Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

Dívka v pavoučí síti | The Girl in the Spider’s Web

https 1 bp blogspot com ymzn6qwhgiwithw kwttiniki
https 1 bp blogspot com ymzn6qwhgiwithw kwttiniki

Lisbeth Salander je zpět. Špičková hac­ker­ka, kte­rá při svém posled­ním dob­ro­druž­ství odha­li­la celo­svě­to­vou kon­spi­ra­ci se svo­jí bio­lo­gic­kou rodi­nou v čele, se dočka­la tře­tí­ho zpra­co­vá­ní. Po švéd­ském ori­gi­ná­lu s Noomi Rapace v hlav­ní roli a vyda­ře­ném ame­ric­kém rema­ku od Davida Finchera s Rooney Mara, se pro­du­cen­ti roz­hod­li radě­ji pokra­čo­vat adap­ta­cí čtvr­té­ho dílu kniž­ní série, kte­rou po Stiegu Larssonovi pře­vzal dal­ší švéd­ský autor David Lagercrantz. Jak se vyda­ři­la adap­ta­ce čtvr­té­ho dílu série Millenium pod tak­tov­kou talen­to­va­né­ho Fede Alvareze s Claire Foy z The Crown v hlav­ní roli oso­bi­té hac­ker­ky?

Několik let poté, co se Lisbeth Salander (Claire Foy) vypo­řá­da­la se svo­jí minu­los­tí a zasta­vi­la své­ho otce, kte­rý byl jed­ním z nej­vět­ších mafi­á­nů neje­nom v Evropě, se dostá­vá opět do ohro­že­ní, když ji jed­na z jejich posled­ních zaká­zek při­ve­de do hle­dáč­ku NSA. Z hac­ker­ky, kte­rá trá­pí vliv­né muže, kte­ří si vybí­je­jí zlost na ženách, se nyní stá­vá nej­hle­da­něj­ší zlo­či­nec po kte­rém jde neje­nom švéd­ská taj­ná služ­ba a NSA ale také kri­mi­nál­ní orga­ni­za­ce s napo­je­ním na mafii. Všichni chtě­jí jedi­né, pro­gram, kte­rý Lisbeth ze ser­ve­rů NSA ukradla - uni­kát­ní pro­gram kte­rý má mož­nost vzdá­le­ně ovlá­dat nuk­le­ár­ní arze­nál po celém svě­tě... 

Rozhodnutí pokra­čo­vat v pří­bě­zích, spí­še než dělat dal­ší zby­teč­ný rema­ke bylo asi nej­lep­ším, co pro­du­cen­ti moh­li udě­lat. Škoda jen, že si necha­li talent Davida Finchera a pad­nou­cí duo Rooney Mara aDaniel Craig ujít. Jistě, Fede Alvarez coby reži­sér a Claire Foy v roli talen­to­va­né hac­ker­ky nejsou vylo­že­ně špat­ná náhra­da, ona pre­ciz­nost pře­de­šlé ame­ric­ké vari­an­ty fil­mo­vé­ho Milénia se zkrát­ka těž­ko repli­ku­je, když za ní sto­jí jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů sou­čas­né gene­ra­ce. Dívka v pavou­čí síti je navíc přímým pokra­čo­vá­ním jak švéd­ské tak ame­ric­ké ver­ze (byť někte­ré momen­ty vlast­ně igno­ru­je - tedy je přímým pokra­čo­vá­ním kte­ré se tak tro­chu vyme­zu­je) tak­že si o srov­ná­ní s pře­de­šlý­mi fil­mo­vý­mi adap­ta­ce­mi pří­mo říká.

https://3.bp.blogspot.com/-hKLfaoDOo_k/W-kwS1clvCI/AAAAAAAAUBo/5jJxy6e9tecGqB4e0i79b06ST3It0dxOgCLcBGAs/s640/3290_16615.jpg

Jistě, člo­věk kte­rý o této sérii nikdy nesly­šel a žád­ný z pře­de­šlých dílů nevi­děl nebo neče­tl, bude mít nej­spí­še v někte­rých momen­tech tro­chu pro­blém se ori­en­to­vat (v momen­tech kdy film fun­gu­je spí­še jako díl sklá­dač­ky než samo­stat­ný kus) a v jiných mu zase bude hrát ten­to fakt do karet (v momen­tech kdy film igno­ru­je nebo pře­pra­co­vá­vá někte­ré momen­ty z pře­de­šlých knih/filmů aby jeho vlast­ní pří­běh lépe fun­go­val. Faktem ale je, že v někte­rých čás­tech film doce­la vlast­ně nefun­gu­je, neboť pří­běh nedá­vá smy­sl ani v jed­né rovi­ně a půso­bí vyuměl­ko­va­ně - nej­ví­ce vidi­tel­né je to v závě­reč­ném dia­lo­gu na ská­le, jehož prv­ní část nedá­vá v žád­né ze sou­vis­los­tí ani na moment smy­sl.

Příběh a jeho rea­li­za­ce je totiž v pří­pa­dě Dívky v pavou­čí síti tím jed­no­znač­ně nej­slab­ším člán­kem celé­ho fil­mu. Spousta věcí v prů­bě­hu těch dvou hodin v kině půso­bí naho­di­le nebo nao­pak pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně tako­vým způ­so­bem, že by i Sherlocku Holmesovi padla spod­ní čelist. Extrémní způ­sob jakým tvůr­ci pra­cu­jí s prin­ci­pem prav­dě­po­dob­nos­ti a sna­ží se vás pře­svěd­čit o geni­a­li­tě akté­rů doce­la naru­šu­jí imer­zi. Je tedy pro­blém po něko­li­ka vyhro­ce­ných momen­tech fil­mu důvě­řo­vat jako ply­nu­lé­mu ději spí­še než sle­du vykon­stru­o­va­ných momen­tů.

https://1.bp.blogspot.com/-yMzn6QWhgIw/W-kwTTINiKI/AAAAAAAAUBs/S_AGfJgLqWESmsXJY-JrW2bXvCQa9_hKACLcBGAs/s640/df-00673_r-800x505.jpg

Na dru­hé stra­ně je herec­ká i režij­ní slož­ka poměr­ně pře­kva­pi­vě sluš­ná. Claire Foy i přes moji  počá­teč­ní nedů­vě­ru doká­za­la v roli Lisbeth Salander zafun­go­vat na výbor­nou a, upra­vu­jíc si posta­vu tro­chu pro sebe, ona jako před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role fun­gu­je na výbor­nou. Fede Alvarez se navíc sna­ží svým oso­bi­tým způ­so­bem adap­to­vat styl Davida Finchera a dodat tomu tro­chu své­ho umu a nápa­di­tos­ti. Jistě, ona pre­ciz­nost a řeme­sl­ná vypi­lo­va­nost tomu chy­bí, s atmo­sfé­rou ovšem film pra­cu­je doko­na­le a díky sluš­né kame­ře Pedra Luqueho je řeme­sl­ná strán­ka fil­mu tím, co film drží i ve slab­ších momen­tech stá­le na nohách.

Slušná hudeb­ní kuli­sa Roque Bañose navíc tepe do ryt­mu fil­mu i když děj pře­šla­pu­je mož­ná až zby­teč­ně na mís­tě. díky oné tem­né atmo­sfé­ře a všu­dy pří­tom­né­mu nepří­jem­né­mu poci­tu se sním­ku daří úspěš­ně pro­dat i momen­ty, kte­ré by nor­mál­ně nepro­šly. Jednou výt­kou na adre­su fil­mu kte­rou bych ješ­tě zmí­nil je sna­ha repli­ko­vat feno­me­nál­ní titul­ko­vou sek­ven­ci Davida Finchera, kte­rá postrá­dá v pří­pa­dě toho­to fil­mu onu hra­vost, důmy­sl­nost i výraz­ný hudeb­ní motiv. Díky tomu půso­bí jako sna­ha vyvo­lat pově­do­mé poci­ty laci­nou náhraž­kou. Což je tro­chu ško­da, pro­to­že když na chví­li pomi­nu slab­ší dějo­vou strán­ku, není tohle pokra­čo­vá­ní vylo­že­ně špat­ným pokra­čo­vá­ním pře­de­šlých pří­bě­hů.    

https://4.bp.blogspot.com/-G6H10XHGhio/W-kwT15hfJI/AAAAAAAAUB0/Wkm_6l61BV4sNiz5KqxKnRqq9KY2J1bAwCLcBGAs/s640/df-07822-800x533.jpg

Dívka v pavou­čí síti je ve výsled­ku zále­ži­tos­tí spí­še pro fanouš­ky kniž­ní série / fil­mů, byť pro­ti nim něko­li­krát bro­jí. Zpracováním se jed­ná o výraz­ný upgra­de opro­ti původ­ním švéd­ským fil­mům (byť stá­le mílo­vý­mi kro­ky za ame­ric­kým rema­kem), kte­ré­ho zra­zu­je sla­bá dějo­vá lin­ka a její ne vždy doce­la šťast­ná rea­li­za­ce. Claire Foy v hlav­ní roli fun­gu­je pře­kva­pi­vě dob­ře a atmo­sfé­ra drží Dívku v pavou­čí síti i v momen­tech kdy to vše úpl­ně tak nefun­gu­je. Jako tako­vá tro­chu béč­ko­vá kri­mi­nál­ka se sever­ským náde­chem fun­gu­je tenhle film doce­la sluš­ně. To je ale tak vše, co lze od toho­to dílu pří­bě­hů švéd­ské hac­ker­ky čekat.

https://3.bp.blogspot.com/-XwoF_TS9E68/W-lGCiR_uGI/AAAAAAAAUCc/qsjkbF7gxdIBBlEj-RIs8r5KOe0gmSrFwCKgBGAs/s320/score_65.jpg

Třetí ver­ze fil­mo­vé­ho Milénia jako sluš­ná kri­mi­nál­ka doce­la fun­gu­je i bez před­cho­zí zna­los­ti, avšak tam kde řeme­sl­ná strán­ka a Claire Foy v hlav­ní roli tuhle kapi­to­lu zachra­ňu­jí, fil­mu podrá­ží nohy dějo­vá lin­ka a její ne vždy zrov­na šikov­ná rea­li­za­ce, kte­rá ne zříd­kakdy půso­bí až pře­hna­ně vykon­stru­o­va­ně a umě­le. Pokud od toho­to fil­mu neče­ká­te vel­ké věci ale jen v rám­ci mož­nos­tí sluš­nou kri­mi­nál­ku v sever­ském duchu, pak smě­le do toho. Nic víc toho ale v sobě Dívka v pavou­čí síti neskrý­vá. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13397 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56774 KB. | 29.06.2022 - 07:24:06