nebo ve snech. Potom je důle­ži­té pro­mě­nit tato přá­ní ve sku­teč­nost. Velké cíle roz­děl­te na men­ší a začně­te ješ­tě dnes. Jakmile začne­te obje­vo­vat nové pří­le­ži­tos­ti, mož­nos­ti, při­táh­ně­te vesmír­nou ener­gii smě­rem ke svým snům. Jakýkoli krok, kte­rý uči­ní­te, ať už malý či vel­ký, vám pomů­že vidět mož­nos­ti, kte­rých bys­te si dří­ve nevšimli.“

BUDOUCNOST: Zjednodušte si život

Ukliďte doma i v prá­ci, abys­te obno­vi­li rov­no­váhu v toku vašich akti­vit. Tato kar­ta jen zvý­raz­ňu­je před­cho­zí a při­dá­vá jí na síle. Drasticky vyhá­zej­te ze živo­ta odpad­ky. A to jak fyzic­ky, čili nabá­dá k něja­kým pozi­tiv­ním změ­nám doma nebo v prá­ci, úkli­du nebo vele­be­ní pro­stře­dí, ve kte­rém pobý­vá­te, ale také v hla­vě. Odklizený bal­van prý zvý­ší naši ener­gii a také sebe­vě­do­mí. No tak to je hezká prá­ce na celou zimu.

Evidentně dává smy­sl to, že situ­a­ce, na kte­rou se taza­tel ptá je v samém zárod­ku a je jak­si až  zázrač­ná v tom, že když na ní bude dotyč­ný „fakt makat“, tak dospě­je k výsled­ku. Jakoby už dostá­val na stří­br­ném pod­no­se ten lep­ší život, ale natáh­nout ruku je někdy tak těž­ké a hlav­ně – je to nové… A nikdo neví, co bude, až to ONO v ruce bude oprav­du držet.

Cítíte tu něhu? Nevím, ale hrát si tou­to kni­hou a kar­ta­mi mne oprav­du bavi­lo, pro­to­že jsem se usmí­va­la. Náhody nee­xis­tu­jí a tak mož­ná, když ten­to člá­nek čte­te, je v něm posel­ství i pro vás. Kdoví. A jest­li ne, tak si zkus­te potěž­kat v ruce tyhle del­fí­ní a vílí kar­ty a kníž­ku, pro leh­ké den­ní sně­ní je to zále­ži­tost jak děla­ná.

O autor­ce:

Doreen Virtue je autor­kou mno­ha best­selle­rů a to jak psy­cho­lo­gic­ky ladě­ných, tak pře­de­vším ladě­ných do anděl­ských ener­gií. Je pova­žo­vá­na za duchov­ní léči­tel­ku, tera­pe­u­t­ku a spi­so­va­tel­ku, kte­rá ovliv­ni­la živo­ty mno­ha mili­o­nů lidí. V bez­počtu jejích děls i vybe­rou ti, kte­ří upřed­nost­ňu­jí logi­ku a řád, stej­ně jako ti, kte­ří potře­bu­jí pohla­dit hlou­bě­ji po duši tře­ba prá­vě pro­střed­nic­tvím andě­lů a jiných duchov­ních bytos­tí.

Vydala Synergie Publishing SE, 2016, www.andele.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […]
  • Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...31. ledna 2019 Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém... Doreen Virtue poprvé v novém kabátě. Poprvé bez andělů, ale na křídlech křesťanství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové karty? Na titulní straně vidíme krásný modrorůžový výjev, […]
  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue23. ledna 2018 Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue Doreen jako autorka už sice s anděly skončila a přiklonila se ke křesťanství, ale nějaké novinky nám tady po ní stále zbývají. A zrovínka ty andělské kartičky pro děti patří k těm, na […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu16. září 2019 RECENZE karet Cesta duše: PODZIM 2019 V proudu Nazvala bych tyto karty jako komunikátorem s naší duší. Prostřednictvím těchto úžasných obrázků, fraktálů, můžeme zjistit, co si naše duše vlastně v životě, nebo ve chvíli, na kterou se […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]