Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

Divoká voda - cesta na vrchol - kniha

107926 350 0 fit
107926 350 0 fit

Tato kni­ha mapu­je vod­ní spor­ty, respek­ti­ve nej­ú­spěš­něj­ší spor­tov­ní hvězdy v tom­to odvět­ví jak minu­los­ti, tak i sou­čas­nos­ti. No, a nemů­že se začí­nat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. Tato dáma, naro­ze­ná v roce 1986 v Praze, vyhrá­la vlast­ně všech­no, co se dalo a co moh­la. Největší úspě­chy zača­ly už v roce 1996 a pokra­čo­va­ly téměř po celou její kari­é­ru. Málokdo nej­spíš ví, že man­žel této vele­ú­spěš­né vod­ní sla­lo­mář­ky se tomu­to spor­tu věno­val tak­též, a to též s úspě­chy. Koneckonců pochá­zí z rodu vod­ních spor­tov­ců, s nad­sáz­kou řeče­no. Spolu mají dvě děti, Luboše a Amálii, kte­ří své rodi­če neza­pře­li a pokra­ču­jí v tra­di­ci.

Velmi úspěš­ným vod­ním sla­lo­má­řem je Lukáš Pollert, dnes lékař a švagr popu­lár­ní­ho her­ce Ivana Trojana. Získal zla­tou olym­pij­skou medai­li v Barceloně a z Atlanty si při­ve­zl stří­bro. Už kvů­li prv­ní medai­li se stal miláč­kem náro­da, avšak pak ho tak tro­chu lidé pře­sta­li mít rádi - pro­dal totiž oba své olym­pij­ské pokla­dy. Nebylo to pro nic za nic - pení­ze věno­val nada­ci Drop In. Dalším v uvo­zov­kách kusem je Vavřinec Hradilek. I on se může pyš­nit medai­lí z olym­pi­á­dy - stří­bro z Londýna 2012. Má to o dost ztí­že­né - je totiž ast­ma­tik. Říká se o něm, že mu sta­čí, aby pro­šel oko­lo čin­ky a už má sva­ly naho­ře.

Duo Jaroslav Wolf, Ondřej Štěpánek - to už jsou mata­do­ři vod­ní­ho sla­lo­mu. Sice už pro­fe­si­o­nál­ně nezá­vo­dí, avšak výčet jejich úspě­chů je pros­tě předlou­hý. Wolf je v sou­čas­nos­ti vedou­cí tre­nér a šéfu­je své­mu kama­rá­do­vi Štěpánkovi. Děje se tak v Armádním spor­tov­ním oddí­lu vod­ní­ho sla­lo­mu Dukla Brandýs nad Labem. Jiří Prskavec ml. je čes­kým spor­tov­ním fanouškům také více než zná­mý. Teprve pět­a­dva­ce­ti­le­tý, avšak i on ověn­če­ný medai­le­mi, napří­klad bron­zo­vou olym­pij­skou. S jeho spor­tov­ní kari­é­rou to však neby­lo až tak leh­ké. Už v pěti letech musel na ope­ra­ci s kyčle­mi, při­čemž se potý­kal s Perthesovou cho­ro­bou.

Nesmí se zapo­me­nout ani na ženy - Kateřina Kudějová. Je v pod­sta­tě prv­ní ženou - sla­lo­mář­kou, kte­ré se poda­ři­lo pře­ru­šit nepře­tr­ži­tou nad­vlá­du Štěpánky Hilgertové. Před tře­mi lety v Londýně, na svě­to­vém mis­trov­ství vybo­jo­va­la zla­to a o rok poz­dě­ji star­to­va­la na olym­pi­á­dě, čímž prá­vě pře­ru­ši­la éru do té doby nej­slav­něj­ší sla­lo­mář­ky. Kateřina Havlíčková je ne až tak zná­mé jmé­no, co se týká vod­ní­ho sla­lo­mu. Kombinuje C1 a K1, což ji řadí jako jed­nu z mála, kte­rá to pro­vo­zu­je. Její prv­ní vel­ká medai­le pochá­zí z Bratislavy, kde se kona­lo evrop­ské mis­trov­ství do 23 let, ale už v roce 2002, navíc z kaja­ku.

Další duo - Jonáš Kašpar, Marek Šindler - měli být nástup­ci Wolfa a Štěpánka. V kate­go­rii C2, kte­rá je his­to­ric­ky nej­ú­spěš­něj­ší pro čes­ké bar­vy, se toho zhos­ti­li urči­tě se ctí. Na svě­to­vém šam­pi­o­ná­tu 2013, jenž se konal v Praze, byli u zla­ta hlí­dek. Rio de Janeiro 2016 - olym­pi­á­da - i zde měli namí­ře­no pro zla­to. Měli dá se říct nej­lep­ší pozi­ci, avšak díky jed­né chy­bě, navíc až na kon­ci jízdy, při­šli nejen o prv­ní, ale i o dal­ší medai­lo­vá umís­tě­ní a skon­či­li osmí. Co se týká Světového pohá­ru, tak i tam mají dosti výrazná umís­tě­ní. Dlouho kra­lo­va­li pořa­dí, avšak nako­nec jim chy­bě­li dva body k cel­ko­vé­mu vítěz­ství.

Kniha je v pod­sta­tě výtah nebo výřez nej­ú­spěš­něj­ší­mi spor­tov­ci v obo­ru vod­ní­ho sla­lo­mu napříč minu­los­ti i sou­čas­nos­ti a prav­dě­po­dob­ně i budouc­nos­ti. Je dopl­ně­na mno­ha foto­gra­fie­mi ve vyni­ka­jí­cí kva­li­tě. Rozhodně se kni­ha bude líbit spor­tov­ním fanouškům vše­o­bec­ně. Má 160 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 499 Kč zde.

  • Autor: Jaroslav Cícha
  • Fotografie: Eduard Erben
  • Žánr: sport
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní:24. 05. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86507 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56768 KB. | 07.07.2022 - 01:10:56