Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Divočáci

Divočáci

Divočáci
02.03.2007

recen­ze

Přečteno: 52 krát

Představitelé hlav­ních rolí, jejichž hvězda již poma­lu doha­sí­na­la, tak zís­ka­li jeden z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů své kari­é­ry a dokon­ce se rýsu­jí i úva­hy o dal­ším pokra­čo­vá­ní (zda­li je to rozum­ný nápad, to už je věc jiná). Divočáci jsou totiž přes­ně tím fil­mem, kte­rý doká­že vel­mi mile pře­kva­pit, zvláš­tě pokud neče­ká­te zho­la nic.

Příběh Divočáků pat­ří k těm nej­oby­čej­něj­ším, ale pokud na něj naba­lí­te něja­ký ten humor a bláz­ni­vé situ­a­ce, může fun­go­vat výbor­ně, což se tady vcel­ku poved­lo. Doug, Bobby, Dudley a Woody jsou čty­ři kama­rá­di, kte­ří žijí nepří­liš boha­tým živo­tem a kte­ří už zkrát­ka mají ta nej­lep­ší a „nej­od­vá­za­něj­ší“ léta za sebou. Na popud jed­no­ho z nich však vyrá­ží na sed­lech svých pekel­ných stro­jů na výlet bez pra­vi­del, kde chtě­jí odho­dit všech­ny sta­ros­ti a užít si, a to doslo­va, pán­skou jízdu. Asi vás nepře­kva­pí, že v závě­ru fil­mu jsou tito muži tro­chu jiní, vyrov­na­jí se sami se sebou, pře­ko­na­jí urči­té pro­blémy a spo­ko­je­ně odje­dou vstříc milu­jí­cím rodi­nám a dal­ší­mu živo­tu, ale o to tu nako­nec stej­ně vůbec nejde.

Je oči­vid­né, že auto­ři rezig­no­va­li na jakou­ko­li sna­hu o vytvo­ře­ní něče­ho pře­kva­pi­vé­ho a ori­gi­nál­ní­ho, ale radě­ji zvo­li­li pev­nou půdu kla­sic­ké pří­bě­hu o ces­tě, kte­rá je vlast­ně cílem a obo­ha­ti­li ji o slož­ky, díky nimž jsou Divočáci vel­mi sluš­nou kome­dií s krás­nou chlap­skou atmo­sfé­rou. Humor jako tako­vý se zde oprav­du vcel­ku vyve­dl, pomineme-li jeden roz­pa­či­těj­ší vtip (vyko­ná­ní potře­by do ige­li­to­vé­ho pyt­lí­ku), jsou tu situ­a­ce vtip­né, neu­rá­že­jí­cí a nein­kli­nu­jí­cí k, v posled­ní době nepo­cho­pi­tel­ně oblí­be­né­mu, fekál­ní­mu humo­ru. Divočáci nejsou sice třesku­tě vtip­ní, ale něko­lik situ­a­cí oprav­du sto­jí za to (např. kou­pá­ní na Adama, kte­ré pocho­pi­tel­ně nedo­pad­ne pod­le ide­ál­ních před­stav a ke kte­ré­mu se navíc ješ­tě při­po­jí homose­xu­ál­ní poli­cis­ta). Chvílemi má film dokon­ce i rysy paro­die (žád­ný z hrdi­nů nedo­sta­ne v závě­reč­ném sou­bo­ji s motor­kář­ským gan­gem pro­stor pro svůj srd­ce­ryv­ný pro­slov, pro­to­že je po prv­ních slo­vech nemi­lo­srd­ně kno­kau­to­ván).

Povedlo se i obsa­ze­ní ústřed­ní čtve­ři­ce. I když mož­ná na prv­ní pohled vypa­dá slo­že­ní John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence a William H. Macy tro­chu zvlášt­ně, nea­trak­tiv­ně a nesou­ro­dě, věř­te, že to mezi nimi fun­gu­je napros­to doko­na­le a na jejich par­tu nedá­te dopus­tit. Také díky nim mají Divočáci tu správ­nou sta­ro­mlá­de­nec­kou atmo­sfé­ru, kte­rá z toho vše­ho čiší a kte­rá z fil­mu dělá vel­mi pří­jem­nou poho­dov­ku. Divočáci jakož­to sní­mek o chla­pech budou mít asi blí­že k muž­ské­mu pub­li­ku, ale zce­la urči­tě poba­ví i ženy, ostat­ně ony s muži žijí a tako­vý­hle pohled na jejich men­ta­li­tu už tu dlou­ho nebyl.
Verdikt: Velmi pří­jem­ně strá­ve­ný čas s par­tič­kou chláp­ků ve střed­ním věku, kte­ří chtě­jí utéct od své­ho ste­re­o­typ­ní­ho živo­ta. Tahle kome­die má zvlášt­ní kouz­lo a její humor, ačko­li to není něja­ká smršť super­o­ri­gi­nál­ních a třesku­tě úder­ných vti­pů, pros­tě baví. Sympatické je, že si Divočáci na nic nehra­jí a pros­tě jim to dob­ře šla­pe.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Andrea Zahradníková

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

/*

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06841 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53566 KB. | 21.01.2022 - 08:46:24