Dny evropského filmu

Již 12. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Dny evrop­ské­ho fil­mu se při­pra­vu­je na pře­lom led­na a úno­ra do praž­ských kin Světozor a Aero a do brněn­ských sálů Scala a B. Bakaly. Od pře­hlíd­ky může­me jako obvykle oče­ká­vat tro­chu jiný záži­tek než od vět­ši­ny běž­ně pro­mí­ta­ných fil­mů. Minirecenze na vybra­né fil­my

Ve dnech 27.ledna až 6.února 2005 v Praze a 7.-15.února 2005 v Brně se usku­teč­ní dva­nác­tý roč­ník fes­ti­va­lu sou­čas­ných evrop­ských fil­mů – DNY EVROPSKÉHO FILMU. Pražská kina Aero a Světozor a brněn­ský kinosál B. Bakaly a kino Scala před­sta­ví cel­kem 34 celo­ve­čer­ních a 24 krát­kých fil­mů ze všech kou­tů Evropy – vět­ši­na uvá­dě­ných sním­ků je oce­ně­na význam­ný­mi národ­ní­mi a mezi­ná­rod­ní­mi cena­mi.

Na pro­duk­ci fil­mů se podí­le­lo cel­kem 28 zemí – kro­mě těch evrop­ských také Arménie, Mongolsko a USA. Většina fil­mů je z posled­ních dvou let – 16 sním­ků z loň­ské­ho roku, 30 z roku 2003 a ty zbý­va­jí­cí jsou jen o málo star­ší.

Část letoš­ní fil­mo­vé nabíd­ky budou mít mož­nost zhléd­nout také návštěv­ní­ci „Ozvěn 12.DEF“ v Českých Budějovicích, Olomouci a Uherském Hradišti (kon­krét­ní pro­gram najde­te na www kino­kot­va cz, www pasti­che­filmz org a www mkuh cz.

Festival bude slav­nost­ně zahá­jen 27.1. ve 20 hodin ve Světozoru vele­ú­spěš­ným maďar­ským fil­mem REVIZOŘI (rež. Nimród Antal, 2003), kte­rý pro Projekt 100 zakou­pi­la Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů. 6.února bude praž­ská část 12. DEF zakon­če­na (opět ve Světozoru) pro­jek­cí fil­mu Příběh o upla­ka­ném vel­blou­do­vi (rež. Byambasuren Davaa, Luigi Falorni, Německo/Mongolsko, 2003), kte­rý zís­kal – kro­mě mno­ha dal­ších – také Cenu divá­ků na letoš­ním Karlovarském fes­ti­va­lu. Film uve­de reži­sér Luigi Falorni. Tento sní­mek rov­něž zakou­pi­la Asociace čes­kých fil­mo­vých klu­bů.

7. úno­ra ráno se fil­my pře­vá­že­jí do Brna, kde bude brněn­ská část “DEF” zahá­je­na v 18 hodin v sále B.Bakaly fil­mem Příběh o upla­ka­ném vel­blou­do­vi – stá­le je nadě­je, že i v Brně svůj film uve­de reži­sér Luigi Falorni. Brno zakon­čí fes­ti­val 15. úno­ra ve 20.30 pro­jek­cí fil­mu PORTUGALSKO A.S. (rež. Ruy Guerra, Portugalsko) v kině Scala.

V rám­ci fes­ti­va­lu se usku­teč­ní i tra­dič­ní bese­da u kula­té­ho sto­lu: v Praze – 31.1. v 10 hodin v kině Světozor se bude za účas­ti domá­cích i zahra­nič­ních hos­tů hovo­řit na téma “Kina – boj o pře­ži­tí…?” ; v Brně v kinosá­le B. Bakaly pro­běh­ne 9.2. v 9.30 workshop „Projekt Film a ško­la”.

Nebude chy­bět ani dal­ší oblí­be­ná spe­ci­a­li­ta - Maraton evrop­ské­ho fil­mu, celo­noč­ní víken­do­vé pro­mí­tá­ní pro nena­syt­né fil­mo­vé fanouš­ky. Blok čtyř fil­mů (STRATOSPHERE GIRL/Německo, Nizozemsko, Itálie, ŽÍT NAVŽDY/ Velká Británie, SYN DĚVKY/ Rakousko, Lucembursko a JEDINÉ
A JEDINEČNÉ Francie) odstar­tu­je minu­tu před půl­no­cí v pátek 4.února a skon­čí až za ran­ní­ho kuro­pě­ní násle­du­ji­cí den.

I letos pro­běh­ne v rám­ci “DEF“ výsta­va – v kině Světozor budou od 27.1. do 9.2. k vidě­ní foto­gra­fie Aleše Dudy “Tváře Letní fil­mo­vé ško­ly“.
Festivalový kata­log je zdar­ma k dis­po­zi­ci u pokla­den fes­ti­va­lo­vých kin, všech­ny potřeb­né infor­ma­ce jsou také na www euro­film­fest cz.
Vstupenky jsou za 90 Kč, celý pro­gram „Maratonu evrop­ských fil­mů“ za 150 Kč. Předprodej v praž­ských kinech již začal, novin­kou pro divá­ky je mož­nost zakou­pit si v kině Světozor i  vstu­pen­ky do Aera. Aero navíc nabí­zí vel­mi výhod­né před­plat­né! Vstupenky lze rezer­vo­vat přes www kinosve­to­zor cz a www kino­ae­ro cz.
Všechny fil­my (kro­mě ”Maratonu”) budou do slu­chá­tek simul­tán­ně tlu­mo­če­ny do češ­ti­ny, vět­ši­na z nich má navíc i ang­lic­ké titul­ky.

12. DNY EVROPSKÉHO FILMU pořá­da­jí vel­vy­sla­nec­tví a kul­tur­ní insti­tu­ty sou­čas­ných a budou­cích člen­ských zemí EU, Hlavní měs­to Praha a Ministerstvo kul­tu­ry ČR za pod­po­ry těch­to insti­tu­cí: Ministerstvo zahra­nič­ních věcí ČR, Brněnské kul­tur­ní cen­t­rum, Magistrát sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna, Zastoupení Evropské komi­se v ČR a Eurimages.

Generálním part­ne­rem fes­ti­va­lu je CAC LEASING, hlav­ní­mi medi­ál­ní­mi part­ne­ry jsou PRIMA TV, RÁDIO 1 a REFLEX.

Za celý Kinomol.cz vám všem pře­ju hez­ké fil­mo­vé zážit­ky a ahoj na někte­rém z fil­mů.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007)23. ledna 2007 14. DNY EVROPSKÉHO FILMU (2007) Jako obvykle se na začátku roku můžeme ve vybraných kinech setkat s jednou z nejzajímavějších filmových přehlídek, které se v Česku budou během roku promítat. Začíná již 25. ledna v Praze […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Krysař10. března 2004 Krysař Jen 24 hodin stačilo F. A. Brabci, aby natočil téměř hodinový snímek Krysař. Tím se film dostal do slavné Guinessovy knihy rekordů. Nerada bych film kritizovala jen proto, že hold […]
  • Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou6. dubna 2018 Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou Pokud jste si někdy mysleli, že už jste viděli opravdu pořádný horor, pak vám samozřejmě věřím. I my si to tehdy v roce 1987 mysleli. Když se však pustilo do televize COSI, co mělo […]
  • Most16. dubna 2004 Most Krátký česko-americký film Most bojoval koncem února o Oskary. I když bude mít v našich kinech premiéru pravděpodobně až koncem roku, krátkou recenzi na něj si můžete přečíst již […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy (Suspiria, Apostle,…)8. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy (Suspiria, Apostle,…) Začíná pátý den festivalu. Je to tu jiné než ve Varech. Španělská kultura a středomořské podnebí jsou samozřejmě jedna věc, ale značné rozdíly jsou i v organizaci, žánrově specifickém […]