Kritiky.cz > Profily osob > Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka.

Dnes slaví 70 let slavný moravský herec, mim, dramatik a scénárista Bolek Polívka.

Polívka

Narodil se ve Vizovicích, vystu­do­val JAMU  a v roce 1972 spo­luza­lo­žil Divadlo Husa na pro­váz­ku a po revo­lu­ci si zalo­žil své diva­dlo Divadlo Bolka Polívky.

Byl 2x žena­tý a momen­tál­ně je jeho part­ner­kou Marcela Černá a během své­ho živo­ta zplo­dil 6 dětí. Jeho děti poro­di­lo něko­lik žen např:  Evelyna Steimarová, Chantal Poullain. Jeho stá­va­jí­cí pří­tel­ky­ně Marcela Černá mu poro­di­la 2 syny.

Jeho nezná­měj­ší­mi tele­viz­ní­mi pro­jek­ty je jeho Manéž Bolka Polívky, kte­rou začal uvá­dět už na kon­ci 80. let.

Je veli­ce zná­mý jako komic­ký herec, ale přes­to doká­zal zahrát i váž­né posta­vy, jako je posta­va fará­ře Holého ve fil­mu Zapomenuté svět­lo, za kte­rý dostal Českého lva. Druhého Českého lva zís­kal za roli ve fil­mu Musíme si pomá­hat.

Jeho cha­rak­te­ris­tic­ké­mu herec­tví nej­ví­ce vyho­vo­va­la režie Věry Chytilové, se kte­rou nato­čil něko­lik slav­ných fil­mů od roku 1981 (Kalamita) po 1992 (Dědictví aneb Kurvahošigutntag).

Sám sebe ozna­ču­je jako valaš­ské­ho krá­le, a tak pod­po­ru­je ces­tov­ní ruch pomo­cí pro­jek­tu Valašské krá­lov­ství. Jeho far­ma v Olšanech byla hod­ně pre­zen­to­va­ná v medi­ích a dostal se i do pořa­du Ano šéfe, ale přes­to se díky ní zadlu­žil a dostal se do insol­ven­ce.

Připomeňme si jeho 5 nejslavnějších filmů:

Pelíšky

Příběhy jed­né his­to­ric­ké gene­ra­ce - stár­nou­cích rodi­čů, dospí­va­jí­cí mlá­de­že a malých dětí.

Děj je zasa­zen do kon­ce šede­sá­tých let - pod­zim 67 až léto 68 s krát­kým epi­lo­gem pře­sa­hu­jí­cím do let sedm­de­sá­tých. Pražská vilo­vá čtvrť Hanspaulka, jem­ná poe­ti­ka a humor­ná nad­sáz­ka jsou cha­rak­te­ris­tic­ké pro mozai­ko­vé vyprá­vě­ní para­lel­ních život­ních osu­dů tří gene­ra­cí mužů a žen ve zvlášt­ním obdo­bí našich dějin v roce 1968

Obecná škola

Je krát­ce po vál­ce a do chla­pec­ké tří­dy jed­né ze škol na před­měs­tí Prahy cho­dí také dese­ti­le­tý Eda Souček se svým kama­rá­dem Tondou. Stejně jako ostat­ní spo­lu­žá­ci, také Eda s Tondou zce­la igno­ru­jí poku­sy rezig­no­va­né uči­tel­ky Maxové o výu­ku a spíš než o uči­vo se zají­ma­jí o bar­vu jejích kalho­tek. Není divu, že se uči­tel­ka jed­no­ho dne zbláz­ní a na její mís­to nastou­pí nový uči­tel. Jmenuje se Igor Hnízdo a vymy­ká se všem uči­te­lům, kte­ré klu­ci do té doby pozna­li. Chodí ve vojen­ské uni­for­mě, na opasku má oprav­do­vou pis­to­li a oka­mži­tě zave­de ve tří­dě tuhý režim, jehož sou­čás­tí jsou také vel­mi sviž­ná rákoska a pou­ta­vá vyprá­vě­ní o váleč­ných zážit­cích, kte­rý­mi uči­tel pro­klá­dá pro­bí­ra­nou učeb­ní lát­ku. Přestože jsou jeho meto­dy neče­ka­ně účin­né, začnou se vel­mi brzy na uči­te­lem sta­ho­vat mra­ky. Nejenže někte­ří tak úpl­ně nevě­ří jeho hrdin­ským his­tor­kám, ale navíc se začne pro­je­vo­vat jeho sla­bost pro něž­né pohla­ví. Zhrzená tram­va­já­ko­va man­žel­ka, kte­rou Hnízdo opus­tí kvů­li koket­ním stu­dentkám, dvoj­ča­tům Fabiánovým, totiž napí­še udá­ní a uči­te­li hro­zí trest za mrav­ní delikt. Přestože se Eda stej­ně jako ostat­ní posta­ví za své­ho oblí­be­né­ho uči­te­le, začí­ná si uvě­do­mo­vat, že tím pra­vým hrdi­nou pro něj ve sku­teč­nos­ti není oká­za­le hrdin­ský uči­tel, ale jeho pun­tič­kář­ský tatí­nek Fanouš Souček, se svým nená­pad­ným, všed­ním přes­to však sku­teč­ným hrdin­stvím

Musíme si pomáhat

Velmi úspěš­ná oku­pač­ní kome­die je dal­ším spo­leč­ným dílem autor­ské dvo­ji­ce sce­náris­ty Petra Jarchovského a reži­sé­ra Jana Hřebejka. Tvůrci se díva­jí na tra­gic­ké obdo­bí čes­kých dějin s odstu­pem, s kome­di­ál­ní nad­sáz­kou i s poro­zu­mě­ním pro lid­skou sla­bost. V mís­ty až pře­kva­pi­vě napí­na­vém pří­bě­hu vychá­ze­jí ze sku­teč­ných epi­zod, jež se ode­hrá­ly během pro­tek­to­rá­tu. Smutným hrdi­nou vyprá­vě­ní je malo­měst­ský pen­zi­o­no­va­ný úřed­ník Josef Čížek, kte­rý pod tla­kem okol­nos­tí scho­vá ve svém bytě mla­dé­ho židov­ské­ho uprch­lí­ka. Situaci mu znač­ně kom­pli­ku­je zejmé­na čecho­ně­mec­ký kola­bo­rant Prohaska, kte­rý nad­bí­há jeho půvab­né ženě Marii. Určitou smíř­li­vos­tí k růz­ným typům posto­jů čes­kých lidí vůči oku­pan­tům, jež je ostat­ně nazna­če­na již názvem, vyvo­lal sní­mek pole­mi­ku. Ta však byla zce­la zastí­ně­na obrov­ským divác­kým ohla­sem i řadou cen z domá­cích i zahra­nič­ních fil­mo­vých akcí. Film zís­kal mj. pět Českých lvů a Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky a byl nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii cizo­ja­zyč­ných fil­mů.

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Bohuš je rázo­vi­tý ves­nic­ký chla­pík, kte­rý žije sám v roz­pa­da­jí­cí se cha­lu­pě. Pracuje jako dře­vař, vět­ši­nu času však se svý­mi kum­pá­ny trá­ví popí­je­ním sli­vo­vi­ce a zahál­či­vým pova­lo­vá­ním v trá­vě. Jeho poklid­ný a vcel­ku spo­ko­je­ný život se změ­ní v oka­mži­ku, kdy se obje­ví ele­gant­ní advo­kát Ulrich, kte­rý pře­kva­pe­né­mu Bohušovi ozná­mí, že zdě­dil obrov­ský maje­tek.

Pehavý Max a strašidlá

Parodie na fran­ken­stei­nov­ský pří­běhy. Příběh chlap­ce - sirot­ci, kte­rý se na toul­kách svě­tem oci­tá na hra­dě baro­na Frankensteina, upro­střed svě­ta záhad­ných, ale občas i tro­chu směš­ných stra­ši­del­ných bytos­tí. Ačkoliv je kaž­dá z nich zce­la jiná, jed­no mají všich­ni pře­ce spo­leč­né - cítí se osa­mě­le a zou­fa­le tou­ží po tro­še lás­ky.


Photo © Archiv TV Barrandov


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet9. června 2019 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]
  • Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčovské dílny, kde pracuje Magdalena, nabubřelec Košťál, kterého hraje Bolek Polívka. „Já v poslední době […]
  • Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka16. června 2019 Pupendo - jeden z posledních kvalitních filmů Jana Hřebejka Máme začátek osmdesátých let, zdánlivě nezničitelný komunismus je právě v posledním desetiletí své existence, ale pranic tomu nenasvědčuje. Džíny nosí jen ti, co sehnali bony a honem s […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Jak se hraje v pohádkách - Děti poznají, kdo je pravdivý Herci vesměs rádi přijímají nabídky na role v pohádkách, a tak nás zajímalo proč, a v čem se herectví v  í od hraní dramatických nebo komediálních rolí. Jiřina Bohdalová Samozřejmě […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
  • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo […]
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]