Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Divočáci - Wild Hogs

Divočáci - Wild Hogs

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se zamys­lím, tak v posled­ní době jsem se u žád­né kome­die extra dob­ře nepo­ba­vil. Valí se na nás spí­še paro­die pochyb­ných kva­lit nebo tee­nage­rov­ské fil­my, kde musí stří­kat sper­ma po lit­rech, což mě moc nero­ze­smě­je. Ale naštěs­tí se čas od času obje­ví kou­sek, kte­rý si vysta­čí se sta­rým dob­rý situ­ač­ním humo­rem. Divočáci jsou tako­ví. Sice se nedo­čká­te žád­né­ho pseu­doin­te­lek­tu­ál­ní­ho humo­ru, ale sou­čas­ně nedo­jde na scé­ny ve kte­rých figu­ru­je něja­ká těles­ná teku­ti­na nebo lej­no. Divočáci jsou pří­jem­ná odde­cho­vá zále­ži­tost, kte­ré se daří vel­mi sluš­ně poba­vit, čas­to roze­smát a trap­ných momen­tů je tu mini­mál­ně. A dokon­ce ani ve finá­le nedo­jde na pře­hna­ně sen­ti­men­tál­ní moment (i když to tak bude vypa­dat).Dějová lin­ka na kte­rou je navá­zá­no plno pove­de­ných gagů není nějak zají­ma­vá. Workholický zubař Doug (Tim Allen), neši­kov­ný Dudley (William H. Macy), insta­la­tér pod pan­toflem Bobby (Martin Lawrence) a práv­ník, kte­rý při­šel o veš­ke­ré pení­ze i o man­žel­ství Woody (John Travolta) jsou muži střed­ní­ho věku, kte­ří si vol­ný čas zpes­t­řu­jí tím, že jako motor­kář­ský „gang“ Divočáci pro­jíž­dě­jí měs­tem na svých maši­nách. Ovšem Woody, kte­rý nut­ně potře­bu­je změ­nu navrh­ne, že by se moh­li vydat na týden­ní výlet, rov­ná sil­ni­ce, sil­ný stroj a jen oni, čty­ři chla­pi. Doug se sice brá­ní, ale nako­nec, když už ho pře­svěd­ču­je i jeho žena Kelly (Jill Hennessy) sou­hla­sí.

Jenže on tako­vý oby­čej­ný výlet skrý­vá mno­há nebez­pe­čí. Začneme tím, že Dudley je prav­dě­po­dob­ně jeden z nejmé­ně šikov­ných lidí, kte­ří used­li na motor­ku. Když ho nesra­zí cedu­le u sil­ni­ce, tak vje­de do balí­ků slá­my nebo mu uje­de maši­na. Upřímně řeče­no, říkal jsem si, že jest­li bude všech humor v tom­to „drž­ko­pád­ném“ duchu, tak moc nad­še­ný budu. Ale naštěs­tí se tak nesta­lo. Máme tu i fun­gu­jí­cí slov­ní humor (i když neče­kej­te, že půjde o hlu­bo­ko­my­sl­né poznám­ky skry­té mezi řád­ky). Ale upřím­ně řeče­no, i vět­ši­na nehod, kte­ré se ústřed­ní čtve­ři­ci při­ho­dí je vcel­ku úsměv­ná a málo­kdy je trap­ná.

Hlavními pro­tiv­ní­ky ústřed­ní čtve­ři­ce bude sku­teč­ný motor­kář­ský gang vede­ný správ­ně „sliz­kým“ Jackem (Ray Liotta). Woody má totiž lví podíl a tom, že vyle­tí do vzdu­chu oblí­be­ná puty­ka těch­to drs­ňá­ků a oni to nehod­la­jí nechat jen tak.

Scény, ve kte­rých Woody vysvět­lu­je, proč po nich vlast­ně ti pote­to­va­ní týp­ci jdou jsou oprav­du pove­de­né. Já osob­ně jsem se od srd­ce zasmál něko­li­krát. A jen v něko­li­ka málo pří­pa­dech mi při­šel něja­ký gag vyslov­ně trap­ný. Některé se sice občas v troš­ku obmě­ně­né for­mě opa­ku­jí, ale pokud to shr­nu, tak Divočáci dis­po­nu­jí množ­stvím fun­gu­jí­cích humor­ných momen­tů, kte­ré poba­ví.

Milým pře­kva­pe­ním je, že Divočáci se ani nesna­ží nějak pře­hna­ně mora­li­zo­vat. Sice vám nazna­čí, že troš­ku pokro­či­lej­ší věk nezna­me­ná konec živo­ta a nebo, že člo­věk potře­bu­je pra­vé přá­te­le, ale není vám to vnu­co­vá­no tak, že by vás to nako­nec obtě­žo­va­lo. A dal­ší vel­mi sym­pa­tic­ká věc je, že ani konec není sen­ti­men­tál­ní až na půdu. Sice je troš­ku emo­ci­o­nál­něj­ší než zby­tek fil­mu, ale reži­sér Walt Becker ho roz­sek­ne pár gagy, aby to neby­lo tak pře­hna­ně váž­né.

Divočáci jsou pří­jem­nou nená­roč­nou kome­dií, kte­rá nemá pro­blémy s tím poba­vit. Občas se nevy­hne něja­ké­mu klišé, ale ve finá­le mohu klid­ně pro­hlá­sit, že jsem se u fil­mu dosta­teč­ně nasmál, abych ho pro­hlá­sil za dobrou kome­dii. Není bez­chyb­ný, ani ori­gi­nál­ní, ale je zábav­ný a to je pro mě smě­ro­dat­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,42230 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61496 KB. | 28.11.2022 - 06:21:17