Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem

Dnes padla první klapka hvězdně obsazené romantické komedie Léto s gentlemanem

YAN 3103
YAN 3103

Scénář fil­mu Léto s gentle­ma­nem o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji napsal Jaromír Hanzlík, kte­rý si tím spl­nil svůj sen. Hlavní posta­vu Artura totiž vytvo­řil pro sebe. Mám za posled­ní léta osob­ní zku­še­nost, kdy mě lidé na uli­ci zasta­vu­jí a pta­jí se, proč už se neto­čím fil­my, jako byl ´Kovboj´. A to byl jeden z impul­sů, proč jsem začal psát,“ vysvět­lil herec, kte­rý je prá­vě s rolí Honzy ve fil­mu Léto s kov­bo­jem celo­ži­vot­ně pro­vá­za­ný.

Režie sním­ku se ujal zku­še­ný reži­sér Jiří Adamec, jenž má na svém kon­tě desít­ky úspěš­ných tele­viz­ních pořa­dů, insce­na­cí, fil­mů i tele­viz­ních seri­á­lů. Jaromír Hanzlík se s Jiřím Adamcem potkal „na pla­ce“ před mno­ha lety při natá­če­ní seri­á­lů Sanitka a Pojišťovna štěs­tí. „Původně jsem při psa­ní scé­ná­ře mys­lel na Jirku Menzela jako reži­sé­ra, leč bohu­žel jeho zdra­víč­ko tomu nepřá­lo… A tak jsem zvo­lil prá­vě Jirku Adamce a věřím, že se nám spo­leč­ně poda­ří nato­čit divác­ký film, kte­ré­mu říká­me ´pohla­ze­ní po duši´. To pod­le naše­ho názo­ru v sou­čas­nos­ti mezi vše­mi těmi kri­mi­nál­ka­mi a krví a nási­lím tekou­cím z fil­mo­vých plá­ten a tele­viz­ních obra­zo­vek, chy­bí,“ dodal Jaromír Hanzlík.

Co se týče obsa­ze­ní, hlav­ní her­ce fil­mu zná autor scé­ná­ře také „z prá­ce“. Manželskou dvo­ji­ci hra­jí Alena AntalováIgor  Bareš, dce­ru man­že­lů Jandových pak Lucie Vondráčková a její­ho život­ní­ho part­ne­ra Mirek Šimůnek. V men­ších rolích se obje­ví celá plejá­da čes­kých herec­kých jmen jako Tereza Kostková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková,  Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák. „Jsou to všech­no kva­lit­ní her­ci a k tomu přá­te­lé, kte­ré jsme s Jaromírem na své život­ní pou­ti při prá­ci potká­va­li. Myslím, že i kvů­li nim se vypla­tí při­jít do kina,“ při­znal reži­sér, pro kte­ré­ho je ten­to pro­jekt vel­kou výzvou. „Je to můj prv­ní film do kin po více než pět­a­čty­ři­ce­ti­le­té kari­é­ře reži­sé­ra tele­viz­ní­ho a troš­ku i diva­del­ní­ho. Nabídka od Jaromíra Hanzlíka mě potě­ši­la, ale k tomu, že napsal scé­nář, jsem byl zeza­čát­ku dost skep­tic­ký. Když mi ho ale poslal, nemohl jsem se dočkat, až mu zavo­lám a ozná­mím, že se mi jeho prá­ce moc líbí,“ vysvět­lil Jiří Adamec.

Léto s gentle­ma­nem se bude natá­čet s krát­ký­mi pauza­mi až do půl­ky srp­na ve stře­do­čes­kých Zduchovicích a jejich oko­lí. Film dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost BIOSCOP a divá­ci se na něj mohou těšit v kinech na jaře příští­ho roku.

 Synopse:
Anna (Alena Antalová) trá­ví se svým man­že­lem (Igor Bareš) kaž­dé léto v cha­to­vé oblas­ti pár desí­tek kilo­me­t­rů za Prahou. Jsou svo­ji už celou věč­nost, tak­že jejich man­žel­ství sklouz­lo, jak to tak bývá, do ruti­ny a ste­re­o­ty­pu. Muž svůj čas už dlou­ho spra­ved­li­vě dělí mezi kar­ban s kama­rá­dy v hos­po­dě a výro­bu mode­lů lodí ze sirek uvnitř lah­ví, jeho žena je pro něj prak­tic­ky nevi­di­tel­ná. Anna si kaž­dé léto zpří­jem­ňu­je něko­lik dní pra­vi­del­ným setká­vá­ním s kama­rád­ka­mi, kole­gy­ně­mi z prá­ce, kte­ré za ní do maleb­ných střed­ních Čech při­jíž­dě­jí na cyk­lis­tic­ké výle­ty do oko­lí hra­du Kamýk. Jednoho dne se ve ves­ni­ci obje­ví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šar­mant­ní gentle­man, kte­rý je, jak všich­ni před­po­klá­da­jí, novým maji­te­lem míst­ní­ho zám­ku. Zámek je sice spíš polo­roz­pad­lá rui­na, ale zámec­ký pán s ním má vel­ké plá­ny. Mezi Arturem a Annou pře­sko­čí jis­kra. Anna zaží­vá poci­ty již dlou­ho nepo­zna­né. Artur je galant­ní a zahr­nu­je ji pozor­nos­tí, Anna s ním čím dál čas­tě­ji uni­ká své život­ní rea­li­tě vstříc roman­tic­kým výle­tům a dob­ro­druž­stvím…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Léto s gentlemanem13. února 2019 Léto s gentlemanem Producenti snímku Léto s gentlemanem – režisér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uvedou film do kin 14. února 2019. Pro oba tvůrce byl tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro […] Posted in Speciály
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurvahošigutntág28. června 2020 Dědictví aneb Kurvahošigutntág Hlavní hrdina má velice proměnný charakter a nutno říci, že Bolek Polívka se role Bohumila ujal opravdu skvěle. Na počátku zde byl pouze lajdák a naprosto flegmatický vesničan, který nedal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. prosince 2021 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79542 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56611 KB. | 29.06.2022 - 05:25:07