Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček

DivkaVeVlakuAudio

Paula Hawkins v život­ní for­mě. Kniha roku 2015. Román, kte­rý láme pro­dej­ní rekor­dy a na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku best­selle­rů The New York Times se udr­žel tři­náct týd­nů. Tuzemská i zahra­nič­ní kri­ti­ka jej při­rov­ná­vá ke Zmizelé (Gillian Flynn), čímž posky­tu­je čte­ná­řům indi­cii, že nic nebu­de tak, jak se na prv­ní, dru­hý nebo desá­tý pohled zdá. A že o šimrá­ní v žalud­ku a kned­lík v krku nebu­de nou­ze.

Čtenář, i ten psy­cho­lo­gic­ký­mi thrille­ry otřís­ka­ný, záhy potvr­dí, že k poklid­né­mu počte­níč­ku má Dívka ve vla­ku na míle dale­ko a že nuda urči­tě nebu­de. Ale komerč­ní úspě­chy nejdou vždy bok po boku s lite­rár­ním umem. Jistou lite­rár­ní úro­veň nelze nepři­znat – autor­ka odved­la pre­ciz­ní řeme­sl­nou prá­ci. Nicméně kni­ha půso­bí tak, že tři zúčast­ně­né posta­vy mecha­nic­ky a auto­ma­ti­zo­va­ně popi­su­jí, co se jim při­ho­di­lo, jen aby napl­ni­ly obsa­ho­vý a struk­tur­ní kon­cept autor­ky. Snaha o to, aby čte­nář postup­ně pro­ni­kl do živo­ta všech tří stej­nou měrou, vyzní­vá poně­kud urput­ně.

Jde o for­mu dení­ko­vou, tak­že se ani nena­bí­zí pro­stor k pro­mě­nám vypra­věč­ské per­spek­ti­vy nebo k foka­li­za­ci. Těžko hle­dat také mís­ta nedour­če­nos­ti. Pokud něja­ká jsou, o pár stran poz­dě­ji je dal­ší dení­ko­vý záznam vyma­že. I přes mimo­řád­ně dob­ro­druž­ný syžet je pro­ces čte­ní jak­si „voyer­ský“ – kon­zu­mu­je­me, co je nám naser­ví­ro­vá­no. Rovněž vykres­le­ní postav je jak­si ste­re­o­typ­ní. Alkoholička Rachel dělá vše, co alko­ho­lič­ka dělat má, stej­ně se věc má u vzor­né ženuš­ky Ann. O něco lep­ší je to v pří­pa­dě labil­ní a pře­lé­ta­vé Megan, kte­rá netvo­ří snad­no defi­no­va­tel­ný a jed­ním slo­vem vystih­nu­tel­ný typ. Nejpropracovanější – přes­to­že, nebo mož­ná pro­to, že on sám si deník neve­de – je roz­hod­ně posta­va Toma.

Audiokniha v čes­kém zně­ní se logic­ky drží kon­cep­tu a kapi­tol, k žád­ným pro­mě­nám nedo­chá­zí. V roli Rachel potý­ka­jí­cí se s alko­ho­lem se před­sta­vi­la Petra Špalková, Lucie Pernetová namlu­vi­la rodin­ně zalo­že­nou Ann, Tereza Bebarová poskyt­la hlas kom­pli­ko­va­né Megan. Obsazení padlo na úrod­nou půdu – kniž­ní pře­hma­ty sice odstra­ně­ny být nemoh­ly sebe­lep­ším výko­nem, ale kva­li­tu kni­hy pozved­ly. Jen Špalková bývá mís­ty málo auten­tic­ká a pří­liš stříd­má. Hovoří-li však za roli libo­vol­né­ho muže, zís­ká­vá ihned civil­něj­ší tón, čímž „rache­lov­ské“ nedo­stat­ky stí­rá. Za pochva­lu urči­tě sto­jí i ade­kvát­ní a umě­ře­ný hudeb­ní dopro­vod.

Více na Kritiky.cz
Malá floristka od Diany Shatatové Pro ty, kteří milují a rádi aranžují květiny, ať už doma jen tak pro radost nebo k ně...
Něco jako láska - Amanda Peet a Ashton Kutcher se během 7 let do sebe zamilují! Něco jako láska je příběhem dvou mladých lidí, jejichž cesty v průběhu několika let párk...
STŘEDA 30. 5. Program...
Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pok...
Amnestie Akční vztahový thriller Amnestie, který se z části natáčel přímo v autentickém prostře...

Autor:Paula Hawkins
Interpret:Petra Špalková , Tereza Bebarová , Lucie Pernetová

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […]
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
  • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se […]
  • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor […]
  • E. L. James: Grey - 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey - 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů […]
  • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ - 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 214. dubna 2016 ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2 Čtveročasí básnictví českého 2 Tento cyklus dokládá, že i barokní a raně obrozenská poezie může být působivá a zaujmout současné posluchače. Jsem ráda, že tyto písemné památky […]
  • JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER27. ledna 2016 JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER Jaroslav Kmenta získal v roce 2010 prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za přínos investigativní žurnalistice. Je autorem celkem jedenácti knih, mezi jinými i publikací Český špion […]