Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Divoké Kočky

Divoké Kočky

Film vyprá­ví o jed­né vel­mi naděj­né, krás­né a mla­dé začí­na­jí­cí zpě­vač­ce, kte­rá se sna­ží pro­drat do ame­ric­ké­ho showbusi­nessu. Je mla­dá, krás­ná a sexy. Protože má zpě­vec­ký talent, odjíž­dí do New Yorku, kde se sna­ží uplat­nit, ale kon­ku­ren­ce je tvr­dá a nemá to leh­ké.

 

Pronajme si malý byt v New Yorku, kde má svo­je klá­ve­sy a kaze­ťák a nahrá­vá si své demíč­ka pro hudeb­ní agen­tu­ry a dou­fá, že její talent, kte­rý má po mámě někdo oce­ní a pro­de­re ji do showbusi­nessu. No neda­ří se jí to a jed­nou v kavár­ně uvi­dí krás­né sleč­ny, kte­ré se baví, popí­jí a roz­ha­zu­jí spous­tu peněz. Nahlas hovo­ří o tom, že jejich kole­gy­ně odchá­zí a že potře­bu­jí nut­ně náhra­du. Prostě pra­cu­jí v klu­bu Divoké Kočky. Naše hl. hrdin­ka zbystří a roz­hod­ne si při­vy­dě­lat v tom­to klu­bu a při­hlá­sí se tam. Nakonec ji při­jmou k sobě, i když jí to na začát­ku moc nejde. To je klub, kde se číš­ni­ce pro­chá­zí po baru a vyta­hu­jí z lidí pení­ze, roz­lé­va­jí alko­hol a děla­jí kaž­dou noc pro New Yorkčany vel­kou show a zato jsou nále­ži­tě potom odmě­ně­ny. No a pro­to­že je krás­ná, také si najde tam pří­te­le a ten se také sna­ží její talent pře­mě­nit ve skvě­lý obchod a dostat ji navr­chol a vybu­do­vat ji skvě­lou kari­é­ru. V klu­bu si vydě­lá­vá hod­ně peněz a pro­to­že tam vědí, že umí parád­ně zpí­vat, tak tam začne zpí­vá­vat a lidi to tam žerou. Je krás­ná, mla­dá, umí zpí­vat, ale jen co jí chy­bí je tro­cha odva­hy, mys­lí si, že je tak zba­bě­lá po mámě, kte­rá se o to být úspěš­nou také sna­ži­la, ale nepo­da­ři­lo se jí to. Ve sku­teč­nos­ti její máma talent také měla, tré­mu nemě­la, jen zpí­vá­ní necha­la kvů­li rodi­ně. No a to až se dce­ra dozvě­dě­la od její­ho táty, tak nako­nec v jed­nom klu­bu před lid­ma zazpí­va­la a vše o co se dopo­sud sna­ži­la se jí v ten osud­ný večer vyda­ři­lo. Během fil­mu spo­lu oni dva ješ­tě pro­ží­va­jí různá milost­ná dob­ro­druž­ství a film je dopro­vá­zen úžas­ný­mi pís­ně­mi, kte­ré děla­jí z fil­mu vel­ko­film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,08099 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56626 KB. | 29.06.2022 - 11:29:54