Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Divnosvět

Divnosvět

Divnosvět
Divnosvět
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...
Divnosvět
Zdroj: deadline.com

Tři gene­ra­ce rodi­ny Cladeových musí vyře­šit vzá­jem­né nesho­dy a spo­leč­ně pře­ko­nat nástra­hy nád­her­né­ho, avšak i vel­mi nebez­peč­né­ho Divnosvěta....

Divnosvět je již 61. ani­má­kem z díl­ny Walt Disney Animation Studios, sto­jí za ním poté reži­sér Don Hall (Raya a drak), kdy byl ani­mák před­čas­ně při­rov­ná­ván nejen k dílům Julese Vernea, ale ozna­čo­ván za ani­mák, kte­rý vzdá­vá poctu kla­sic­kým dob­ro­druž­ným fil­mům. Mnoho infor­ma­cí při­tom před pre­mi­é­rou zůsta­li vel­kou záha­dou, kdy trai­le­ry láka­li nejen na zají­ma­vý a záhad­ný svět, ale také řeše­ní něja­kých těch rodin­ných vzta­hů. V rám­ci Walt Disney Animation Studios vlast­ně nikterak svě­ží kon­cept, výsle­dek je ovšem i ten­to­krát ale­spoň fajn.

 

V rám­ci vyprá­vě­ní vlast­ně Divnosvět nikterak nepře­kva­pí, kdy dech vyra­zí maxi­mál­ně zásad­ní zvrat, kte­rý změ­ní pohled na celý film. Samotná ani­ma­ce je ovšem inspi­ro­va­ná sta­rý­mi komiksy, pře­de­vším ovšem ani­mák oprav­du pra­cu­je s posel­ství­mi jako jsou nut­nost rodin­ných pout, upřím­nos­ti k sobě samé­mu, nalézt lze i jis­tou for­mou eko­lo­gic­ké­ho posel­ství, kte­ré jis­tě bude u někte­rých bojov­ní­ků za pří­ro­du rezo­no­vat. Disnosvět je poté roz­hod­ně mil­ní­kem v rám­ci repre­zen­ta­ce men­šin, kdy se v ani­má­ku před­sta­ví tří­no­hý pes i pár slo­že­ný z dvou odliš­ných ras, kte­rý má navíc ote­vře­ně homose­xu­ál­ní­ho syna. V Disnovětě se poté s tím­to fak­tem pra­cu­je jako se zce­la nor­mál­ní věci a je jis­tě pokro­kem do budouc­na, kte­rý opět sice nebu­de vonět všem a pře­de­vším zastán­ce  kla­sic­kých rodin­ných hod­not („nejsem homo­fob, ale....“) nej­spíš od návštěvy kina odra­dí.

Divnosvět
Zdroj: imdb.com

Animátoři se zvlád­li ide­ál­ně vyřá­dit na nej­růz­něj­ších mon­strech obý­va­jí­cích Divnosvět, kdy v rám­ci nej­růz­něj­ších detai­lů Walt Disney Animation pořád neša­há na paty tako­vé­mu Pixaru, přes­to se nadá­le jed­ná o jed­no z vrchol­ných ani­mač­ních stu­dií. Slabší je to pře­de­vším se záplet­kou, kte­rá chtě nechtě krá­čí ve sto­pách mno­ha před­cho­zích ani­má­ků a pří­bě­hu v zaje­tých kole­jích nepři­dá­vá nic nové­ho. Zajímavé aspek­ty pří­bě­hu, kte­rý by moh­li vychá­zet z titul­ní­ho svě­ta, se při­tom nabí­ze­jí, háček je ovšem pořád v tom, že má být Divnosvět pořád pri­már­ně podí­va­nou pro celou rodi­nu a pro kom­plex­něj­ší a váž­něj­ší moti­vy tak v tom­to zadá­ní není úpl­ně pro­stor.

Poměrně funkč­ně se tu pra­cu­je se vzta­hem mezi otcem a synem, kte­rý se násled­ně pře­ná­ší i na dal­ší gene­ra­ci a je jas­né, že k nasta­ve­ní ide­ál­ní­ho vzta­hu je pře­de­vším nut­né vyře­šit něja­ké ty rány z minu­los­ti. Háček je mož­ná v tom, že vývoj postav chví­le­mi půso­bí jako z rych­lí­ku a dojmem, že výrazná část původ­ní­ho pří­bě­hu muse­la nut­ně skon­čit v koši. V zákla­du by při­tom Divnosvět mohl bez pro­blé­mu fun­go­vat jako kla­sic­ká dob­ro­druž­ná podí­va­ná, kte­rá chví­le­mi zvlád­ne vyvo­lat dojem, že se nein­spi­ru­je jen u Vernea, ale vzdá­le­ně též u H. P. Lovecrafta.

Divnosvět
Zdroj: letterboxd.com

Humor není k nepře­ži­tí infan­til­ní, dá se snad­no věřit tomu, že doká­že Disnosvět ide­ál­ně zaba­vit i dospě­lý dopro­vod, pře­ci jen ovšem při Disnosvětě vzni­ká hoř­ká pachuť při vzpo­mí­ná­ní na lep­ší a kom­plex­něj­ší ani­má­ky stu­dia, kdy při vzpo­mí­ná­ní na Raubíře Ralfa či Zootropolis: Město zví­řat není nut­né vzpo­mí­nat do dva­krát dale­ké budouc­nos­ti. První liga se tu pros­tě ten­to­krát vylo­že­ně neko­pe, pro­spí­vá oproš­tě­ní od muzi­ká­lo­vé nad­stav­by, kdy sám o sobě obsto­jí solid­ní dob­ro­druž­ný soun­d­track Henryho Jackmana. Výslednému ani­má­ku poté roz­hod­ně nechy­bí ambi­ce, pře­ci jen je ovšem jas­né, že něja­ká pře­lo­mo­vá disneyov­ka se ve finá­le neu­ro­di­la.

Divnosvět je dal­ší fajn disneyov­kou, kte­ré se neda­jí upřít ambi­ce, ve finá­le je to ovšem celé pořád až pří­liš vel­ká sáz­ka na jis­to­tu, kte­rá krás­ně vypa­dá, dob­ro­druž­ným podí­va­ným vzdá­vá poctu sluš­ně, geo­lo­gic­ká a rodin­ná posel­ství ovšem ve finá­le nejsou tak sil­né. Walt Disney Animation Studios bude nadá­le pat­řit mezi špič­ky na ani­mo­va­ném trhu, vrcho­lům stu­dia by ovšem Divnosvět nemohl být vzdá­le­něj­ší....

 

Verdikt: 70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,10004 s | počet dotazů: 241 | paměť: 61652 KB. | 03.12.2022 - 15:37:34