Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček

Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček

DivkaVeVlakuAudio
DivkaVeVlakuAudio
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paula Hawkins v život­ní for­mě. Kniha roku 2015. Román, kte­rý láme pro­dej­ní rekor­dy a na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku best­selle­rů The New York Times se udr­žel tři­náct týd­nů. Tuzemská i zahra­nič­ní kri­ti­ka jej při­rov­ná­vá ke Zmizelé (Gillian Flynn), čímž posky­tu­je čte­ná­řům indi­cii, že nic nebu­de tak, jak se na prv­ní, dru­hý nebo desá­tý pohled zdá. A že o šimrá­ní v žalud­ku a kned­lík v krku nebu­de nou­ze.

Čtenář, i ten psy­cho­lo­gic­ký­mi thrille­ry otřís­ka­ný, záhy potvr­dí, že k poklid­né­mu počte­níč­ku má Dívka ve vla­ku na míle dale­ko a že nuda urči­tě nebu­de. Ale komerč­ní úspě­chy nejdou vždy bok po boku s lite­rár­ním umem. Jistou lite­rár­ní úro­veň nelze nepři­znat – autor­ka odved­la pre­ciz­ní řeme­sl­nou prá­ci. Nicméně kni­ha půso­bí tak, že tři zúčast­ně­né posta­vy mecha­nic­ky a auto­ma­ti­zo­va­ně popi­su­jí, co se jim při­ho­di­lo, jen aby napl­ni­ly obsa­ho­vý a struk­tur­ní kon­cept autor­ky. Snaha o to, aby čte­nář postup­ně pro­ni­kl do živo­ta všech tří stej­nou měrou, vyzní­vá poně­kud urput­ně.

Jde o for­mu dení­ko­vou, tak­že se ani nena­bí­zí pro­stor k pro­mě­nám vypra­věč­ské per­spek­ti­vy nebo k foka­li­za­ci. Těžko hle­dat také mís­ta nedour­če­nos­ti. Pokud něja­ká jsou, o pár stran poz­dě­ji je dal­ší dení­ko­vý záznam vyma­že. I přes mimo­řád­ně dob­ro­druž­ný syžet je pro­ces čte­ní jak­si „voyer­ský“ – kon­zu­mu­je­me, co je nám naser­ví­ro­vá­no. Rovněž vykres­le­ní postav je jak­si ste­re­o­typ­ní. Alkoholička Rachel dělá vše, co alko­ho­lič­ka dělat má, stej­ně se věc má u vzor­né ženuš­ky Ann. O něco lep­ší je to v pří­pa­dě labil­ní a pře­lé­ta­vé Megan, kte­rá netvo­ří snad­no defi­no­va­tel­ný a jed­ním slo­vem vystih­nu­tel­ný typ. Nejpropracovanější – přes­to­že, nebo mož­ná pro­to, že on sám si deník neve­de – je roz­hod­ně posta­va Toma.

Audiokniha v čes­kém zně­ní se logic­ky drží kon­cep­tu a kapi­tol, k žád­ným pro­mě­nám nedo­chá­zí. V roli Rachel potý­ka­jí­cí se s alko­ho­lem se před­sta­vi­la Petra Špalková, Lucie Pernetová namlu­vi­la rodin­ně zalo­že­nou Ann, Tereza Bebarová poskyt­la hlas kom­pli­ko­va­né Megan. Obsazení padlo na úrod­nou půdu – kniž­ní pře­hma­ty sice odstra­ně­ny být nemoh­ly sebe­lep­ším výko­nem, ale kva­li­tu kni­hy pozved­ly. Jen Špalková bývá mís­ty málo auten­tic­ká a pří­liš stříd­má. Hovoří-li však za roli libo­vol­né­ho muže, zís­ká­vá ihned civil­něj­ší tón, čímž „rache­lov­ské“ nedo­stat­ky stí­rá. Za pochva­lu urči­tě sto­jí i ade­kvát­ní a umě­ře­ný hudeb­ní dopro­vod.


Autor:Paula Hawkins
Interpret:Petra Špalková , Tereza Bebarová , Lucie Pernetová

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72380 s | počet dotazů: 256 | paměť: 59951 KB. | 19.08.2022 - 22:20:28