Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.

Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.

zitra
zitra

Bohužel se ale ten­to svá­teč­ní den pod­bí­zí hlav­ně dětem, kte­rých se, díky pohád­kám, rodi­če napros­to zba­ví.

Probereme to, co jste dneska pro­švih­ly a co nás ješ­tě v tele­vi­zi čeká.

10:35 - 12:35  Prima

Zítra vstanu a opařím se čajem

Blízká budouc­nost: V Praze byl zahá­jen pro­voz netra­dič­ní ces­tov­ní kan­ce­lá­ře Universum, kte­rá pořá­dá zájezdy do minu­los­ti. Toho chce zne­u­žít sku­pin­ka nacis­tů pod vede­ním jis­té­ho Klause Abbarda (Jiří Sovák). Mají v plá­nu odces­to­vat do Německa za dru­hé svě­to­vé vál­ky a pomo­ci Hitlerovi vyhrát vál­ku tím, že mu dají vodí­ko­vou bom­bu. Za tím úče­lem jsou domlu­ve­ni s pilo­tem Karlem Burešem (Petr Kostka), kte­rý je má časostro­jem dopra­vit na mís­to urče­ní. Nikdo ovšem netu­ší, že Bureš se osud­né­ho rána při sní­da­ni udu­sil roh­lí­kem a nyní se za něj vydá­vá jeho iden­tic­ké dvoj­če Jan (Petr Kostka), kte­rý o zmí­ně­ném plá­nu nemá ani poně­tí.

Prima 28.9.2018  14:50 & Prima MAX 29.9.2018  14:35

Forrest Gump

Zemeckisův film je bri­lant­ním shr­nu­tím dosa­vad­ních reži­sé­ro­vých poznat­ků o mož­nos­tech „comic­so­vé­ho“ vyprá­vě­ní. Formálně i obsa­ho­vě nejmé­ně kon­venč­ní z jeho sním­ků pře­svěd­ču­je kome­di­ál­ní­mi gagy i nalé­ha­vě pate­tic­kým tónem. Jeho hrdi­nou je pros­ťá­ček Forrest Gump, typic­ký oby­čej­ný muž, kte­rý od dět­ství dělal, co se mu řeklo. Do živo­ta si tak odne­sl něko­lik pona­u­če­ní své peč­li­vé mamin­ky a osvěd­če­né pra­vi­dlo, jež se mu hodí mno­ho­krát v nej­růz­něj­ších situ­a­cích: Když se dosta­neš do pro­blé­mů, utí­kej. Forrest prou­tí­ká ško­lou, jako hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu i uni­ver­zi­tou, potom peklem viet­nam­ské vál­ky a zou­fal­stvím nad mat­či­nou smr­tí. Vždycky je totiž někdo nebo něco, co po něm sku­teč­ně či obraz­ně „hází kame­ny“. Nakonec však Forrest pozná­vá, že jsou i jiná řeše­ní situ­a­cí než útěk. Svůj život spo­ju­je s kama­rád­kou ze ško­ly Jenny, kte­rá pro něj zůsta­ne pro­vždyc­ky jedi­nou lás­kou, s pří­te­lem z voj­ny, čer­no­chem Bubbou, kte­rý dá směr jeho úva­hám o lovu kre­vet a s poru­čí­kem Taylorem, jemuž ve Vietnamu zachrá­ní život. Forrestova život­ní pouť od 50. do 80. let je kon­ci­po­va­ná jako totál­ně „beze­lstné“ vyprá­vě­ní hrdi­ny, neschop­né­ho obec­něj­ší­ho hod­no­ce­ní situ­a­ce. Forrest jako spor­to­vec i jako váleč­ný hrdi­na se setká­vá se slav­ný­mi lid­mi, kte­ré nako­nec vždyc­ky někdo zastře­lí (J. F. Kennedy, J. Lennon). Také jeho bliž­ní umí­ra­jí, ale on sám zůstá­vá. Empiricky se dopra­co­vá­vá od impul­siv­ní­ho útě­ku před živo­tem k úva­hám o lid­ském osu­du a o Bohu. Soukromý hrdi­nův osud záro­veň posti­hu­je tři­cet let pová­leč­ných ame­ric­kých dějin.

Nova Cinema 28.9.2018  17:40 & Nova Cinema 29.9.2018  11:50

Pošli to dál

Děj ame­ric­ké­ho sním­ku se odví­jí od neob­vyk­lé situ­a­ce. Novinář Chris Chandler při­jde při poli­cej­ní akci o své auto. Vzápětí mu zce­la nezná­mý muž věnu­je své­ho jagu­á­ra a nic za to nechce. Tato zdán­li­vě nepo­cho­pi­tel­ná akce však má svůj začá­tek před čtyř­mi měsí­ci. Tehdy malý Trevor nastou­pil po prázd­ni­nách do sed­mé tří­dy. Nový uči­tel, pozna­me­na­ný popá­le­ni­na­mi na tvá­ři, zadá žákům zvlášt­ní úkol. Mají vymys­let způ­sob, jak změ­nit svět kolem sebe. Po dlou­hém vymýš­le­ní Trevor najde tako­vý, kte­rý by mohl sku­teč­ně fun­go­vat. Začne hned sám u sebe, když při­ve­de k sobě domů bez­do­mov­ce Jerryho. Najde si ješ­tě dal­ší „své“ dva lidi, kte­rým chce pomo­ci. Místo díků by moh­li poslat pomoc dál. Jenomže výsled­ky poku­su o nápra­vu oko­lí Trevora zkla­mou a ani se mu nepo­da­ří dát dohro­ma­dy osa­mě­lou mat­ku se svým uči­te­lem. Zdá se, že svět nemů­že nikdy být lep­ší a tako­vý, jaký by si přál. V komor­ním psy­cho­lo­gic­kém sním­ku s výraz­ným morál­ním akcen­tem zazá­ří tři herec­ké osob­nos­ti - Kevin Spacey, Helen Huntová a dět­ská herec­ká hvězda Haley Joel Osment, zná­mý pře­de­vším ze sním­ku Šestý smy­sl.

Prima Cool 28.9.2018  20:15

Válka světů

Scenárista David Koepp „adap­to­val“ stej­no­jmen­ný slav­ný román H. G. Wellse, jehož téma­tem je inva­ze Marťanů na pla­ne­tu Zemi, a jeho pří­běh pře­su­nul z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí do žha­vé sou­čas­nos­ti. Dělníka Raye Ferriera (Tom Cruise) trá­pí pro­blémy v rodi­ně, jejíž čle­no­vé si pře­stá­va­jí rozu­mět. Na pla­ne­tu Zemi se ovšem řítí nebez­pe­čí nepřed­sta­vi­tel­né­ho roz­sa­hu. Má podo­bu mimo­zem­ských pre­dá­to­rů, kte­ří se roz­hod­li naši civi­li­za­ci zlik­vi­do­vat, a jsou na to tech­no­lo­gic­ky skvě­le vyba­ve­ni. Osobní potí­že ustu­pu­jí do poza­dí. Lidé, včet­ně Rayovy rodi­ny, se musí semknout, pokud mají mít ale­spoň mini­mál­ní šan­ci na svou záchra­nu.

Nova Cinema 28.9.2018  21:45

Legenda o vášni

Plukovník Ludlow opus­til armá­du Spojených stá­tů, pro­to­že nesou­hla­sil s geno­ci­dou indi­án­ských kme­nů, a se svý­mi tře­mi syny Alfredem, Samuelem a Tristanem se usa­dil na far­mě v Montaně. Když si v roce 1913 při­ve­dl Samuel na used­lost krás­nou snou­ben­ku Susannah, nikdo netu­šil, jak význam­ným způ­so­bem ovliv­ní život rodi­ny. Zatím ale v Evropě vypuk­la vál­ka a všich­ni brat­ři se pro­ti vůli otce dob­ro­vol­ně při­hlá­sí do armá­dy. Krvavá řež váleč­né­ho běs­ně­ní si brzy vybe­re kru­tou daň - Alfred je těž­ce raněn a Samuel umí­rá. Tristan pomstí smrt své­ho bra­t­ra a po skon­če­ní vál­ky odchá­zí na moře. Když se po čase vra­cí do Montany, netu­ší, že ho čeká váš­ni­vý milost­ný vztah s osa­mě­lou Susannah, že se jeho bra­tr Alfred sta­ne kon­gre­sma­nem a že on sám bude muset kvů­li záchra­ně rodin­né far­my pašo­vat alko­hol a bojo­vat s bez­o­hled­nou zákeř­nou kon­ku­ren­cí..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,79147 s | počet dotazů: 235 | paměť: 56587 KB. | 29.06.2022 - 12:00:09