Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2

DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2

DLCScandinavia 02
DLCScandinavia 02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak pro malých DLC balíč­cích při­šel dru­hý vel­ký balík, kte­rý do simu­la­ce vel­kých kami­ó­nů při­ná­ší sever­ské země. První vel­ký balí­ček bylo při­dá­ní čás­ti mapy Východní Evropy, kam při­ne­sl nová měs­ta do Česka, na Slovensko a do Maďarska.

DLCScandinavia_01Druhý vel­ký balík při­ná­ší sever­ská měs­ta, kde se naces­tu­je­te v Norsku, Dánsku a Švédsku. Přináší také 19 nových měst a samo­zřej­mě nové pří­sta­vy, kte­rých je 15. S pří­sta­vy je spo­je­na také dopra­va po moři a tak mezi západ­ní a Severní Evropou může­te ces­to­vat mno­ha nový­mi tra­jek­ty.

Samozřejmostí jsou i nové nákla­dy a tak celý DLC balí­ček při­ná­ší mno­ho nových mož­nos­tí odkud a kam, kte­rý a jak těž­ký, náklad může­te pře­vést.

Nové DLC při­ná­ší na sever i nové mož­nos­ti cest. V ostat­ních čás­tí Evropy zůsta­li tra­sy podob­né jako vej­ce vej­ci. Města v podob­né čtver­cům a jez­dí se pou­ze po komu­ni­ka­cích na zemi. V čás­tech nové mapy jsou tra­sy cest nové navr­že­né. Všude samý nájezd, výjezd. Sem tam most a pod­jezd. A samo­zřej­mos­tí jsou tune­ly pod měs­ty a tune­lo­vé kři­žo­vat­ky.

Sklady, kte­ré navště­vu­je­te při pře­vá­že­ní nákla­du, nejsou umís­tě­ny v cen­t­ru měst. Převážná vět­ši­na je umís­tě­na na peri­fé­rii, kam z měs­ta musí­te dojet cca za hodi­nu her­ní­ho času. Nečekává tam na Vás jenom jeden sklad, ale i hlí­da­či, nákup­ní stře­dis­ko, zeli­nář­ství a zahrád­ky. Sklady jsou roz­ma­ni­té a jejich oko­lí je sko­ro reál­né.

Příslušenství na sever­ní mapě je také nové. Už nejsou ben­zín­ky jenom dva sto­ja­ny s malým par­ko­viš­těm, ale vzor v oprav­do­vých ben­zín­kách a jejich pro­sto­ry k par­ko­vá­ní. Je vidět, že s vytvo­ře­ním nové­ho DLC si tvůr­ci dali zále­žet a nerecyklo­va­li už vytvo­ře­né.

DLCScandinavia_02Je sice prav­da, že DLC má ke stáh­nu­tí pou­ze nece­lých 200 Mb, ale patch, kte­rý před­chá­zí vydá­ní hry, při­ná­ší více než 1 Gb dat, kte­ré změ­ní celu hru.

Patch 1.17 při­ná­ší novou gra­fi­ku pro okol­ní pro­stře­dí. Světlo stí­ny, mra­ky a noc mají nové bar­vy a se svět­lem si Euro Truck Simulator hra­je o dost lépe, než před­cho­zí ver­ze.

Nesmíme zapo­me­nout i na úpra­vu fyzi­ky hry. Bylo při­dá­no více nasta­ve­ní v kon­fi­gu­ra­ci, kte­ré umož­ní hrá­čům si více nakon­fi­gu­ro­vat jejich hra­ní. Hra se změ­ni­la do více simu­la­ce, a tak i v tom nasta­ve­ní, kte­ré nej­ví­ce usnad­ňu­je hra­ní a jízdu po sil­ni­cích, zaží­vá­te oprav­do­vé poci­ty z vel­kých truc­ků. Hmotnost více než 10 tun a veli­kost malé­ho domu je při Vašem hra­ní znát. A samo­zřej­mos­tí je i výkon moto­rů a brzd, včet­ně jejich zpož­dě­ní, kte­ré více odpo­ví­da­jí reál­ným před­lo­hám.

DLCScandinavia_03Ti co hra­jí simu­lá­to­ry dopra­vy, jsou vel­mi úzká sku­pi­na her­ních fanouš­ků. Sedí hodi­ny a hodi­ny s volan­tem na sto­lu, kou­ka­jí na moni­tor a pře­vá­ží dopra­vu. Jak řidi­či náklad­ních vozů, tak i řidi­či simu­lá­to­rů jsou lehce trh­lí a pokud jez­dí kva­lit­ně a rych­le, na čas a dle doprav­ních před­pi­sů, je to pro ně nej­vět­ší odmě­na.

S DLC Scandinavia v jejich oblí­be­né hře si zahra­jí na nových mapách a zase jim bude stov­ky hodin trvat, než všech­ny ces­ty pro­je­dou a odve­zou všech­ny nákla­dy ze všech měst. Pro hrá­če je při­pra­ve­no mno­ho nové­ho obsa­hu k pro­zkou­má­ní a pro­je­tí cest a měst, kte­ré jsou na seve­ru nád­her­něj­ší a více napo­do­bu­jí kla­sic­kou sever­skou zemi. V porov­ná­ní nových a sta­rých čás­tí map vyhla­šu­je­me vítě­ze sever.

DLC při­ná­ší mno­ho ade­kvát­ní­ho obsa­hu, kte­ré plnou měrou spl­ňu­jí kri­té­ria dob­ře utra­ce­ných peněz (399 Kč). Cena je malá v porov­ná­ní s při­da­ným obsa­hem a poci­tem ze hry, kte­rý je při kou­pi DLC do hry to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Hodnocení 9/10 🙂

Hru k recen­zi posky­tl:

Comgad


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15507 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58168 KB. | 11.08.2022 - 14:41:47