Kritiky.cz > Pro domov > Divoká zahrada ve stylu romantismu

Divoká zahrada ve stylu romantismu

img a291006 w1995 t1503832449Dopřejte si uklid­ňu­jí­cí zma­tek
Přes všech­ny úpra­vy, jaké může­te se svo­jí zahra­dou buď vy sami, nebo desig­né­ři vymys­let, se posled­ní dobou do módy opět dostá­vá zahra­da úpl­ně bez zása­hů a to nejen na ves­ni­ci. Krása toho­to dru­hu neu­pra­vo­vá­ní spo­čí­vá nejen v nefal­šo­va­ném dojmu pří­rod­ní lou­ky, kte­rý pak vaše zahra­da začne budit, ale i v roz­ma­ni­tos­ti kvě­tin a tvo­rů, kte­ří se na ní mohou obje­vit. Přestože luč­ní vyso­ká trá­va nepo­sky­tu­je bosým cho­di­dlům tako­vý kom­fort jako per­fekt­ně pose­ka­ný tráv­ník, může vám při­nést stej­né potě­še­ní v pozo­ro­vá­ní živo­ta fau­ny i flóry, kte­rou bude ukrý­vat. Chaos může navíc leckte­ré oči uklid­ňo­vat. V porov­ná­ní se stre­su­jí­cím zaměst­ná­ním může být uvol­ňu­jí­cí si dát o víken­du pau­zu a usa­dit se do nikým neo­me­zo­va­né zele­ně.

vinobraní

Nezkrotný pra­les, kte­rý se pro­dí­rá díra­mi v plo­tě a obrůs­tá dům ze všech stran, kte­rý si vět­ši­na lidí před­sta­ví pod pojmem neu­dr­žo­va­ná zahra­da, samo­zřej­mě nevy­ros­te přes noc. Navíc máte mož­nost si vybrat ze spous­ty vari­ant (ne)udržování poros­tu. Ve vyš­ší trá­vě snad­no vyšla­pe­te ces­tič­ky, pří­pad­ně může­te část zahra­dy pra­vi­del­ně upra­vo­vat sekač­kou a vol­ný pro­stor pone­chat jen někte­rým úse­kům, kte­ré poslou­ží jako pří­rod­ní záho­ny. V tako­vých neo­me­zo­va­ných čás­tech se bude skvě­le dařit růstu malin, ostru­žin a jiným dru­hům ovo­ce, nebo vás zahra­da pře­kva­pí krá­sou změ­ti kvě­tin, kte­ré při­va­ne vítr, nebo pro­ros­tou pod zemí odji­nud.

louka

Úplná anar­chie? Ale kde­že!
Nedělejte si ovšem ilu­ze, že tako­vá roman­tic­ká zahra­da ros­te úpl­ně sama – bez pra­vi­del­né­ho zalí­vá­ní, pro­stří­há­vá­ní a ale­spoň drob­ných úprav se vám ze zahra­dy džun­gle sku­teč­ně sta­ne. Je pak vel­mi nároč­né a obvykle i náklad­né ji dostat zpět pod kon­t­ro­lu, pokud si musí­te zapla­tit odvoz pose­ka­ných dře­vin a záro­veň sehnat zahrad­ní­ka, kte­rý vám pomů­že s vyhu­be­ním ple­ve­le. Ten si v nekon­t­ro­lo­va­ných chví­lích dělá na nehlí­da­né kusy trá­vy obzvlášť rád nárok. Pokud ovšem bude­te věno­vat zahra­dě mini­mál­ní péči, může­te se těšit z její­ho bujaré­ho živo­ta kaž­dý den.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,22064 s | počet dotazů: 233 | paměť: 46838 KB. | 06.03.2021 - 15:51:58