Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Do kin vstoupí dokument Věra 68 mapující vzlety a pády nejslavnější české gymnastky Věry Čáslavské, který právě dokončila režisérka Olga Sommerová

Do kin vstoupí dokument Věra 68 mapující vzlety a pády nejslavnější české gymnastky Věry Čáslavské, který právě dokončila režisérka Olga Sommerová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejslavnější čes­ká gym­nast­ka Věra Čáslavská, drži­tel­ka 140 medai­lí, 11 olym­pij­ských a 22 zla­tých medai­lí na mis­trov­stvích Evropy a svě­ta, osla­ví letos sedm­de­sá­ti­ny. Režisérka Olga Sommerová zachy­cu­je ve svém celo­ve­čer­ním doku­men­tu Věra 68 pro­fes­ní kari­é­ru i sou­kro­mý život této nej­ú­spěš­něj­ší čes­ko­slo­ven­ské spor­tov­ky­ně všech dob.

Od japon­ské­ho císa­ře obdr­že­la Čáslavská nej­vyš­ší oce­ně­ní Řád vychá­ze­jí­cí­ho slun­ce, od ital­ské­ho pre­zi­den­ta Saragata cenu Kryštofa Colomba jako nej­lep­ší spor­tov­ky­ně svě­ta. Ocenili ji tři čes­ko­slo­ven­ští pre­zi­den­ti – Novotný, Svoboda a Havel. Husák se s ní na začát­ku nor­ma­li­za­ce, kdy byla vylou­če­na ze všech spor­tov­ních orga­ni­za­cí, odmí­tl setkat. „Vždycky mě fas­ci­no­va­lo Věřino vlas­te­nec­tví, kte­ré je dnes bohu­žel omše­lým pojmem. Díky němu bojo­va­la jako lvi­ce, a dala na frak sovět­ským gym­nastkám na mexic­ké olym­pi­á­dě po oku­pa­ci Československa sovět­skou armá­dou,“ říká reži­sér­ka Olga Sommerová. Na mexic­ké olym­pi­á­dě v roce 1968 se na stup­ních vítězů sta­teč­ně odhod­la­la k tiché­mu ges­tu, když odklo­ni­la hla­vu od sovět­ské vlaj­ky na pro­test pro­ti oku­pa­ci své vlas­ti. Tehdy ji obdi­vo­val celý svět, brzy na to násle­do­val dra­ma­tic­ký pád. Po bouř­li­vých ova­cích při návra­tu z olym­pi­á­dy ji v komu­nis­tic­kém Československu čeka­ly výsle­chy Státní bez­peč­nos­ti, nedo­sta­la prá­ci a vydě­lá­va­la si úkli­dem domů. Nikdy neod­vo­la­la pod­pis pod pro­ti­re­žim­ním mani­fes­tem Dva tisí­ce slov, přes­to­že za něj byla za nor­ma­li­za­ce dva­cet let per­zekvo­va­ná. „Během své­ho živo­ta byla zava­le­na pocta­mi, nikdy se ale neu­sa­di­la v pozi­ci osla­vo­va­né hrdin­ky, všech­no si ve svém živo­tě muse­la vydřít. Nikdy nevy­u­ží­va­la své­ho posta­ve­ní k výho­dám,“ dopl­ňu­je Sommerová.

Dramatický osud Věry Čáslavské, kte­rá se popr­vé na veřej­nost vrá­ti­la po boku Václava Havla, když pra­co­va­la na Pražském hra­dě, je pod­le Sommerové pro doku­men­ta­ris­tu nevy­čer­pa­tel­ným pra­me­nem. Krátce po angaž­má v pre­zi­dent­ské kan­ce­lá­ři v porad­ním týmu pre­zi­den­ta Havla, potka­la Věru Čáslavskou rodin­ná tragé­die, teh­dy se ocit­la na mno­ho let opět v ústra­ní. Režisérka Olga Sommerová se s Věrou Čáslavskou popr­vé setka­la před šest­nác­ti lety při prá­ci na por­trétu GEN. Poté ji mno­ho let nevi­dě­la, až před dvě­ma lety spo­lu zača­ly natá­čet ten­to film, kte­rý je prv­ní sou­hrn­nou bilan­cí osob­ní­ho a spor­tov­ní­ho živo­ta krá­lov­ny gym­nasti­ky 60. let.

Celovečerní doku­ment Věra 68 vzni­kl v pro­du­cent­ské spo­leč­nos­ti Evolution Films , kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze. Film pod­po­ři­ly Státní fond ČR pro pod­po­ru a roz­voj České kine­ma­to­gra­fieJapan Foundation. Do čes­ké dis­tri­buce ho uve­de 3. květ­na v den 70. naro­ze­nin Věry Čáslavské spo­leč­nost Cinemart .

 

 

SYNOPSE

Sto čty­ři­cet medai­lí, z toho sedm zla­tých a čty­ři stří­br­né olym­pij­ské, paso­va­ly gym­nast­ku Věru Čáslavskou na nej­ú­spěš­něj­ší čes­ko­slo­ven­skou spor­tov­ky­ni všech dob. Stovky sou­pe­řek se ji sna­ži­ly pora­zit nebo se jí ale­spoň při­blí­žit. Po str­hu­jí­cím vítěz­ství na olym­pi­á­dě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlá­še­na nej­lep­ší spor­tov­ky­ní svě­ta, sta­la se dru­hou nej­po­pu­lár­něj­ší ženou pla­ne­ty po Jacqueline Kennedyové a celý svět jí ležel u nohou. Ve stej­ném roce pode­psa­la mani­fest Dva tisí­ce slov a svůj pod­pis nikdy neod­vo­la­la. Vrchol její kari­é­ry tak vystří­dal na počát­ku nor­ma­li­za­ce spo­le­čen­ský pád a o dva­cet let poz­dě­ji opě­tov­ný let na vrchol, když si ji jako svou porad­ky­ni vybral pre­zi­dent Václav Havel. Pár let nato však jed­nu z nej­ú­spěš­něj­ších žen svě­ta, drži­tel­ku nej­vyš­ší­ho japon­ské­ho vyzna­me­ná­ní, vyřa­di­la ze spo­leč­nos­ti rodin­ná tragé­die. Trvalo šest­náct let, než se vrá­ti­la do veřej­né­ho živo­ta. Letos osla­ví sedm­de­sá­ti­ny.
Celovečerní doku­ment reži­sér­ky Olgy Sommerové zachy­cu­je osud Věry Čáslavské, kte­rý je záro­veň zrca­dlem čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie a jedi­neč­ným feno­mé­nem v his­to­rii čes­ké­ho náro­da.

Distribuční název: Věra 68
Slogan: Vzlety a pády nej­slav­něj­ší čes­ké gym­nast­ky Věry Čáslavské
Premiéra: 3. 5. 2012
Námět, scé­nář, režie: Olga Sommerová
Kamera: Olga Špátová

Střih: Jakub Voves
Zvuk: Petr Provazník, Tomáš Kubec
Hudba: Ales Březina
Producent: Evolution Films – Pavel Berčík
Koprodukce: Česká tele­vi­ze
S pod­po­rou: Státní fond ČR pro pod­po­ru a roz­voj České kine­ma­to­gra­fie, Japan Foundation
Účinkují: Věra Čáslavská, Václav Havel, John Bok, Radka Čáslavská, Jan Potměšil, Martin Vačkář, Dana Zátopková a dal­ší.

Stopáž: 90 minut

PR A TISKOVÝ SERVIS:

Martina Reková

[email protected]

+ 420 731 573 993

Klára Mixová

[email protected]

+ 420 731 514 462
www.4press.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76066 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58132 KB. | 15.08.2022 - 08:16:33